ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buoyant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buoyant*, -buoyant-

buoyant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buoyant (adj.) ลอยตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
buoyant(บอย'เอินทฺ) adj. ซึ่งลอยน้ำขึ้น,สามารถทำให้วัตถุลอยน้ำ,ร่าเริง,ลดแล้วขึ้นสูง (ราคา), Syn. jaunty
English-Thai: Nontri Dictionary
buoyant(adj) ลอยน้ำ,ร่าเริง,เบิกบาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
buoyant unit weightbuoyant unit weight, น้ำหนักจำเพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even in death, they sought to fulfill their duty making our vessel more buoyant.Even in death, they sought to fulfill their duty... ...making our vessel more buoyant.
Well, I mean, at first he'd be right, but after a few hours, the decaying tissue would create gas and the body would become buoyant.ผมหมายถึงตอนแรกเขาอาจจะถูก แต่หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง เนื้อเยื่อที่กำลังสลายจะก่อให้เกิดก๊าซ และศพจะลอย

buoyant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昂奋[áng fèn, ㄤˊ ㄈㄣˋ, 昂奋 / 昂奮] buoyant; high-spirited; vigorous
[féng, ㄈㄥˊ, 渢] buoyant; floating

buoyant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルンルン[, runrun] (adj-f) euphoric; happy; buoyant; bouncy
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P)
気軽い[きがるい, kigarui] (adj-i) cheerful; buoyant; lighthearted
浮き浮き[うきうき(P);ウキウキ, ukiuki (P); ukiuki] (adv,adv-to,vs) (uk) cheerful; buoyant; cheery; lighthearted; (P)
漂々;漂漂[ひょうひょう, hyouhyou] (n) buoyantly; airily; with a light heart

buoyant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โหวง[adv.] (wōng) EN: lightly ; weightlessly ; buoyantly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buoyant
Back to top