ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hardness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hardness*, -hardness-

hardness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hardness (n.) ความกระด้าง (ของน้ำ)
hardness (n.) ความแข็ง Syn. compactness, firmness, solidity
hardness (n.) ความทนทาน See also: ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง
hardness (n.) ความลำบาก See also: ความยากลำบาก, ความทรหด
English-Thai: HOPE Dictionary
hardness(ฮาร์ด'นิส) n. ความแข็ง,ความกระด้างของน้ำ, Syn. solidity,firmness
English-Thai: Nontri Dictionary
hardness(n) ความยาก,ความทรหด,ความหนัก,ความแข็ง,ความรุนแรง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hardnessความกระด้างคุณสมบัติของน้ำซึ่งเจือปนด้วยเกลือของแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก กับอนุมูล เช่นไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์และไนเตรต ซึ่งจะทำให้สบู่จับตัวเป็นก้อนและต้องใช้สบู่เป็นปริมาณมากในการซักล้าง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายในกระบวนการ ผลิตทางอุตสาหกรรม และบางครั้งทำให้เกิดรสชาติที่ไม่ดี การวัดความกระด้างอาจทำได้โดยการทดสอบในห้องทดลอง หรือวัดจากปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียม รวมทั้ง เหล็ก อลูมิเนียม แมงกานีส แบเรียม สทรอนเธียม และสังกะสี ค่าที่วัดได้แสดงในรูปของเทียบเท่าแคลเซียมคาร์บอเนต [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแข็ง (n.) hardness Syn. ความแข็งแรง Ops. ความอ่อน, ความนุ่ม
ความแข็งแรง (n.) hardness Ops. ความอ่อน, ความนุ่ม
เพชรดา (n.) hardness See also: durability
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it was hardness, not gentleness that kept him silent.แต่หากเป็นความกร้าวแกร่ง มิใช่ความอ่อนโยน ที่ทำให้เด็กชายเงียบขรึม

hardness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬度[yìng dù, ˋ ㄉㄨˋ, 硬度] hardness

hardness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛と柔[ごうとじゅう, goutojuu] (exp) hardness and softness
剛柔[ごうじゅう, goujuu] (n,adj-no) hardness and softness
[こう, kou] (n) hardness
硬性[こうせい, kousei] (n,adj-no) hardness
硬軟[こうなん, kounan] (n) hardness
剛性[ごうせい, gousei] (n,adj-no) hardness; rigidity
堅さ(P);固さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P)
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person
硬度[こうど, koudo] (n) hardness; solidity; (P)
硬質[こうしつ, koushitsu] (n,adj-no) hardness; stiffness; (P)

hardness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความแข็ง[n.] (khwām khaen) EN: hardness FR: dureté [f]
ความกระด้าง[n.] (khwām kradā) EN: hardness ; induration FR: dureté [f]
ความกระด้างของน้ำ[n. exp.] (khwām kradā) EN: water hardness FR: dureté de l'eau [f]
เพชรดา[n.] (phetchadā) EN: hardness FR:
ถัมภะ[n.] (thampha) EN: obstinacy ; immobility ; hardness ; obduracy FR:

hardness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brinellhärte {f} [techn.]Brinell hardness
Karbonathärte {f}carbonate hardness
Makrohärtetester {m}macro hardness testers
Mikrohärtetester {m}micro hardness tester
Gesamthärte {f}total hardness
Härtegrad {m}hardness grade
Härteprüfung {f}hardness test
Härteprüfgerät {n}hardness tester
Wasserhärte {f}hardness of water
Schwerhörigkeit {f} [med.]hardness of hearing
Härteprüfer {m} (Shore)hardness tester (Shore)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hardness
Back to top