ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nectar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nectar*, -nectar-

nectar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nectar (n.) น้ำหวานของเกสรดอกไม้ Syn. honey, juice
nectar (n.) น้ำทิพย์ที่พระเจ้าประทานให้ Syn. ambrosia
nectar (n.) น้ำผลไม้ See also: น้ำผลไม้ Syn. juice
nectarine (n.) ผลไม้สีเหลืองแดงผิวเรียบคล้ายลูกพีช
nectarous (adj.) เกี่ยวกับน้ำดื่มรสอร่อย Syn. delicious
nectarous (adj.) เกี่ยวกับน้ำทิพย์หรือน้ำอมฤต
English-Thai: HOPE Dictionary
nectar(เนค'เทอะ) n. น้ำหวานในดอกไม้,น้ำทิพย์,น้ำดื่มที่อร่อย, See also: nectareous adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
nectar(n) อาหารทิพย์,น้ำทิพย์,น้ำผลไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nectarน้ำต้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำดอกไม้ (n.) nectar See also: flower water, flower juice
น้ำทิพย์ (n.) nectar See also: ambrosia Syn. น้ำอมฤต, น้ำศักดิ์สิทธิ์
น้ำศักดิ์สิทธิ์ (n.) nectar See also: ambrosia Syn. น้ำอมฤต
น้ำอมฤต (n.) nectar See also: ambrosia Syn. น้ำศักดิ์สิทธิ์
วารุณ (n.) nectar See also: flower water, flower juice Syn. น้ำดอกไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A hooked thorn from the Bougainvillea glabra, a haw from a hybrid Crataegus monogyna and nectar from a Syringa protolaciniata.หนามจากต้นเฟื่องฟ้า Bougainvillea glabra ผลจากไม้พุ่มลูกผสม Crataegus monogyna และน้ำหวานจากต้นมะลิ Syringa protolaciniata
There is a toxin refined from the nectar of rhododendron ponticum.เป็นพิษที่ถูกสกัดจากเกษรดอก ไม้ที่มีต้นเป็นพุ่มมาจากเอเชีย
Blood is the nectar of them. And the arena is the top.ชโลมเลือดใน ลานประลอง ดังประสงค์ทีี่ฝูงชนต้องการ
I have a dry red from the Arbor-- nectar of the Gods.ข้ามีดรายน์ เรด จากอาร์บอร์ น้ำหวานแห่งทวยเทพ
You even wanted the nectar of her skin.เจ้าถึงกับโหยหาความหอมหวานของผิวหนังนางเลย
You don't understand! I long for the Nectar of her skin!ไม่ใช่ ไม่ใช่ ต้อง.."พวกเจ้าไม่เข้าใจ ข้าคิดถึงความหอมหวานของผิวหนังนาง"
Actually, nectarines, but basically.จริงๆ มันคือเนคทารีนหรอก แต่ว่าเราเอ่อ...
Little skull-- it's so nectar.กระโหลกเล็กๆ เป็นธรรมชาติมาก [Nectar? ]
Did you just make up "nectar"?นายเพิ่งสร้างคำใหม่เหรอ "Nectar" น่ะ?
Yet I have learned it one of a Syrian to shit lies from mouth and deem them sweetest nectar.ข้าได้เรียนรู้อย่างหนึ่งจากไซเรียน ที่มักกล่าวคำโกหกโป้ปดและเชื่อว่าเป็นน้ำอมฤตอันหอมหวาน
It has many names. Regenx, receli, nectar.มันมีหลายชื่อ Regenx, recell ทิพย์

nectar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, 琼浆玉液 / 瓊漿玉液] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine
[lù, ㄌㄨˋ, 露] dew; syrup; nectar; outdoors (not under cover); to show; to reveal; to betray; to expose
油桃[yóu táo, ㄧㄡˊ ㄊㄠˊ, 油桃] nectarine
花蜜[huā mì, ㄏㄨㄚ ㄇㄧˋ, 花蜜] nectar

nectar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミード[, mi-do] (n) (See 蜂蜜酒) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods
蜂蜜酒;はちみつ酒[はちみつしゅ, hachimitsushu] (n) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods
ワッサー[, wassa-] (n) peacherine; hybrid of a peach and a nectarine; cross between a peach and a nectarine
[きょ, kyo] (n) tubular nectary; spur (botanical term)

nectar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมฤตรส[n.] (amareuttaro) EN: nectar FR:
อมฤต[n.] (amarit ; am) EN: divine nectar ; ambrosia ; elixir of immortality FR:
น้ำดอกไม้[n.] (nāmdøkmāi) EN: nectar FR: nectar [m]
น้ำหวานดอกไม้[n. exp.] (nāmwān døkm) EN: FR: nectar des fleurs [m]
เนคเตอร์[n.] (nēktoē) EN: nectar FR: nectar [m]
สุธารส[n.] (suthārot) EN: ambrosial nectar FR:
วารุณ[n.] (wārun) EN: nectar FR:
กินปลี[n.] (kinplī) EN: Sunbird ; Nectariniidae FR: Nectariniidae
นกกินปลีและนกปลีกล้วย[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Nectariniidae FR:
ย่านขน[n. exp.] (yān khon) EN: Lepistemon binectariferum FR: Lepistemon binectariferum

nectar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maracujasaft {m}passion fruit nectar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nectar
Back to top