ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*divide*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น divide, -divide-

*divide* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
divide (vt.) แบ่ง See also: แยก, แบ่งแยก, แยกเป็นสองส่วน Syn. part, split, detach Ops. join, unite
divide (vi.) แบ่ง See also: แยก, แบ่งแยก, แยกเป็นสองส่วน Syn. part, split, detach Ops. join, unite
divide (vi.) หาร (ทางคณิตศาสตร์) Syn. subdivide, separate Ops. integrate, unite
divide (vt.) หาร (ทางคณิตศาสตร์) Syn. subdivide, separate Ops. integrate, unite
divide against (phrv.) แตกแยกกับ See also: ทะเลาะกันเอง
divide among (phrv.) แบ่งปันท่ามกลาง
divide between (phrv.) แบ่งกันระหว่าง
divide by (phrv.) หารด้วย
divide from (phrv.) แยกออกจาก Syn. separate from
divide in (phrv.) แบ่งให้เป็นชิ้นหรือเป็นส่วน Syn. cut in, cut into, divide into, separate into
divide into (phrv.) แบ่งเป็นชิ้นหรือเป็นส่วน Syn. cut into, divide in, separate into
divide off (phrv.) กั้นด้วย See also: แยกออกด้วย Syn. fence off, rail off, separate off, wall off
divide on (phrv.) มีความเห็นต่างกันในเรื่อง
divide out (phrv.) แบ่งออก See also: แบ่ง
divide with (phrv.) แบ่งกัน (เท่าๆกัน) Syn. share with
divided (adj.) ที่แบ่งสันปันส่วน Syn. shared
divided (adj.) ที่แบ่งเป็นตอนๆ See also: เกี่ยวกับกลุ่ม, ซึ่งเป็นส่วน, ซึ่งเป็นตอน Syn. sectional
dividend (n.) เงินปันผล See also: ส่วนแบ่งจากผลกำไร, ผลกำไร Syn. profit, interest, bonus
divider (n.) ผู้จ่าย See also: ผู้จำหน่าย, เครื่องจำหน่าย Syn. allocator, vending machine
great divide (sl.) การหย่าร้าง
stock dividened (n.) เงินปันผล
subdivide (vi.) แบ่งละเอียด See also: แบ่งย่อย Syn. divide, fractionalize, segment
subdivide (vt.) แบ่งละเอียด See also: แบ่งย่อย Syn. divide, fractionalize, segment
subdivider (n.) ผู้แบ่งย่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
divide(ดิไวดฺ') {divided,dividing,divides} vt.,vi. แบ่ง,แบ่งแยก,แตกกิ่งก้านสาขา,หาร n. ทางแยก,การแบ่งสรรปันส่วน,เส้นแบ่งเขต,ภาวะวิกฤติ, Syn. separate,part
divided skirtn. กระโปรงผ่า,กางเกงกระโปรง
dividend(ดิฟ'วิเดินดฺ) n. เงินปันผล,จำนวนตั้งที่ถูกหาร
divider(ดิไว'เดอะ) n. ผู้แบ่งแยก,เครื่องแบ่งแยก,ที่กั้นกลาง, See also: dividers n.,pl. วงเวียนสองขาสำหรับกะระยะ,จำนวนหาร,ตัวหาร
ex dividendโดยไม่รวมเงินปันผลในงวดต่อไป
stock dividend n.เงินปันผลสำหรับหุ้นส่วน
subdivide(ซับดิไว ดฺ',ซับ'ดิไวดฺ) vt.,vi. แบ่งย่อย,แบ่งอีก,แบ่งละเอียด,ซอย -subdivider n.
English-Thai: Nontri Dictionary
divide(vt) หาร,แบ่ง,แยก,จำแนก
dividend(n) ตัวตั้งหาร,เงินปันผล,ผลประโยชน์,ดอกเบี้ย
divider(n) ผู้แบ่ง,ตัวหาร,จำนวนหาร
subdivide(vt) ซอย,แบ่งย่อย,แบ่งละเอียด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
divideหาร, แบ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dividendตัวตั้งหาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
divider๑. วงจรหาร๒. ตัวหาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ex dividend (x.d.)ไม่รวมเป็นเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extra dividendเงินปันผลพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock dividendเงินปันผลที่จ่ายเป็นหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accrued dividendเงินปันผลค้างจ่าย [การบัญชี]
Declared dividendเงินปันผลที่ประกาศจ่าย [การบัญชี]
dividedivide, สันปันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dividendเงินปันผล [เศรษฐศาสตร์]
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผลเป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
x div (abbr.) คำย่อของ ex-dividend
XD (abbr.) คำย่อของ ex-dividend
จัดแบ่ง (v.) divide See also: separate, split Syn. แบ่ง, แยก, แบ่งแยก Ops. รวม, ผนวก
ปัน (v.) divide See also: allocate, distribute, share Syn. แบ่ง, แบ่งปัน
ปันผล (n.) dividend Syn. เงินปันผล
ปันผล (n.) dividend Syn. เงินปันผล
ย่อย (v.) divide See also: be divided, separate, split Syn. แบ่ง, แยกย่อย
ยาม (n.) one of three periods into which the day was traditionally divided
วงเวียน (n.) dividers See also: compasses
ออกดอกออกผล (v.) yield interests/ dividends See also: be profitable, bring results
เงินปันผล (n.) dividend See also: bonus Syn. โบนัส, เงินโบนัส
เงินโบนัส (n.) dividend See also: bonus Syn. โบนัส
แบ่ง (v.) divide See also: be divided, separate, split Syn. แยกย่อย
แบ่ง (v.) be divided See also: split, separate, part, bisect Syn. แยก
แบ่ง (v.) divide See also: separate, part, split, bisect Ops. รวม
แบ่ง (v.) divide See also: allocate, distribute, share Syn. แบ่งปัน
แบ่ง (v.) divide See also: separate, split Syn. แยก, แบ่งแยก Ops. รวม, ผนวก
แบ่งกลุ่ม (v.) divide See also: divide into groups Ops. รวมกลุ่ม
แบ่งย่อย (v.) subdivide Syn. ซอย Ops. รวม, รวบรวม
แบ่งแยก (v.) be divided See also: split, separate, part, bisect Syn. แยก, แบ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want you all to divide into pairsฉันต้องการให้คุณทุกคนแบ่งออกเป็นคู่ๆ
Let's divide the cake into threeมาแบ่งเค็กนี้ออกเป็นสามส่วนเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
$3,000 divided four ways is what?3,000 หารสี่นี่เท่าไรนะ
This street divides the ghetto just about in half.ถนนแบ่งค่ายออกเป็นสองส่วน...
French Algerians may feel divided, but do the Algerians exist for you?ชาวฝรั่งเศสที่เกิดในแอลจีเรียอาจไม่เห็นพ้องให้คืนประเทศ แต่ชาวแอลจีเรียที่เหลือล่ะ?
The Good Lord took a day to divide heaven and earth.พระเจ้า แยกสวรรค์และนรกในหนึ่งวัน
Someone who divides their time, fairly evenly, between batting cages and bars.ใช่ คนที่ทำอยู่ 2 อย่าง ไม่ไปสนามเบสบอล ก็ไปบาร์
OK, 73 divided by 22?แล้ว 73 หารด้วย 22 ?
If you divide 144 into 233,ถ้าคุณเอา 144 ไปหาร 233
How about 748 divided by 238?แล้วถ้าเอา 748 หารด้วย 238 ล่ะ ?
A local railway man told him the tracks divided, one branch's leading to Treblinka.พนักงานรถไฟบอกว่าจะมีการแยกราง สายหนึ่งจะไปทรีบลิงก้า
What are all critical points, if there are any, of a function where k(t) equals to one divide by the square root of "t" minus squared positive one?จงหาว่าจุดวิกฤตของฟังก์ชั้นนี้ เกิดขึ้นณจุดใด ที่ทำให้ k(t) เท่ากับ 1 หารด้วยสแควร์รูท t ลบด้วยสแควร์รูทของ 1
In this century we went after the air and we divided it into air corridors that could be bought and sold for commercial traffic for airplanes.พอถึงศตวรรษนี้เราก็ยึดอากาศ แบ่งอากาศออกเป็นร่องอากาศ ที่สามารถซื้อขาย
In this 'verse, humans have been fractured... divided by all their many races, creeds, and mistaken faiths.จักรวาลนี้ มนุษย์ถูกแบ่งชนชั้น ไปตามเผ่าพันธุ์สายเลือด ศาสนาและศรัทธาที่ผิดๆ

*divide* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太液池[Tài yè chí, ㄊㄞˋ ㄧㄝˋ ㄔˊ, 太液池] area to the west of the Forbidden City, now divided into Zhongnanhai and Beihai
天舟座[tiān zhōu zuò, ㄊㄧㄢ ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ, 天舟座] Argo (constellation, now divided into Carina 船底座 and Puppis 船尾座)
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, 二十四节气 / 二十四節氣] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods
分工[fēn gōng, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ, 分工] divide the work; division of labor
分而治之[fēn ér zhì zhī, ㄈㄣ ㄦˊ ㄓˋ ㄓ, 分而治之] divide and rule (strategy); divide and conquer
平分[píng fēn, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄣ, 平分] divide equally
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, 分享] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake
[yún, ㄩㄣˊ, 匀 / 勻] even; evenly (divided); uniform
分角器[fēn jiǎo qì, ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, 分角器] a protractor (device to divide angles)
息票[xī piào, ㄒㄧ ㄆㄧㄠˋ, 息票] interest coupon; dividend coupon
隔膜[gé mó, ㄍㄜˊ ㄇㄛˊ, 隔膜] a diaphram (anatomy); distant (socially aloof); divided by lack of mutual comprehension; a nonexpert
瓜分[guā fēn, ㄍㄨㄚ ㄈㄣ, 瓜分] partition; divide up
红利股票[hóng lì gǔ piào, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, 红利股票 / 紅利股票] scrip shares (issued as dividend payment)
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, 十分] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely
分裂[fēn liè, ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ, 分裂] split up; to split; to divide; to break up; fission
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 闑] vertical divider of a door way
分水岭[fēn shuǐ lǐng, ㄈㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄥˇ, 分水岭 / 分水嶺] water divide; watershed
红利[hóng lì, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ, 红利 / 紅利] bonus; dividend
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, 分支] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide
壁垒森严[bì lěi sēn yán, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, 壁垒森严 / 壁壘森嚴] closely guarded; strongly fortified; sharply divided
分给[fēn gěi, ㄈㄣ ㄍㄟˇ, 分给 / 分給] divide
股息[gǔ xī, ㄍㄨˇ ㄒㄧ, 股息] dividend
分叉[fēn chà, ㄈㄣ ㄔㄚˋ, 分叉] fork; bifurcation; to divide

*divide* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] (n) {comp} analog divider
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] (n) {comp} analog divider
ディバイダー;ディバイダ[, deibaida-; deibaida] (n) divider
ディバイデッドスカート[, deibaideddosuka-to] (n) divided skirt
デジタルディバイド[, dejitarudeibaido] (n) digital divide
デジタルデバイド[, dejitarudebaido] (n) {comp} digital divide
デバイダー[, debaida-] (n) divider
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend
モネラ[, monera] (n) Monera (former biological kingdom, since divided into Eubacteria and Archaebacteria) (lat
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly
三分[さんぷん, sanpun] (vs) to divide into three (parts); to trisect
中仕切;中仕切り[なかじきり, nakajikiri] (n) partition; divider
中央分離帯[ちゅうおうぶんりたい, chuuoubunritai] (n) (highway) median; divider
中間配当額[ちゅうかんはいとうがく, chuukanhaitougaku] (n) interim dividends
五分[ごぶん, gobun] (vs) to divide into five parts
仕切る[しきる, shikiru] (v5r,vt) (1) to partition; to divide; to mark off; to itemize; (2) to direct; to take control; to manage; to take responsibility; (3) to settle accounts; (4) to toe the mark
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
分周器[ぶんしゅうき, bunshuuki] (n) {comp} frequency demultiplier; frequency divider
分水山脈[ぶんすいさんみゃく, bunsuisanmyaku] (n) watershed; divide
分水嶺[ぶんすいれい, bunsuirei] (n) watershed; divide
分水界[ぶんすいかい, bunsuikai] (n) watershed; divide
分水線[ぶんすいせん, bunsuisen] (n) watershed; divide
別ち与える[わかちあたえる, wakachiataeru] (v1) to divide and pass around
別れる[わかれる, wakareru] (v1,vi) to be divided; to part from; to separate; to bid farewell; (P)
割り付ける;割りつける;割付ける;割付る(io)[わりつける, waritsukeru] (v1,vt) to allot; to distribute; to lay out; to divide among; to assign
割り切る(P);割切る[わりきる, warikiru] (v5r,vt) (1) to find a clear solution; to come to a clean decision; to give a clear explanation; (2) to divide; (P)
割り切れる;割切れる[わりきれる, warikireru] (v1,vi) to be divisible (by); to be divided without residue
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1,vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P)
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate
割る[わる, waru] (v5r,vt) to divide; to cut; to break; to halve; to separate; to split; to rip; to crack; to smash; to dilute; (P)
割れる[われる, wareru] (v1,vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P)
勧請[かんじょう, kanjou] (n,vs) (1) praying for the coming of a deity; (2) (See 分霊) ceremonial transfer of a divided tutelary deity to a new location
区切る(P);句切る[くぎる, kugiru] (v5r,vt) (1) (esp. 区切る) to demarcate; to delimit; to divide (an area); to mark off; to cut off; (2) (esp. 句切る) to punctuate; to put an end to (e.g. a sentence); to insert pauses or breaks (e.g. when reading aloud); (P)
取り分ける;取分ける[とりわける, toriwakeru] (v1,vt) to distribute; to apportion; to divide
四分[しぶん, shibun] (n,vs) divide into four pieces; one fourth
増配[ぞうはい, zouhai] (n,vs) increased ration; increased dividend
好配[こうはい, kouhai] (n) good spouse; good dividend
専念[せんねん, sennen] (n,vs) absorption; giving undivided attention; devoting oneself (to); (P)
巷;岐;衢[ちまた, chimata] (n) (1) the public; (2) street; district; quarters; (3) location (of a battle, etc.); (4) divide (e.g. between life and death); (5) (orig. meaning) fork (in a road); crossroads
平文[へいぶん;ひらぶん, heibun ; hirabun] (n) (1) plain text; unciphered text; (2) divided equally
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider
分周器[ぶんしゅうき, bunshuuki] frequency demultiplier, frequency divider
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment
被除数[ひじょすう, hijosuu] dividend
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
分ける[わける, wakeru] Thai: แบ่ง English: to divide
割る[わる, waru] Thai: แบ่ง English: to divide

*divide* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งชนชั้น[v. exp.] (baeng chonc) EN: make class distinctions ; divide by social class FR:
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreu) EN: divide in two ; cut into half FR: partager en deux ; couper en deux
แบ่งกลุ่ม[v. exp.] (baeng klum) EN: divide ; divide into groups ; bisect FR: grouper
แบ่งมรดก[v. exp.] (baeng mørad) EN: divide an estate FR:
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks ; allocate work FR: répartir le travail
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoen) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend FR:
แบ่งออกเป็น[v. exp.] (baeng øk pe) EN: be divided into FR: se diviser en
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งเป็นสอง 2 ส่วน = แบ่งเป็นสองส่วน[v. exp.] (baeng pen s) EN: divide in two FR: partager en deux
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งพรรคแบ่งพวก[v. exp.] (baeng phak ) EN: divide into factions FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งส่วน[v. exp.] (baeng suan) EN: portion out ; share ; divide into parts ; apportion ; partition FR:
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; segregate ; bisect FR: morceler ; démembrer
แบ่งย่อย[v. exp.] (baeng yǿi) EN: subdivide FR: subdiviser ; sous-diviser
โบนัส[n.] (bōnat [= bō) EN: bonus FR: bonus [m] ; dividende [m]
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
ชรแร่ง[v.] (chararaeng) EN: divide FR:
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; bear fruit ; produce fruit ; be fruitful ; produce results ; yield a profit ; benefit ; bring dividends FR: donner des résultats ; produire des résultats
หาร[symb.] (hān) EN: divided by ; « ÷ » FR: divisé par ; « ÷ »
หาร[v.] (hān) EN: divide FR: diviser
หุ้นปันผล[n. exp.] (hun panphon) EN: stock dividend FR:
แจก[v.] (jaēk) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign ; classify ; sort FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer ; classer
จ่ายแจก[v. exp.] (jāijaēk) EN: distribute ; allot ; divide FR: distribuer ; répartir
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกประเภท[v. exp.] (jamnaēk pra) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize ; compartmentalize FR: divisier ; classifier ; séparer
จำหน่ายจ่ายแจก[v. exp.] (jamnāi jāi ) EN: distribute ; divide ; share ; give FR:
จัดสรร[v.] (jatsan) EN: allocate ; apportion ; divide ; allot FR: allouer
กั้นห้อง[v. exp.] (kan hǿng) EN: partition a room ; divide a room ; put up a partition FR: partitionner une chambre
การจ่ายเงินปันผล[n. exp.] (kān jāi ngo) EN: distribution of the dividend FR:
การประกาศจ่ายเงินปันผล[n. exp.] (kān prakāt ) EN: declaration of a dividend FR:
คั่น[v.] (khan) EN: separate ; divide ; interpose ; partition ; intervene FR: intercaler ; insérer ; séparer
เงินโบนัส[n. exp.] (ngoen bōnat) EN: bonus ; dividend FR:
เงินปันผล[n.] (ngoenpanpho) EN: dividend ; bonus FR: dividende [m]
เงินปันผลค้างจ่าย[n. exp.] (ngoenpanpho) EN: accrued dividend FR:
เงินปันผลระหว่างกาล[n. exp.] (ngoenpanpho) EN: interim dividend FR:
เงินปันผลสะสม[n. exp.] (ngoenpanpho) EN: accumulated dividend FR:
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย[n. exp.] (ngoenpanpho) EN: declared dividend FR:

*divide* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dividendenrückstände {pl}arrears of dividends
Barausschüttung {f}; Bardividende
Dividend {m} (zu teilende Zahl) [math.]dividend
Dividende {f} in Form von Schuldurkunden | aufgelaufene Dividende
Dividendenpolitik {f}dividend policy; dividend payout policy
Dividendenrendite {f}; Dividendenertrag
erzielte Bruttodividende {f}grossed-up dividend
Sonderdividende {f}; Dividendenzuschlag
Abschlussdividende {f}final dividend
Frequenzteiler {m}frequency divider
Friedensdividende {f}peace dividend
Bruttodividende {f}gross dividend
Mehrfamilienhaus {n}house divided into flats; apartment house [Am.]
Abschlagsdividende {f}; Zwischendividende
Jahresabschlussdividende {f}year-end dividend
Abschlagsdividende {f}partial dividend
Spannungsteiler {m}potential divider
Vorzugsdividende {f}preference dividend [Br.]; preferred dividend [Am.]
Vorzugsaktien {pl} | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock
Sachdividende {f}property dividend
Proportionszirkel {m}proportional dividers
Raumteiler {m}room divider
Aktiendividende {f}share dividend
Stockdividende {f}stock dividend
Wetterscheide {f}weather divide
Dividendenanteilschein {m}dividend warrant
Dividendenausschüttungsbeschluss {m}dividend resolution
Dividendenausschüttungssatz {m}dividend payout ratio
Dividendenbedarf {m}dividend requirement
Dividendenbeleg {m}dividend voucher
Dividendeneinkommen {n}dividend income
Dividendenfreibetrag {m}dividend exclusion
Dividendenquellensteuer {f}dividend withholding tax
Dividenden-Rollover-Plan {m}dividend rollover plan
Dividendenrücklage {f}dividend reserve fund
Dividenden-Stripping {n}dividend stripping

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *divide*
Back to top