ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instantaneity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instantaneity*, -instantaneity-

instantaneity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instantaneity (n.) ความเร่งด่วน See also: ความฉับไว, ความไม่รีรอ, การไม่รั้งรอ Syn. immediateness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instantaneity
Back to top