ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thirst

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thirst*, -thirst-

thirst ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thirst (n.) ความกระหายน้ำ See also: ความหิวน้ำ
thirst (n.) ความปรารถนา See also: ความอยาก, ความต้องการ Syn. desire, longing
thirst (vi.) กระหายน้ำ See also: หิวน้ำ
thirst (vi.) ปรารถนา See also: อยาก, ต้องการ Syn. desire, want
thirst for (phrv.) กระหาย (น้ำ) Syn. hunger for, starve for
thirst for (phrv.) กระหาย See also: อยาก, โหยหา, อยากได้มาก
thirsty (adj.) ที่กระหายน้ำ Syn. dry, droughty, eager Ops. satisfied, replete
thirsty (adj.) ซึ่งขาดน้ำ
thirsty (adj.) ซึ่งปรารถนาอย่างแรงกล้า See also: ซึ่งอยากมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
thirst(เธิร์ซฺทฺ) vi.,vt.,n. (ความ) กระหายน้ำ,ต้องการมาก,อยากมาก, See also: thirster n., Syn. longing,craving,crave
thirsty(เธิร์ส'ที) n. กระหายน้ำ,อยากมาก,ต้องการความชื้น,ทำให้กระหายน้ำ, See also: thirstily adv. thirstiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
thirst(n) ความกระหาย,ความอยาก,ความต้องการ
thirsty(adj) กระหายน้ำ,อยากมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกระหาย (n.) thirst Syn. ความหิว, ความอยาก Ops. ความอิ่ม
กระหาย (v.) thirst for See also: be thirsty Syn. หิว, อยาก Ops. อิ่ม
อยาก (v.) thirst for See also: be thirsty Syn. หิว Ops. อิ่ม
กระหายน้ำ (v.) be thirsty Syn. หิวน้ำ, อยากน้ำ, โหยน้ำ
บ้าเลือด (adj.) bloodthirsty See also: cruel, blood crazed
บ้าเลือด (v.) be bloodthirsty See also: be cruel
หิวน้ำ (v.) be thirsty Syn. อยากน้ำ, โหยน้ำ
อยากน้ำ (v.) be thirsty Syn. หิวน้ำ, โหยน้ำ
โหยน้ำ (v.) be thirsty Syn. หิวน้ำ, อยากน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Work in the August heat, worn out by thirst and dysentery.ทำงานในอากาศอบอ้าว หมดแรงจากความกระหาย และโรคท้องร่วง
The thirst to possess heaven and earth is what makes us human.ความกระหายที่จะครอบครองสวรรค์และโลกเป็นสิ่งที่ทำให้เรามนุษย์
And a thirst to prove yourself.กระหายที่จะพิสูจน์ตัวเอง
I have a thirst for knowledge, one that never seems to get quenched.ฉันกระหายความรู้ เป็นอะไรที่ไม่เคยจะหายได้
Quench your thirst with a nice shot.มาหยิบไปกระดกได้เลยนะ
The thirst for blood is symbolic of a deeper hunger.การหิวกระหายในเลือด สัญลักษณ์ของความโหยหาลึก ๆ
If there is thirst in youหากมีความกระหายในตัวเธอ
Would you rather die of thirst or be eaten?คุณว่าเราจะตายเพราะถูกกินหรืออดน้ำตาย
"something more ominous, a woman whose perky surface conceals a deep, almost demonic thirst for power." Ooh. I doubt Betty White saw that coming.ความกระหายอยากอำนาจไว้, ฉันว่า เบตตี้ ไวท์ น่าจะรู้ล่วงหน้านะ
The more the world develops, the greater its thirst for energy.ยิ่งโลกพัฒนาไปมากเท่าไร, ความกระหายพลังงานยิ่งมากขึ้น
I appreciate your thirst for knowledge, Doctor, but this world is messy enough.ดีใจ ที่คุณชอบค้นคว้านะ ด็อกเตอร์ แต่โลกนี้ปันปวนพอแล้ว ไม่
Hunger and thirst even the blood in your veins, are the body's weakness.ความหิว กระหาย... ...แม้แต่เลือดในร่างกาย คือความอ่อนแอของร่างกาย

thirst ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饥渴[jī kě, ㄐㄧ ㄎㄜˇ, 饥渴 / 飢渴] hunger and thirst
[hōu, ㄏㄡ, 齁] snore; thirsty from salty food
口渴[kǒu kě, ㄎㄡˇ ㄎㄜˇ, 口渴] thirst
如饥似渴[rú jī sì kě, ㄖㄨˊ ㄐㄧ ㄙˋ ㄎㄜˇ, 如饥似渴 / 如飢似渴] thirsting or hungering for sth
[kě, ㄎㄜˇ, 渴] thirsty

thirst ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
多飲[たいん, tain] (n) polydipsia; excessive thirst (e.g. with diabetes)
喉を潤す[のどをうるおす, nodowouruosu] (exp,v5s) to appease one's thirst; to wet one's whistle
殺伐[さつばつ, satsubatsu] (adj-na,n) bloodthirsty; brutal; savage
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies
渇愛[かつあい, katsuai] (n) thirst; craving; desire
渇望[かつぼう, katsubou] (n,vs) craving; longing; thirsting; (P)
血に飢える[ちにうえる, chiniueru] (exp,v1) to be bloodthirsty
飢える(P);餓える;饑える[うえる(P);かつえる(飢える;餓える), ueru (P); katsueru ( ue ru ; katsue ru )] (v1,vi) to starve; to thirst; to be hungry; (P)
飢渇;饑渇[きかつ, kikatsu] (n,vs) hunger and thirst; starvation

thirst ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิว[v.] (hiū) EN: hunger after ; thirst for ; crave FR: avoir faim de ; avoir très envie de
แก้กระหาย[v. exp.] (kaē krahāi) EN: quench one's thirst FR:
ความหิว[n.] (khwām hiū) EN: hungriness ; starvation ; craving ; appetite ; hunger ; thirst FR: faim [f] ; appétit [m]
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for ; want ; desire ; eager (for) ; hunger (for/after) ; be hungry (for) ; be thirsty  FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
ตัณหา[n.] (tanhā) EN: passion ; desire ; craving ; thirst FR: passion [f] ; désir [m]
อยาก[v.] (yāk) EN: would like ; wish ; thirst for ; crave ; want FR: vouloir ; désirer ; souhaiter ardemment ; souhaiter ; avoir envie (de) ; avoir l'intention de
บ้าเลือด[adj.] (bāleūat) EN: bloodthirsty FR:
หิวน้ำ[v.] (hiū nām) EN: be thirsty FR: avoir soif
คอแห้ง[adj.] (khøhaēng) EN: feeling dry ; thirsty ; having a dry throat FR:
กระหายเลือด[adj.] (krahāi leūa) EN: bloodthirsty FR: assoiffé de sang
กระหายน้ำ[v. exp.] (krahāi nām) EN: be thirsty FR: avoir soif ; avoir envie de boire
อยากน้ำ[v. exp.] (yāk nām) EN: be thirsty FR:

thirst ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durst {m} | brennender Durst | Durst haben | seinen Durst löschenthirst | raging thirst | to be thirsty | to quench one's thirst
Durstigkeit {f}thirstiness
durstig {adv}thirstily
durstig {adj} | durstiger | am durstigstenthirsty | thirstier | thirstiest
Rachgier {f}thirst for revenge
Wissensdrang {m}thirst for knowledge
Wissensdurst {m}thirst for knowledge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thirst
Back to top