ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-divide-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น divide, *divide*,

-divide- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want you all to divide into pairsฉันต้องการให้คุณทุกคนแบ่งออกเป็นคู่ๆ
Let's divide the cake into threeมาแบ่งเค็กนี้ออกเป็นสามส่วนเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Good Lord took a day to divide heaven and earth.พระเจ้า แยกสวรรค์และนรกในหนึ่งวัน
If you divide 144 into 233,ถ้าคุณเอา 144 ไปหาร 233
What are all critical points, if there are any, of a function where k(t) equals to one divide by the square root of "t" minus squared positive one?จงหาว่าจุดวิกฤตของฟังก์ชั้นนี้ เกิดขึ้นณจุดใด ที่ทำให้ k(t) เท่ากับ 1 หารด้วยสแควร์รูท t ลบด้วยสแควร์รูทของ 1
Until we find Mother and divide up here cells...ถ้าเรายังไม่พบท่านแม่ เพื่อทำการแบ่งเซล...
Our enemy is an insidious one, seeking to divide us and destroy the very foundation of our great nation.ศัตรูผู้คอยหลบซ่อน คนนี้ หาโอกาสที่จะแบ่งแยกเรา... ...และจ้องทำลายล้าง ความเป็นชาติอันยิ่งใหญ่
It would have forced you to divide your loyalties.มันจะทำให้คุณต้องพะวักพะวน
Take the number of people who came today and divide it by 200... then add the product of the number of people at tables we can see from here... times my birthday... and you get today's date.ถ้าเอาตัวเลขของคนที่มาร่วมงานวันนี้แล้วหารด้วย 200 จากนั้นก็รวมจำนวนของคนที่อยู่ที่โต๊ะที่เราเห็นจากตรงนี้... คูณกับวันเกิดของผม
No matter how they divide it up, someone would be left out.ไม่ว่าพวกเขาจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ต้องมีใครบางคนเป่าพลาด
I think we might have a greater chance of finding her, if we divide and spread the arc a little wider.ฉันคิดว่าเรามีโอกาสสูงที่จะพบเธอ ถ้าเราแยกกันNและขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นอีก
The world long united must divide The long divided must uniteโลกที่เป็นหนึ่งเดียวมักจะแตกแยก\ ที่แตกแล้วมักจะรวมกลับเป็นหนึ่ง
[SONG: New Divide BAND: Linkin Park][เพลง New Devine วง Linkin Park]
Martyrs never die, no one will ever divide this country.ถึงตัวตาย ก็จะไม่มีใครแบ่งแยกประเทศเราได้

-divide- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, 二十四节气 / 二十四節氣] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods
分工[fēn gōng, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ, 分工] divide the work; division of labor
分而治之[fēn ér zhì zhī, ㄈㄣ ㄦˊ ㄓˋ ㄓ, 分而治之] divide and rule (strategy); divide and conquer
平分[píng fēn, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄣ, 平分] divide equally
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, 分享] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake
分角器[fēn jiǎo qì, ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, 分角器] a protractor (device to divide angles)
瓜分[guā fēn, ㄍㄨㄚ ㄈㄣ, 瓜分] partition; divide up
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, 十分] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely

-divide- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デジタルディバイド[, dejitarudeibaido] (n) digital divide
デジタルデバイド[, dejitarudebaido] (n) {comp} digital divide
三分[さんぷん, sanpun] (vs) to divide into three (parts); to trisect
五分[ごぶん, gobun] (vs) to divide into five parts
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
分水山脈[ぶんすいさんみゃく, bunsuisanmyaku] (n) watershed; divide
分水嶺[ぶんすいれい, bunsuirei] (n) watershed; divide
分水界[ぶんすいかい, bunsuikai] (n) watershed; divide
分水線[ぶんすいせん, bunsuisen] (n) watershed; divide
別ち与える[わかちあたえる, wakachiataeru] (v1) to divide and pass around
割り付ける;割りつける;割付ける;割付る(io)[わりつける, waritsukeru] (v1,vt) to allot; to distribute; to lay out; to divide among; to assign
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1,vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P)
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate
区切る(P);句切る[くぎる, kugiru] (v5r,vt) (1) (esp. 区切る) to demarcate; to delimit; to divide (an area); to mark off; to cut off; (2) (esp. 句切る) to punctuate; to put an end to (e.g. a sentence); to insert pauses or breaks (e.g. when reading aloud); (P)
取り分ける;取分ける[とりわける, toriwakeru] (v1,vt) to distribute; to apportion; to divide
四分[しぶん, shibun] (n,vs) divide into four pieces; one fourth
巷;岐;衢[ちまた, chimata] (n) (1) the public; (2) street; district; quarters; (3) location (of a battle, etc.); (4) divide (e.g. between life and death); (5) (orig. meaning) fork (in a road); crossroads
振り分ける;振分ける[ふりわける, furiwakeru] (v1,vt) (1) to divide in two; to divide in half; (2) to apportion; to divide among; to portion out; to allot; to assign
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P)
星官[せいかん, seikan] (n) (obsc) (See 星宿・せいしゅく・2) constellation (in ancient China; important constellations were then used to divide the ecliptic into 28 "mansions")
星宿;ほとおり星[せいしゅく(星宿);ほとおりぼし;ほとほりぼし(星宿), seishuku ( hoshi yado ); hotooriboshi ; hotohoriboshi ( hoshi yado )] (n) (1) constellation; (2) (arch) (See 二十八宿) mansion (any of the Chinese constellations used to divide the ecliptic into 28 positions); (3) (See 星・せい) Chinese "star" constellation (one of the 28 mansions)
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
細分[さいぶん, saibun] (n,vs) divide into small portions; (P)
除する[じょする, josuru] (vs-s) (1) to divide (by); (2) to remove; to exclude

-divide- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งชนชั้น[v. exp.] (baeng chonc) EN: make class distinctions ; divide by social class FR:
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreu) EN: divide in two ; cut into half FR: partager en deux ; couper en deux
แบ่งกลุ่ม[v. exp.] (baeng klum) EN: divide ; divide into groups ; bisect FR: grouper
แบ่งมรดก[v. exp.] (baeng mørad) EN: divide an estate FR:
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks ; allocate work FR: répartir le travail
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งเป็นสอง 2 ส่วน = แบ่งเป็นสองส่วน[v. exp.] (baeng pen s) EN: divide in two FR: partager en deux
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งพรรคแบ่งพวก[v. exp.] (baeng phak ) EN: divide into factions FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งส่วน[v. exp.] (baeng suan) EN: portion out ; share ; divide into parts ; apportion ; partition FR:
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
ชรแร่ง[v.] (chararaeng) EN: divide FR:
หาร[v.] (hān) EN: divide FR: diviser
แจก[v.] (jaēk) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign ; classify ; sort FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer ; classer
จ่ายแจก[v. exp.] (jāijaēk) EN: distribute ; allot ; divide FR: distribuer ; répartir
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกประเภท[v. exp.] (jamnaēk pra) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize ; compartmentalize FR: divisier ; classifier ; séparer
จำหน่ายจ่ายแจก[v. exp.] (jamnāi jāi ) EN: distribute ; divide ; share ; give FR:
จัดสรร[v.] (jatsan) EN: allocate ; apportion ; divide ; allot FR: allouer
กั้นห้อง[v. exp.] (kan hǿng) EN: partition a room ; divide a room ; put up a partition FR: partitionner une chambre
คั่น[v.] (khan) EN: separate ; divide ; interpose ; partition ; intervene FR: intercaler ; insérer ; séparer
ปัน[v.] (pan) EN: divide ; allocate ; distribute ; share FR: partager ; répartir ; distribuer
ซอย[v.] (søi) EN: slice ; divide ; mince ; cut into thin slices ; pare ; chop up ; slice finely FR: émincer ; couper finement
แตกกัน[v. exp.] (taēk kan) EN: split ; break up ; separate ; divide FR:
แตกกลุ่ม[v. exp.] (taēk klum) EN: go one's own way ; go separate ways ; be broken off from a group ; divide up FR:
แตกร้าว[v.] (taēkrāo) EN: divide over conflicting opinions ; split up FR:
ถัว[v.] (thūa) EN: take the mean ; take the average ; divide equally ; share out equally ; average FR:
ตอน[v.] (tøn) EN: cut off ; clip ; divide ; make a cutting by air layering FR:
วิภัช[v.] (wiphat) EN: share ; divide FR:
วิภาช[v.] (wiphāt) EN: share ; divide FR:
วิภัช-[pref.] (wiphatcha-) EN: share ; divide FR:
แยะ[v.] (yae) EN: divide FR:
แยก[v.] (yaēk) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer
แยกประเภท[v. exp.] (yaēk praphē) EN: separate ; divide into ; put apart FR: scinder le pays
แยกร่าง[v. exp.] (yaēk rāng) EN: divide; self divide ; split itself into two or more ; part itself ; break up itself ; separate itself FR:
แยกส่วน[v. exp.] (yaēk suan) EN: separate ; divide into ; put apart ; detach ; isolate; sever ; split FR:

-divide- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wetterscheide {f}weather divide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -divide-
Back to top