ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

translate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *translate*, -translate-

translate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
translate (vt.) แปล
translate (vt.) เปลี่ยน See also: แปร
translate (vt.) ทำความเข้าใจ
translate from (phrv.) แปลเป็น (ภาษาอื่น) Syn. render into, translate into, turn into, turn to
translate from (phrv.) แปลเป็น See also: ถอดความเป็น Syn. do into
translate into (phrv.) แปลเป็น (ภาษาอื่น) Syn. render into, translate from, turn into, turn to
translater (n.) นักแปล See also: ล่าม
English-Thai: HOPE Dictionary
translate(แทรน'ซฺเลท) vt.,vi. แปล,ถ้อยความ,แปลความหมาย,แปลง,เปลี่ยน,ย้าย, See also: translatability n. translatable adj. translator,translater n., Syn. construe,render,change,alter
English-Thai: Nontri Dictionary
translate(vt) แปลความ,แปลง,ถ่าย,ย้าย,พา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
translateแปล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดินทุ่ง (v.) read, write or translate at a stretch
ถอดความหมาย (v.) translate See also: render, interpret Syn. แปล, ตีความ
แปล (v.) translate See also: interpret, decode Syn. ถ่ายความหมาย, ถอดความ, ตีความ
แปลยกศัพท์ (v.) translate Pali into Thai
แปลร้อย (v.) translate Pali into Thai
แปลตามตัวอักษร (v.) translate word by word
แปลตามพยัญชนะ (v.) translate word by word Syn. แปลตามตัวอักษร
แปลตามอรรถ (v.) free translate Syn. แปลตามเนื้อความ, แปลเอาความ
แปลตามเนื้อความ (v.) free translate Syn. แปลตามอรรถ, แปลเอาความ, แปลโดยอรรถ
แปลเอาความ (v.) free translate Syn. แปลตามอรรถ, แปลโดยอรรถ
แปลเอาความ (v.) free translate Syn. แปลตามเนื้อความ
แปลโดยอรรถ (v.) free translate Syn. แปลตามอรรถ, แปลเอาความ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you translate the inscription?คุณแปลข้อความที่จารึกไว้ ได้มัย?
What does it matter? Do you wish me to translate Yakov's letter or not?ก็ไม่แปลกอะไร คุณต้องการให้ผมแปลจดหมายของยาโคฟหรือไม่
No, no, no, no. It's supposed to translate into English once I've got all the bugs out.ไม่ ไม่ จริงๆแล้วมันต้องแปล เป็นภาษาอังกฤษ...
I'm very tired. I'm sorry. I can't translate that word to you.ฉันเหนื่อยมาก ขอโทษด้วย อันนี้แปลไม่ออก
Look from our staff and see anyone who can translate Chinese.ไปหาพนักงาน แล้วดูว่าใครแปลภาษาจีนได้
Now, as two words. Can you translate for our friend?เอาล่ะ แยกเป็น 2 คำแปลให้เพื่อนเราฟังหน่อย
You don't have to translate that.คุณไม่ได้มีหน้าที่แปลเหรอ
Okay, let me translate that.โอเค ขอฉันแปลความหมายนะ
Can the notorious manwhore translate his talent at bedding women into dressing them?ลองมาดูกันซิว่า พ่อหนุ่มฉาวแห่งปีคนนี้ จะผันตัวเอง จากที่คอยเปลื้องผ้าสาว มาเป็น แต่งตัวให้ผู้หญิงแทน ?
We were hoping that you could translate it.เราหวังว่า คุณจะแปลข้อความนี้ออก
He say his mom could translate the plank?เขาพูดว่า แม่เขาแปลได้
I know I'm the last person you want to see, and I'm not comfortable either, but we need you to translate something.ผมรู้ว่า คุณไม่อยากเจอหน้าผมเท่าไหร่ ผมเองก็กระอักกระอ่วน แต่เราอยากให้คุณแปลให้หน่อย

translate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编译[biān yì, ㄅㄧㄢ ㄧˋ, 编译 / 編譯] translate and edit
醉鸡[zuì jī, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧ, 醉鸡 / 醉雞] chicken in rice wine; also translated drunken chicken
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,必有我师 / 三人行,必有我師] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher.
史官[shǐ guān, ㄕˇ ㄍㄨㄢ, 史官] scribe; court recorder; historian; also translated as historiographer
十天干[shí tiān gān, ㄕˊ ㄊㄧㄢ ㄍㄢ, 十天干] the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as heavenly stems
十干[shí gān, ㄕˊ ㄍㄢ, 十干] same as 天干; the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as heavenly stems
庙号[miào hào, ㄇㄧㄠˋ ㄏㄠˋ, 庙号 / 廟號] posthumous name (given after death of Emperor, and used in sacrificing to him); also translated as temple name
[fān, ㄈㄢ, 繙] translate
译名[yì míng, ㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, 译名 / 譯名] translated names; transliteration
译文[yì wén, ㄧˋ ㄨㄣˊ, 译文 / 譯文] translated text
译词[yì cí, ㄧˋ ㄘˊ, 译词 / 譯詞] translated word (such as company 公司 or bus 巴士 or club 俱樂部|俱乐部)
黑奴吁天录[Hēi nú yù tiān lù, ㄏㄟ ㄋㄨˊ ㄩˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, 黑奴吁天录 / 黑奴籲天錄] Uncle Tom's Cabin, translated and adapted by Lin Shu 林紓|林纾
海上花列传[hǎi shàng huā liè zhuàn, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 海上花列传 / 海上花列傳] The Sing-Song Girls of Shanghai by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆, long novel of lower life in classical Chinese and Jiangsu vernacular; translated into Putonghua as 海上花 by Iris Chang

translate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランスレート[, toransure-to] (n) translate
海鼠[なまこ(gikun);かいそ;こ(ok);ナマコ, namako (gikun); kaiso ; ko (ok); namako] (n) (uk) (often translated as "sea slug" in anglicized haikus) (See 海牛・うみうし) sea cucumber (Holothuroidea spp.)
金光明最勝王経[こんこうみょうさいしょうおうきょう, konkoumyousaishououkyou] (n) (See 金光明経) Golden Light Sutra (as translated into Chinese by the monk I Ching)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
訳す[やくす, yakusu] Thai: แปล English: to translate

translate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินทุ่ง[v. (loc.)] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch FR:
ภาพ[v.] (phāp) EN: translate ; transliterate ; adapt FR: traduire ; adapter
แปล[v.] (plaē) EN: translate ; interprete ; render FR: traduire ; interpréter ; déchiffrer
แปลความหมาย[v. exp.] (plaē khwāmm) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate FR: interpréter ; traduire
แปลตามเนื้อความ[v. exp.] (plaē tām ne) EN: free translate FR: traduire librement
แปลตามพยัญชนะ[v. exp.] (plaē tām ph) EN: translate word by word FR: traduire mot à mot
แปลโดย ...[v. exp.] (plaē dōi ..) EN: translated by .... (+ name) FR: traduit par ... (+ nom) ; traduction par ... (+ nom)
แปลเป็นไทยว่า …[xp] (plaē pen Th) EN: which means in Thai ; which translated into Thai means ... FR: ce qui peut se traduire en thaï par ... ; ce qui signifie en thaï ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า translate
Back to top