ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

honeydew

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *honeydew*, -honeydew-

honeydew ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
honeydew (n.) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) Syn. winter melon
honeydew (n.) เมลอน (ผลไม้ประเภทเดียวกับแตงโม) Syn. cantaloupe
honeydew melon (n.) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) Syn. honeydew, winter melon

honeydew ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈密瓜[hā mì guā, ㄏㄚ ㄇㄧˋ ㄍㄨㄚ, 哈密瓜] Hami melon (a variety of muskmelon); honeydew
哈蜜瓜[hā mì guā, ㄏㄚ ㄇㄧˋ ㄍㄨㄚ, 哈蜜瓜] Hami melon (a variety of muskmelon); honeydew; also written 哈密瓜
蜜露[mì lù, ㄇㄧˋ ㄌㄨˋ, 蜜露] honeydew

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า honeydew
Back to top