ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flag

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flag*, -flag-

flag ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flag (n.) ธง See also: ธงเรือ, ธงสัญญาณ Syn. ensign, standard, banner
flag (vt.) ประดับด้วยธง See also: ติดธง, แขวนธง
flag (vt.) โบกธง See also: ให้สัญญาณด้วยธง Syn. signal, wave
flag (vt.) ใส่เครื่องหมาย (บนหน้ากระดาษ, การ์ด) ที่เห็นว่าสำคัญ Syn. mark, indicate, note
flag (vi.) อ่อนกำลังลง See also: อ่อนล้า Syn. weaken, droop, languish Ops. restore, strenghten
flag (n.) พืชที่มีใบยาวคล้ายดาบ
flag (n.) แผ่นหินปูพื้น Syn. flagstone
flag (vt.) ปูด้วยแผ่นหินแบน
flag down (phrv.) โบกสัญญาณให้กับ (ด้วยธงหรือมือ)
flag-waving(prenominal) (adj.) เกี่ยวกับชาตินิยม Syn. chauvinistic, jingoistic Ops. disloyal, unpatriotic
flagellate (vt.) เฆี่ยนตี (เพื่อจุดประสงค์ทางเพศหรือศาสนา) Syn. whip, scourge, lash
flagged (sl.) ถูกจับ See also: โดนจับกุม
flagging (adj.) อ่อนลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ) See also: ลดลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ) Syn. weakening, waning
flaggingly (adv.) อย่างอ่อนลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ) See also: อย่างลดน้อยลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ)
flagon (n.) เหยือก Syn. vessel
flagpole (n.) เสาธง
flagrant (adj.) ที่ปรากฏชัด See also: ชัดๆ, ที่เห็นได้ชัด Syn. obvious, glaring, blatant Ops. obscure, latent
flagrant (adj.) ที่อื้อฉาว See also: ที่เสื่อมเสีย, ฉาวโฉ่, กระฉ่อน Syn. notorious, scandalous, disgraceful, Ops. moral
flagship (n.) เรือสำคัญที่มีผู้บัญชาการทหารของกองทัพเรืออยู่
flagstaff (n.) เสาธง Syn. flagpole
flagstone (n.) แผ่นหินสำหรับปูพื้น Syn. paving stone, block
English-Thai: HOPE Dictionary
flag(แฟลก) {flagged,flagging,flags} n. ธง,ธงเรือ,ธงบัญชาการ,ทางกว้าง,ป้ายชื่อหนังสือแผ่นหินสำหรับปูพื้น. vt. ประดับด้วยธง,ให้สัญญาณด้วยธง,ตีธง,โบกธง., See also: flagger n., Syn. banner ตัวบ่งชี้เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้เป็นตัวชี้ถึงสถานะใด สถานะหนึ่ง ในโปรแกรมที่เขียนขึ้น เช่น จริง (true) , ไม่จริง (false)
flagellate(ฟละเจล'เลท) vt. หวด,เฆี่ยน. adj. ซึ่งมีแส้
flagging(แฟลก'กิง) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย., See also: flaggingly adv. n. หินแบนหรือหินแผ่นสำหรับปูพื้น,พื้นที่ปูด้วยแผ่นหินแบนหรือหินแผ่น
flaggy(แฟลก'กี) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนปวกเปียก,หย่อนยาน,ห้อยย้อย
flagitous(ฟละจิส'เชิส) adj. ชั่วร้ายมาก,โหดเหี้ยม., See also: flagitousness n., Syn. heinous
flagpolen. ไม้ที่ติดธง,เสาธง
flagrant(เฟล'เกรินทฺ) adj. เด่นชัด,โจ่งแจ้ง,โต้ง ๆ ,ฉาวโฉ่,ลุกไหม้,เผาไหม้., See also: flagrancy,flagrance, flagrantness n. flagrantly adv.
flagshipn. เรือธง,เรือที่มีผู้บังคับการกองเรืออยู่,เรือโดยสารขนาดใหญ่
flagstaffn. เสาธง -pl. -flagstaves,flagstaffs
flagstonen. แผ่นหิน,แผ่นหินสำหรับปูพื้น., Syn. flag
English-Thai: Nontri Dictionary
flag(n) ธง,ป้ายชื่อ
flagging(adj) อ่อนกำลัง,เหนื่อย,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,อ่อนปวกเปียก,เหี่ยวแห้ง
flagrant(adj) โต้งๆ,ชัดๆ,ฉาวโฉ่,โจ่งแจ้ง,ร้อน
flagship(n) เรือธง
flagstone(n) หินปูพื้น,กระเบื้องปูพื้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flagตัวบ่งชี้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flagellateสัตว์แส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flagrant offenceความผิดซึ่งหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flagstone; flagหินแผ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
flag of convenienceการใช้ธงเพื่อความสะดวก [การทูต]
Flagellateฟลาเยลเลท [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธงชัย (n.) the flag of victory
ธงชัยพระครุฑพ่าห์ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background
ธงพระครุฑพ่าห์ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background Syn. ธงชัยพระครุฑพ่าห์
ธงมหาราชใหญ่ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background See also: Royal standard Syn. ธงพระครุฑพ่าห์
ธงสามสี (n.) Thai flag of red, white and blue See also: three-coloured flag, triflag
ธงไตรรงค์ (n.) Thai flag of red, white and blue See also: three-coloured flag, triflag Syn. ธงสามสี
ธง (n.) flag
ธวัช (n.) flag See also: banner, standard, pennant, insignia Syn. ธง
ธุช (n.) flag See also: banner, standard, pennon, streamer, colors, ensign, buntings, pennant Syn. ธง
ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ (n.) flag of police department
กระบี่ธุช (n.) flag of victory Syn. ธงชัยราชกระบี่ธุช
ธงชัยราชกระบี่ธุช (n.) flag of victory
การเล่นวิ่งเปี้ยว (n.) flag race
วิ่งเปี้ยว (n.) flag race Syn. การเล่นวิ่งเปี้ยว
ธงจระเข้ (n.) flag with a crocodile figure in the middle
เรือธง (n.) flagship See also: flag
เสาธง (n.) flagstaff See also: flag pole Syn. เสาธงชาติ
เสาธงชาติ (n.) flagstaff See also: flag pole
ชักธง (v.) raise the flag See also: hoist or fly the flag
ตะขาบ (n.) centipede flag Syn. ธงตะขาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It looked like the flag of permanent defeat.มันดูเหมือนธงของความพ่าย แพ้อย่างถาวร
Maybe, but when the Red flag goes up tomorrow... and you're dead, it won't matter much, will it?{\cHFFFFFF}Maybe, but when the Red flag goes up tomorrow... {\cHFFFFFF}and you're dead, it won't matter much, will it?
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ
You know, wearing that flag on that jacket, looking the way you do... you're askin' for trouble around here, friend!คุณจะรู้ว่าการสวมใส่ธงบนแจ็คเก็ตที่กำลังมองหาวิธีการที่คุณทำ คุณจะขอปัญหาในรอบที่นี่เพื่อน
The day he sets off everyone is supposed to raise the flag of "Free India."วันที่เขาเดิน ทุกคนจะถือธง "คืนเอกราชให้อินเดีย"
Who was the first soldier to enter the town and hoist a flag on the City Hall?ใครเป็นทหารคนแรกที่เข้าเมือง และยกธงไว้ในศาลา- กลางจังหวัดหรือไม่?
We'll run up the white flag and deliver your message.พวกเราจะชักธงสีขาวและส่งข้อความของท่าน
How could I go to school after that... and pledge allegiance to the flag and sit through good government bullshit?หลังจากเรื่องนั้น ผมจะไปรร.ได้ไง ยืนตรงเคารพธงชาติ และนั่งต่อหน้ารัฐบาล เหลวไหล
Their flag bearer is the sled captain Derice Bannock.ผู้ถือธงชาติของพวกเขาก็คือ หัวหน้าทีม ดีรีซ แบนนอค
He'll run his flag up, saying, "This stands for my right to more. "พวกเขาชักธงขึ้นไป แล้วพูดว่า "นี่คือตัวแทนสิทธิของเราและมากกว่านี้"
Yes, but I'm sure that as a distinguished member... of the National Socialist Party, you would be proud to plant... our country's flag on the summit of Nanga Parbat when you reach it.ครับ แต่ผมมั่นใจว่าในฐานะ สมาชิกผู้โด่งดัง ของพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ คุณคงจะภูมิใจถ้าได้ปัก ธงของประเทศเราบนยอดเขานังการ์ปาบัต เมื่อคุณปีนขึ้นไปถึงบนนั้น
Raising their flag is an honor the Chinese don't deserve.การเชิญธงของพพวกเขาขึ้น เป็นเกียรติยศที่จีนไม่ควรได้รับ

flag ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
升旗仪式[shēng qí yí shì, ㄕㄥ ㄑㄧˊ ㄧˊ ㄕˋ, 升旗仪式 / 升旗儀式] flag raising ceremony
国家航空公司[guó jiā háng kōng gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 国家航空公司 / 國家航空公司] flag carrier
国旗[guó qí, ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧˊ, 国旗 / 國旗] flag (of a country)
旗牌[qí pái, ㄑㄧˊ ㄆㄞˊ, 旗牌] flag or banner
雪山狮子旗[xuě shān shī zi qí, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙ ㄑㄧˊ, 雪山狮子旗 / 雪山獅子旗] Snow lion banner, banned flag of Tibetan independence movement, featuring mythological Snow Leopard
偃旗息鼓[yǎn qí xī gǔ, ㄧㄢˇ ㄑㄧˊ ㄒㄧ ㄍㄨˇ, 偃旗息鼓] lit. lay down the flag and still the drums (成语 saw); fig. to cease; to give in
[qí, ㄑㄧˊ, 旗] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 旝] banner, flag, streamer; insignia
彩旗[cǎi qí, ㄘㄞˇ ㄑㄧˊ, 彩旗] colored flag
迷彩服[mí cǎi fú, ㄇㄧˊ ㄘㄞˇ ㄈㄨˊ, 迷彩服] camouflage clothing
花旗[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, 花旗] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 花旗銀行|花旗银行
大火[dà huǒ, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ, 大火] conflagration; large fire
战火[zhàn huǒ, ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ, 战火 / 戰火] conflagration; the fire of war
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 燹] conflagration
區旗[qū qí, ㄑㄩ ㄑㄧˊ, 區旗] district flag
旗帜[qí zhì, ㄑㄧˊ ㄓˋ, 旗帜 / 旗幟] ensign; flag
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, 面] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc
[zhì, ㄓˋ, 帜 / 幟] flag
[qí, ㄑㄧˊ, 旂] flag; variant of 旗
旗子[qí zi, ㄑㄧˊ ㄗ˙, 旗子] flag; banner
旗舰[qí jiàn, ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢˋ, 旗舰 / 旗艦] flagship
鞭毛[biān máo, ㄅㄧㄢ ㄇㄠˊ, 鞭毛] flagellum
鞭节[biān jié, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, 鞭节 / 鞭節] flagellum
淡薄[dàn bó, ㄉㄢˋ ㄅㄛˊ, 淡薄] thin; light; flagging; faint
[nǐ, ㄋㄧˇ, 旎] fluttering of flags
[yǐ, ㄧˇ, 旖] fluttering of flag
旗幅[qí fú, ㄑㄧˊ ㄈㄨˊ, 旗幅] to fly (from a flagpole); to flutter in the wind
镰刀斧头[lián dāo fǔ tóu, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ ㄈㄨˇ ㄊㄡˊ, 镰刀斧头 / 鐮刀斧頭] the hammer and sickle (flag of USSR, symbolizing rural and proletarian labor)
悍然[hàn rán, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ, 悍然] outrageous; brazen; flagrant
保护色[bǎo hù sè, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄙㄜˋ, 保护色 / 保護色] protective coloration; camouflage
隐色[yǐn sè, ˇ ㄙㄜˋ, 隐色 / 隱色] protective coloration (esp. of insects); camouflage
红旗[hóng qí, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ, 红旗 / 紅旗] red flag
[yóu, ㄧㄡˊ, 斿] scallops along lower edge of flag
[shāo, ㄕㄠ, 旓] serrated edges on a Chinese flag
旗语[qí yǔ, ㄑㄧˊ ㄩˇ, 旗语 / 旗語] signal flags (for communicating between ships or army units); semaphore
[huī, ㄏㄨㄟ, 麾] signal flag; to signal
石板[shí bǎn, ㄕˊ ㄅㄢˇ, 石板] slab; flagstone; slate
白旗[bái qí, ㄅㄞˊ ㄑㄧˊ, 白旗] white flag

flag ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドルフラグ[, aidorufuragu] (n) {comp} idle flag
イエローフラッグ[, iero-furaggu] (n) yellow flag
オリンピック旗[オリンピックき, orinpikku ki] (n) Olympic flag
ジャッジフラッグ[, jajjifuraggu] (n) judge flag
ジョリーロジャー[, jori-roja-] (n) Jolly Rodger; pirate skull-and-crossbones flag
チェッカーフラッグ[, chiekka-furaggu] (n) checkered flag
チャンピオンフラッグ[, chanpionfuraggu] (n) pennant; champion flag
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end)
フラグレジスタ[, furagurejisuta] (n) {comp} flag register
信号旗[しんごうき, shingouki] (n) signal flag
半旗[はんき, hanki] (n) flag at half-mast
国旗を掲げる[こっきをかかげる, kokkiwokakageru] (exp,v1) to hoist the national flag
大漁旗[たいりょうばた, tairyoubata] (n) fishermen's banner hoisted to indicate a rich haul; big-catch flag
弔旗[ちょうき, chouki] (n) flag at half-mast
手旗[てばた, tebata] (n) semaphore (hand) flag
手旗信号[てばたしんごう, tebatashingou] (n) flag signaling; semaphore
[せい, sei] (n) flag (esp. originally a flagpole-topping streamer made of feathers)
旗を出す[はたをだす, hatawodasu] (exp,v5s) to hang out a flag
旗を立てる[はたをたてる, hatawotateru] (exp,v1) to hoist a flag
旗行列[はたぎょうれつ, hatagyouretsu] (n) flag procession
旭日旗[きょくじつき, kyokujitsuki] (n) Japan's naval ensign; Japanese flag used on military ships
海賊旗[かいぞくき, kaizokuki] (n) (See ジョリーロジャー) pirate flag
海軍将官[かいぐんしょうかん, kaigunshoukan] (n) admiral; flag officer
白旗[しらはた;はっき;しろはた(ik), shirahata ; hakki ; shirohata (ik)] (n) white flag
菖蒲[しょうぶ;そうぶ(ok), shoubu ; soubu (ok)] (n) (1) iris (flower); (2) Siberian iris (Iris sanguinea); (3) (arch) (See 菖蒲・しょうぶ) sweet flag (Acorus calamus); calamus
酒旗[さかばた, sakabata] (n) flag raised as a sign for an izakaya
錦旗[きんき, kinki] (n) pennant; gold-brocade flag
閃き[ひらめき, hirameki] (n) (1) flair; flash; (2) insight; (3) waving (e.g. of a flag in the wind)
カモフラージ(P);カモフラージュ;カムフラージュ[, kamofura-ji (P); kamofura-ju ; kamufura-ju] (n,vs) camouflage (fre
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P)
サファリスタイル[, safarisutairu] (n) camouflage clothes (wasei
ニアピン[, niapin] (n) (1) near pin (golf); closest to pin (flagstick); (2) close (closest) answer or figure
はためく[, hatameku] (v5k,vi) to flutter (e.g. a flag)
フラグ[, furagu] (n) (1) flag; (suf) (2) (sl) tag indicating a future role or status for a character in anime, games, etc (e.g. death, love, survival)
ランブル鞭毛虫[ランブルべんもうちゅう, ranburu benmouchuu] (n) giardia (flagellate protozoan)
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P)
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] (n) {comp} leading product; flagship product; top product
保護色[ほごしょく, hogoshoku] (n) (See 隠蔽色) protective coloration; protective colouration; camouflage
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n,vs,adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag
デバッグフラグ[でばっぐふらぐ, debaggufuragu] debug(ger) flag
フラグ[ふらぐ, furagu] flag
フラグシーケンス[ふらぐしーけんす, furagushi-kensu] flag sequence
フラグレジスタ[ふらぐれじすた, furagurejisuta] flag register
[はた, hata] flag
標識[ひょうしき, hyoushiki] flag
辺可視フラグ[へんかしフラグ, henkashi furagu] edge visibility flag
重複名解決フラグ[じゅうふくめいかいけつフラグ, juufukumeikaiketsu furagu] conflict resolution flag
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product
表示様相源フラグ[ひょうじようそうげんフラグ, hyoujiyousougen furagu] aspect source flag, ASF

flag ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
ชักธง[v. exp.] (chak thong) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ชักธงชาติ[v. exp.] (chak thong ) EN: fly the national flag FR: hisser les couleurs nationales
ชักธงขึ้นเสา[v. exp.] (chak thong ) EN: raise a flag FR: hisser le drapeau
ชักธงลง[v. exp.] (chak thong ) EN: lower a flag FR: amener la pavillon ; baisser le pavillon
เอื้องหมายนา[n. exp.] (eūang māi n) EN: crêpe ginger ; Malay ginger ; Spiral flag ; Cheilocostus speciosus FR: Cheilocostus speciosus
เกตุ[n.] (kēt) EN: flag FR:
เคารพธงชาติ[v. exp.] (khaorop tho) EN: salute the flag FR: saluer le drapeau
กระบี่ธุช[n.] (krabīthut) EN: flag of victory FR:
ลดธงครึ่งเสา [v. exp.] (lot thong k) EN: lower a flag to half-mast ; fly a flag at half-mast FR:
นายพล[n.] (nāi phon) EN: general ; flag officer ; admiral FR: général [m]
นายธง[n.] (nāithong) EN: flag captain ; flag lieutenant FR:
ร่มธง[v.] (romthong) EN: be under the protection of consular jurisdiction ; be under the protection of the flag FR:
สายการบินแห่งชาติ[n. exp.] (sāikānbin h) EN: national airline ; flag carrier FR: compagnie aérienne nationale [f]
สัญญาณธง[n. exp.] (sanyān thon) EN: flag signal FR:
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: centipede flag FR:
ธัช[n.] (that) EN: flag FR:
ธวัช[n.] (thawat) EN: sign ; flag ; banner FR: étendard [m]
ธง[n.] (thong) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours ; bunting FR: drapeau [m] ; étendard [m] ; bannière [f] ; enseigne [f] (litt.) ; couleurs [fpl] ; pavillon [m]
ธงอาเซียน[n. exp.] (thong ĀSĪEN) EN: ASEAN Flag FR:
ธงชัย[n.] (thongchai) EN: flag of victory ; house flag ; standard FR: étendard [m]
ธงชาย[n.] (thongchāi) EN: triangle flag FR: fanion [m]
ธงช้าง[n. exp.] (thong chāng) EN: former Thai flag (with the figure of an elephant in the middle) FR:
ธงชาติ[n.] (thongchāt) EN: national flag FR: drapeau national [m]
ธงชาติลาว[n. exp.] (thongchāt L) EN: Laotian flag ; flag of Laos FR: drapeau laotien [m] ; drapeau du Laos [m]
ธงชาติมาเลเซีย[n. exp.] (thongchāt M) EN: Malaysia flag ; Malaysian flag ; flag of Malaysia FR: drapeau de la Malaisie [m]
ธงชาติสิงคโปร์[n. exp.] (thongchāt S) EN: Singapore flag ; flag of Singapore ; National flag of Singapore FR: drapeau de Singapour [m]
ธงชาติไทย[n.] (thongchātth) EN: Thai flag FR: drapeau thaïlandais [m]
ธงแดง[n. exp.] (thong daēng) EN: red flag FR: drapeau rouge [m]
ธงดวงเดือน[n. exp.] (thong dūang) EN: Laotian flag ; flag of Laos FR: drapeau laotien [m] ; drapeau du Laos [m]
ธงจระเข้[n.] (thongjørakh) EN: crocodile flag FR:
ธงขาว[n. exp.] (thong khāo) EN: flag of truce ; white flag FR: drapeau blanc [m]
ธงแลก[n. exp.] (thong laēk) EN: exchange flag FR: fanion [m]
ธงเหลือง[n. exp.] (thong leūan) EN: yellow flag ; yellow Jack ; quarantine flag FR:
ธงมหาราชน้อย[n.] (thongmaharā) EN: Thai king' s flag with a red Garuda on a yellow background and a red banner FR:
ธงมหาราชใหญ่[n.] (thongmaharā) EN: Thai king' s flag with a red Garuda on a yellow background FR:
ธงมุม[n. exp.] (thong mum) EN: corner flag FR:
ธงประจำชาติ[n. exp.] (thong praja) EN: national flag FR: drapeau national [m]
ธงสีขาว[n. exp.] (thong sī kh) EN: white flag FR: drapeau blanc [m]
ธงสีรุ้ง[n. exp.] (thong si ru) EN: rainbow flag ; gay pride flag ; LGBT pride flag FR: drapeau arc-en-ciel [m]

flag ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereichskennzeichen {n}area flag
Berechtigungsmarkierung {f}authorization flag
Start-Ziel-Flagge {f}chequered flag
Fehlerkennzeichen {n}error flag
Parlamentärflagge {f}flag of truce; white flag
Einführungsrunde {f}green flag lap
Tarnanzug {m}camouflage suit; camouflage battledress
Schnabelkanne {f}beak flagon; beak-spouted jug
Billigflagge {f}flag of convenience
Brandgas {n}combustion gas; conflagration gas
Chauvinismus {m}chauvinism; flag-waving
Zwang {m}; Auflage
Flagge {f} | Flaggen
Fall {n}; Flaggleine
Fahne {f}; Flagge
Flag {n}flag
Flaggenposten {m}flag post
Flaggoffizier {m}flag officer
Flaggschiff {m} | Flaggschiffe
Fliesenwege {pl}flaggings
unermüdlich {adv}unflaggingly
Auflage {f} | Auflagen
Piratenflagge {f}; Totenkopfflagge
Signalflagge {f} | Signalflaggen
Starter {m}flagman
Tarnanstrich {m} [mil.]comouflage coating
chauvinistisch {adj}chauvinistic; jingoistic; flag-waving

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flag
Back to top