ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

languish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *languish*, -languish-

languish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
languish (vi.) อ่อนแรง See also: อ่อนกำลัง Syn. droop
languish for (phrv.) อ่อนแรงกับ See also: ไม่สนใจไยดีกับ, เหนื่อยอ่อนกับ Syn. languish over, pine for, pine over
languish in (phrv.) อ่อนแรง See also: ไม่มีแรง, เหนื่อยอ่อน, อิดโรย
languish of (phrv.) ทุกข์ทรมานกับ (คำเก่า) See also: ป่วยด้วย (โรค, อาการบาดเจ็บฯลฯ)
languish over (phrv.) อ่อนแรงกับ See also: ไม่สนใจไยดีกับ, เหนื่อยอ่อนกับ Syn. languish for, pine for, pine over
languishing (adj.) อ่อนกำลัง See also: อ่อนเพลีย Syn. drooping
English-Thai: HOPE Dictionary
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguish
English-Thai: Nontri Dictionary
languish(vi) อ่อนเพลียลง,ซูบซีดลง,เฉื่อยลง,เนือยลง,อิดโรย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That kiss was real. Whatever it was, it ruined any chance of me ever coming back to Glee. I hope you have fun playing house with Quinn while you languish in your little ensemble, but my dreams are bigger than that and they're bigger than you.แต่ จูบนั่นของจริง ไม่ว่ายังไง มันทำลายโอกาส ที่ฉันจะกลับมาชมรม ขอให้เธอมีความสุขกับควินน์ ในขณะที่เป็นแค่ตัวประกอบเล็กๆ แต่ฝันของฉันยิ่งใหญ่กว่านั้น และยิ่งใหญ่กว่าคุณ คุณซิลเวสเตอร์คะ
My father has languished in prison for too long.พ่อขอข้าอยู่ในที่คุมขัง นานเกินไป
You have languished here for far too long, as time and time againพวกคุณทุกข์ทรมานมานานแล้ว วันแล้ววันเล่า
Instead of languishing at the kiddie table, we'll be mixing up on futons with frat boys.แทนที่จะไปเหนื่อยอ่อนอยู่กับเด็กๆ เราจะไปช่วยทำที่นอนกับพวก เด็กเรียน
As many of you know, our company has been languishing in the red ever since the, um, the terrible incident back in '93.อย่างที่หลายคนทราบแล้ว บริษัทเราอ่อนลงถึงขีดแดง ตั้งแต่อุบัติเหตุร้ายแรงปี 93
Ms. Queen has languished in the Iron Heights prison now for five months.คุณควีนได้ทุกข์ทรมานกับการถูกคุมขัง ในคุกไอร่อนไฮมาเป็นเวลาห้าเดือนแล้ว
She should be on a stage, not languishing in some asylum.เธอน่าจะอยู่บนเวที ไม่ใช่ถูกทิ้งให้เหี่ยวเฉาในรพ.บ้า
This wanderer, who worshiped an infinite universe languished in confinement for eight years.นี้จรจัดที่บูชาจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุด ดองในที่คุมขังเป็นเวลาแปดปี

languish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凋谢[diāo xiè, ㄉㄧㄠ ㄒㄧㄝˋ, 凋谢 / 凋謝] languish

languish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱り衰える[よわりおとろえる, yowariotoroeru] (v1) to languish
悩ましげ[なやましげ, nayamashige] (adj-na) languishing; yearning; desiring
脱力感[だつりょくかん, datsuryokukan] (n) ennui; languishing; feeling of exhaustion; lassitude; lethargy

languish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate FR: se faner ; se dessécher ; se flétrir
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent FR:
เหี่ยว[adj.] (hīo) EN: wilted ; withered ; wrinkled ; faded ; drooped ; shrivelled ; shriveled (Am.) ; dried out ; languished ; deteriorated FR: fané ; desséché ; flétri ; ratatiné ; affaibli

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า languish
Back to top