ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

allocator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *allocator*, -allocator-

allocator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allocator (n.) ผู้จ่าย See also: ผู้จำหน่าย, เครื่องจำหน่าย Syn. divider, vending machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า allocator
Back to top