ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cantaloupe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cantaloupe*, -cantaloupe-

cantaloupe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cantaloupe (n.) แคนตาลูป See also: ผลไม้ชนิดหนึ่งมีเนื้อสีส้ม Syn. cantaloup
English-Thai: Nontri Dictionary
cantaloupe(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wish I was a cantaloupe in that cup.ฉันล่ะอยากเป็นแคนตาลูปในถ้วยนั่น
Many common household items mimic the properties of human body parts, like cantaloupe melons, or pudding.มีข้าวของภายในบ้าน โดยทั่วไปมากมาย มาเอาใช้เลียนแบบองค์ประกอบ เพื่อสร้างร่างกายมนุษย์ได้ เหมือนแคนตาลูป แตงโม หรือพุดดิ้ง
Well, I refuse to eat fucking cantaloupe at a bachelor party.ฉันไม่กินแคนตาลูป ในปาร์ตี้สละโสดหรอก
Ok, the cantaloupe is for your benefit.โอเค, แคนตาลูปนี่ต้องยกผลประโยชน์ให้คุณเลย
Hmm-mm. Mr. Cantaloupe said our victim stole the jokes.คุณแคนตาโลปบอกว่าเหยื่อของเราชอบขโมยมุก
Oh, yeah, of course you can, cantaloupe.ได้สิจ๊ะ ได้แน่นอน พ่อแคนตาลูป
And, anyway, cantaloupe, let's not open up the rulebook, okay?- ใช่แล้ว แล้วก็นะแคนตาลูป อย่ามาทำหัวหมอหน่อยเลย
The size of a cantaloupe?The size of a cantaloupe?
Think I can't handle stabbing kiwi and cantaloupe?ทำไม? คิดว่าฉันเสียบกีวี กับแคนตาลูปไม่เป็นเหรอ
The first two places I went were out of cantaloupe, so...ร้านสองแห่งแรกที่ผมไป ไม่มีแคนตาลูปเลย
Shelby's been subbing for Mr. Clippenger in Geometry ever since he ate that bad cantaloupe.เชลบี้มาสอนแทนครูคลิปเพนเจอร์ในวิชาภูมิศาสตร์ที่ลาป่วยไป ตั้งแต่ที่เขาได้กินแคนตาลูปเน่านั่นเข้าไป

cantaloupe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香瓜[xiāng guā, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄚ, 香瓜] cantaloupe melon

cantaloupe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンタループ;カンタロープ[, kantaru-pu ; kantaro-pu] (n) cantaloupe
キャンタロープ[, kyantaro-pu] (n) cantaloupe

cantaloupe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคนตาลูป[n.] (khaēntālūp) EN: melon ; cantaloupe FR: melon [m] ; cantaloup [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cantaloupe
Back to top