ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undeveloped

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undeveloped*, -undeveloped-

undeveloped ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undeveloped (adj.) ซึ่งไม่ได้พัฒนา See also: ซึ่งไม่เจริญก้าวหน้า, ซึ่งไม่ได้ปรับปรุง Syn. primitive, archaic, unevolved, developed
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไข่ลม (n.) undeveloped egg See also: unfertilized egg
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are really too undeveloped For philosophical junk like this Too adult is it?เธอด้อยพัฒนาเกินไป ที่จะเข้าใจเรื่องปรัชญาแบบนี้
The skull's crystal stimulates an undeveloped part of the human brain, opening a psychic channel.กะโหลก คริสตอลนี้ ไปกระตุ้น ส่วนที่ไม่พัฒนา ของสมองมนุษย์ เปิดช่อง ทางจิต
Actually, five years ago everything here was undeveloped land but my family lives very close to the ranch.ที่จริงแล้วเมื่อห้าปีก่อน ที่นี่เป็นแค่ที่ดินโล่งๆ แต่ครอบครัวของฉันและก็ฟาร์มนี้อยู่ใกล้
The last major undeveloped district in the city of Gotham.เขตด้อยพัฒนาสุดท้าย ในเมืองของก็อตแธม, อาร์คัม
His frontal lobe remains in an undeveloped state. A hotbed of neural stem cells...สมองส่วนหน้าเขาหยุดพัฒนาการ เป็นสเต็มเซลล์ประสาท

undeveloped ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
後進国[こうしんこく, koushinkoku] (n) (sens) undeveloped country; third world country
日本のチベット[にほんのチベット, nihonno chibetto] (exp) (col) unpopulated, undeveloped or high-altitude region of Japan
未開地[みかいち, mikaichi] (n) savage (barbaric) land; backward region; undeveloped area
里山[さとやま, satoyama] (n) (1) undeveloped woodland near populated area; (2) settlement pattern of living in upland valleys and cultivating lower slopes

undeveloped ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: fruit with undeveloped seeds FR:
ไข่ลม[n. exp.] (khailom) EN: unfertilized egg ; undeveloped egg FR: oeuf non fécondé [m]
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean ; atrophic ; withered ; undeveloped FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri

undeveloped ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerschlossen {adj} | unerschlossener | am unerschlossenstenundeveloped | more undeveloped | most undeveloped

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undeveloped
Back to top