ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

executives

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *executives*, -executives-

executives ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
executives (n.) คณะผู้บริหาร See also: คณะผู้จัดการ, คณะที่ปรึกษา Syn. directors, administrators

executives ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
稟議制度[りんぎせいど, ringiseido] (n) the system in government offices and business corporations in which draft proposals are prepared by someone in charge of the matter and circulated for collective deliberation and final approval by particular (designated) officials or executives
首脳部(P);主脳部(iK)[しゅのうぶ, shunoubu] (n) executives; top management; governing body; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า executives
Back to top