ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

producer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *producer*, -producer-

producer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
producer (n.) ผู้ผลิต See also: ผู้ประกอบการ Syn. generator Ops. consumer
English-Thai: HOPE Dictionary
producer(โพรดิว'เซอะ) n. ผู้ผลิต,ผู้ให้กำเนิด,ผู้สร้าง,ผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์,ผู้ควบคุมเวที
English-Thai: Nontri Dictionary
producer(n) ผู้ผลิต,ผู้อำนวยการสร้าง,ผู้อำนวยการผลิต,ผู้สร้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
producerผู้หาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
producerผู้ผลิต, พืชสีเขียวหรือโพรทิสต์ที่มีคลอโรฟิลล์สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ และเก็บพลังงานไว้ในโมเลกุลของอาหารซึ่งจะถ่ายทอดต่อไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ก่อกำเนิด (n.) producer See also: director, maker, manufacturer, impresario Syn. ผู้ผลิต, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ประดิษฐ์ Ops. ผู้ทำลาย
ผู้ก่อตั้ง (n.) producer See also: director, maker, manufacturer, impresario Syn. ผู้ผลิต, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ประดิษฐ์ Ops. ผู้ทำลาย
ผู้ผลิต (n.) producer See also: manufacturer, maker, constructor, creator Syn. ผู้สร้าง, ผู้ประกอบการ Ops. ผู้บริโภค
ผู้สร้าง (n.) producer See also: director, maker, manufacturer, impresario Syn. ผู้ผลิต, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ประดิษฐ์ Ops. ผู้ทำลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The producer of The Dinah Shore Show.ผอ.สร้างรายการ ไดนาห์ ชอว์โชว์
Chief Executive Producer Yasuyoshi Tokumaผู้ผลิตหัวหน้า Yasuyoshi Tokuma
Executive Producer Choi In-kiExecutive Producer Choi In-ki
Executive Producer KIM Seung-BumExecutive Producer KIM Seung-Bum
I'm here with Hugo Posh, the producer of Adult Education the hottest-selling sex-education video ever made being utilized in classrooms across the globe.เรามาอยู่กับ Hugo Posh ผู้อำนวยการสร้างของ Adult Education... ...ยอดขายกระฉูด sex-education video ได้แพร่หลาย... ...ในโรงเรียน และทั่วโลก
She's the largest producer of hexes and potions in the whole kingdom.เธอเป็นผู้ผลิต เวทย์มนต์ ทั้ง คาถา และ แบบดื่ม รายใหญ่ที่สุดในอาณาจักรนี้
Executive Producer Soma H.Z. ChungExecutive Producer Soma H.Z. Chung
Co- producer Park DojunCo - producer Park Dojun
Executive Producer LEE Chun-yeonExecutive Producer Lee Chun Yeon
Chief Producer by CHOI Sun Mi.Chief Producer by CHOI Sun Mi
Executive Producer Jungsoo MoonExecutive Producer Jungsoo Moon
Directed by HUR Jin-ho Produced by KANG Bong-rae Executive Producer KIM Dong-joo, BAE Yong-kookกำกับโดย ฮู จิน-โฮ \ จัดการผลิตโดย คิม ดอง โจ, เบ ยอง-กุ๊ก\ผลิตโดย คัง บอง เร

producer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出品人[chū pǐn rén, ㄔㄨ ㄆㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, 出品人] producer (film)
农业生产合作社[nóng yè shēng chǎn hé zuò shè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, 农业生产合作社 / 農業生產合作社] agricultural producers' cooperative
合作社[hé zuò shè, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, 合作社] cooperative; workers' or agricultural producers' cooperative etc
油料[yóu liào, ㄧㄡˊ ㄌㄧㄠˋ, 油料] oil producer; vegetable material that can be pressed to extract oil
制作者[zhì zuò zhě, ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 制作者 / 製作者] producer

producer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロデューサーシステム[, purodeyu-sa-shisutemu] (n) producer system
企画者[きかくしゃ, kikakusha] (n) (event) planner; (event, meeting) organizer; producer
元売り;元売[もとうり, motouri] (n) direct sale by the producer
座元[ざもと, zamoto] (n) theater proprietor; theatre proprietor; producer
生産財[せいさんざい, seisanzai] (n) producer goods; producer's goods
興行主[こうぎょうぬし, kougyounushi] (n) showman; impresario; promoter; producer
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] (n) {comp} tape reproducer
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] (n) {comp} tape reproducer
プロデューサー(P);プロデューサ(P)[, purodeyu-sa-(P); purodeyu-sa (P)] (n) producer; (P)
演出家[えんしゅつか, enshutsuka] (n) producer; director; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
生産側非同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] tape reproducer
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer

producer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phū) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ดัชนีราคาผู้ผลิต[n. exp.] (datchanī rā) EN: Producer Price Index (PPI) FR:
ผู้อำนวยการผลิต[n. exp.] (phū amnūay ) EN: producer FR:
ผู้อำนวยการแสดง[n. exp.] (phū amnūay ) EN: director ; executive producer FR:
ผู้จัดทำ[n.] (phūjattham) EN: organizer ; manager ; producer ; creator ; compiler FR:
ผู้ควบคุมการผลิต[n. exp.] (phū khūapkh) EN: producer FR:
ผู้ผลิต[n.] (phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator FR: producteur [m] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้สร้าง[n.] (phū sāng) EN: maker ; creator ; producer ; director ; manufacturer ; impresario FR: créateur [m] ; édificateur [m] (r.)
ผู้สร้าง[n. exp.] (phū sāng) EN: builder ; producer FR:
ผู้สร้างภาพยนตร์[n. exp.] (phū sāng ph) EN: producer FR: producteur (de cinéma) [m]
โต้โผ[n.] (tōphō) EN: entertainment producer ; kingpin FR:
ตั้วโผ[n.] (tūaphō) EN: impresario ; producer FR:

producer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großhersteller {m}large producer
Sektkellerei {f}champagne producer's
Erzeugerpreis {m}producer price
Erzeugerpreisindex {m}producer price index
Produktionsgüter {pl}producer goods

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า producer
Back to top