ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compasses

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compasses*, -compasses-

compasses ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compasses (n.) วงเวียน(เครื่องเขียน)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compassesวงเวียน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Physics encompasses the entire universe.ไม่มีฟิสิกส์แบบนั้นหรอก
Most witches align themselves with the Wiccans, but witchcraft is an extremely heterogeneous subject which encompasses the dark arts like evil spells, sacrifices...แม่มดล้วนถูกจัดให้อยู่ใน ประเภทเดียวกับพวก ศาสตร์นอกรีต แต่ศาสตร์แม่มดมีลักษณะที่แตกต่าง ออกไปอย่างสิ้นเชิง ที่หมายรวมถึงเรื่องศาสตร์มืด
He's an original. We don't know what all that encompasses.เขาเป็นพวกดั่งเดิม เราไม่ได้รู้ทั้งหมด
And there's no apology in the world that encompasses all the reasons that I'm wrong for you.และจะไม่มีคำขอโทษใดๆในโลกนี้ ที่จะรวมทุกเหตุผลที่ฉันไม่เหมาะกับเธอ

compasses ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
円規[えんき, enki] (n) pair of compasses
高等部[こうとうぶ, koutoubu] (n) senior high school (esp. the senior high school section of a school that also encompasses other grades)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compasses
Back to top