ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

translator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *translator*, -translator-

translator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
translator (n.) นักแปล See also: ผู้แปล
translator (n.) โปรแกรมแปลภาษา
English-Thai: Nontri Dictionary
translator(n) ผู้แปล,ล่าม,นักแปล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
translator๑. โปรแกรมแปล(ภาษา) ๒. เครื่องแปล(ภาษา)๓. ผู้แปล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Translatorผู้แปล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท่องสื่อ (n.) Chinese translator in the old time
นักแปล (n.) translator See also: interpreter
ผู้แปล (n.) translator See also: interpreter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They said... I've been working hard as a translator and ask me to eat while I work...เขาบอกว่า ฉันทำงานหนักมาก และให้ฉันทานอาหารได้ตอนทำงาน
Yes, Sir. This time the translator isn't the previous one, they feel pretty sad.ใช่ครับ แต่เวลานี้ล่ามคนก่อนไม่อยู่ พวกเขารู้สึกไม่ค่อยดีเลย
Spot Translator TeamP2Spot Translator TeamP2
Boss, the translator also saw it all.หัวหน้า ยายล่ามก็เห็นทั้งหมด
Spot Translator aikomidoriSpot Translator aikomidori
Spot Translator purpletiger86Spot Translator purpletiger86
Main Translator Timer:Main Translator Timer:
Main Translator and Timer:Main Translator and Timer:
Then bring in the translator from prosecutor's office.คุณช่วยพาล่าม ของสำนักงานอัยการมาด้วยล่ะ
You are the translator from the employment office?คุณเป็นนักแปลจาก สำนักงานจัดหางานใช่มั้ย
Well, your ring translator is functioning properly.แหวนกำลังแปลภาษา มันทำงานเป็นปกติ
Why is a translator doing the bidding of Shen Yue?ทำไมล่ามถึงมายุ่งเรื่องของเชน เยว่

translator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
译员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, 译员 / 譯員] interpreter; translator (esp. oral)
利玛窦[Lì Mǎ dou, ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ ㄉㄡ˙, 利玛窦 / 利瑪竇] Matteo Ricci (1552-1610), Jesuit missionary and translator in Ming China
利马窦[Lì Mǎ dòu, ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ, 利马窦 / 利馬竇] Matteo Ricci (1552-1610), Jesuit missionary and translator in Ming China; erroneous spelling of 利瑪竇|利玛窦
翻译家[fān yì jiā, ㄈㄢ ㄧˋ ㄐㄧㄚ, 翻译家 / 翻譯家] translator (of writings)
译者[yì zhě, ㄧˋ ㄓㄜˇ, 译者 / 譯者] translator (of writing)
三藏[Sān cáng, ㄙㄢ ㄘㄤˊ, 三藏] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘
三藏法师[Sān cáng fǎ shī, ㄙㄢ ㄘㄤˊ ㄈㄚˇ ㄕ, 三藏法师 / 三藏法師] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘

translator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] (n) {comp} address translator
翻訳プログラム指示文[ほんやくプログラムしじぶん, honyaku puroguramu shijibun] (n) {comp} translator directive
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator
翻訳プログラム指示文[ほんやくプログラムしじぶん, honyaku puroguramu shijibun] translator directive
言語トランスレータ[げんごトランスレータ, gengo toransure-ta] language translator
翻訳プログラム[ほんやくプログラム, honyaku puroguramu] translator, translation program

translator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่าม[n.] (lām) EN: interpreter ; commentator ; translator FR: interprète [m]
นักแปล[n. exp.] (nak plaē) EN: translator ; interpreter FR: traducteur [m] ; traductrice [f] ; interprète [m]
นักแปลอิสระ[n. exp.] (nak plaē it) EN: freelance translator FR:
นักแปลภาษา[n. exp.] (nak plaē ph) EN: translator FR: traducteur [m]
ผู้แปล[n. exp.] (phū plaē) EN: translator FR: traducteur [m] ; traductrice [f] ; interprète [m, f]
ผู้แปลภาษา[n. exp.] (phū plaē ph) EN: translator FR: traducteur [m]
โปรแกรมแปลภาษา[n. exp.] (prōkraēm pl) EN: translator FR: programme de traduction [m]

translator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanalumsetzer {m}channel translator
Frequenzumsetzer {m}frequency translator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า translator
Back to top