ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rigor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rigor*, -rigor-

rigor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rigor (n.) ความเข้มงวด See also: ความเคร่งครัด Syn. inflexibily, stiffness
rigor (n.) สภาพอากาศที่รุนแรง Syn. chilliness, severity
rigor (n.) ความเข้มงวด See also: ความเคร่งครัด Syn. inflexibily, stiffness
rigor (n.) สภาพอากาศที่รุนแรง Syn. chilliness, severity
rigor mortis (n.) การแข็งตัวของร่างที่ตายแล้ว
rigorous (adj.) อย่างเข้มงวด See also: อย่างเคร่งครัด Syn. harsh, strict
rigorous (adj.) อย่างแม่นยำ See also: อย่างถูกต้อง Syn. exacting, precise
rigorously (adv.) อย่างเข้มงวด See also: อย่างตายตัว, อย่างแม่นยำ Syn. precise, meticulous
rigorousness (n.) ความเข้มงวด See also: ความแม่นยำ Syn. rigor, difficulty
English-Thai: HOPE Dictionary
rigor(ไร'กอร์) n. ความแข็งทื่อ,ความหนาวสะท้าน,= rigo (u) r (ดู)
rigor mortisn. การแข็งตัวของร่างที่ตายแล้ว
rigorous(ริก'กะเริส) adj. แข็งตัว,แข็งทื่อ,เข้มงวดมาก,กวดขันมาก,ถูกต้องที่สุด,แม่นยำ, (สภาพอากาศ) รุนแรง, See also: rigorousness n., Syn. precise,stern,austere
English-Thai: Nontri Dictionary
rigorous(adj) รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,แม่นยำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rigor๑. อาการหนาวสะท้าน [มีความหมายเหมือนกับ chill]๒. สภาพแข็งเกร็ง, สภาพแข็งทื่อ, สภาพแข็งงอ [มีความหมายเหมือนกับ rigidity ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigor mortis; rigidity, cadaveric; rigidity, postmortemสภาพแข็งทื่อหลังตาย, สภาพศพแข็งทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigorous proofการพิสูจน์อย่างเคร่งครัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it rigor mortis?นี่มันการแข็งตัวของร่างที่ตายแล้วหรอ?
Cadaveric spasms in her shoulder and hand keeps the body in position until rigor sets in?กล้ามเนื้อของศพที่เกร็ง บริเวณไหล่และมือ ทำให้ศพอยู่ในท่านี้\ จนกระทั่งแข็งตัวงั้นหรือ?
Yeah,full rigor takes 12 to 24 hours to setเห็นค่ะ ศพจะแข็งทั้งตัว ต้องใช้เวลา 12 ถึง 24 ชั่วโมง
This is the second case of rapid-onset rigor mortis we've had in the last 24 hoursนี่เป็นคดีที่สองในรอบ 24 ชั่วโมง ที่พบศพแข็งตัวอย่างรวดเร็ว
Signs of livor mortis, algor mortis, rigor mortis, in the percede external wounds.มีหลักฐานว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสารเคมีในร่างกายทำให้เสียชีวิต ก่อนที่จะเกิดบาดแผลภายนอก
According to the rigor of the body,ดูจากการแข็งตัวของศพ
And the sublimating energies of that connection are responsible for the energy, vigor and rigor that you bring to your homicide investigations.และพลังงานที่เกิดจากความสัมพันธ์นั่น ก่อให้เกิด พลังงาน ความกระตือรือร้นและเข้มงวดกวดขัน
They say it's a lot like rigor mortis.เขาว่ากันว่าเหมือนศพแข็งตายเลยล่ะ
It helps with the rigor mortis.มันช่วยเรื่องร่างกายที่แข็งตัวน่ะ
That continues to bleed after rigor mortis.ซึ่งเลือดยังไหลต่อหลังจากตายไปล้ว
The lack of blood explains why there's no lividity, but his muscles have tightened past the point of rigor mortis.การขาดเลือดบ่งบอกว่าทำไมเขาถึงไม่ซีด แต่กล้ามเนื้อของเขามันเริ่มแน่น - ผ่านช่วงของการแข็งตัวของร่างที่ตายแล้ว
He could have made them supplicate and their hands clenched in rigor mortis.เขาอาจให้พวกเธอร้องขอชีวิต ทำให้มือเกร็งแบบนั้นหลังจากตายแล้ว

rigor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尸僵[shī jiāng, ㄕ ㄐㄧㄤ, 尸僵] rigor mortis
卢卡申科[Lú kǎ shēn kē, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄕㄣ ㄎㄜ, 卢卡申科 / 盧卡申科] Aleksandr Grigoryevich Lukachenko, president of Belarus from 1994
严峻[yán jùn, ㄧㄢˊ ㄐㄩㄣˋ, 严峻 / 嚴峻] grim; severe; rigorous
严格隔离[yán gé gé lí, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, 严格隔离 / 嚴格隔離] rigorous isolation
严谨[yán jǐn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, 严谨 / 嚴謹] rigorous; strict; careful; cautious; compact; well-knit
严格[yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ, 严格 / 嚴格] strict; stringent; tight; rigorous

rigor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごりごり[, gorigori] (adv,adv-to,vs) (1) scraping; scratching; (adj-no,adj-na) (2) hard (to the bite, to the touch)
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes
リグリスト[, rigurisuto] (n) rigorist
リゴリスト[, rigorisuto] (n) rigorist
リゴリズム[, rigorizumu] (n) rigorism
厳格[げんかく, genkaku] (adj-na,n) severe; rigid; strictness; rigor; rigour; austerity; (P)
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na,n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P)
厳酷[げんこく, genkoku] (adj-na,n) severity; rigor; rigour
懲り懲り[こりごり, korigori] (adj-na,n,vs) bitter experience; learning from a bad experience; having had enough (of something unpleasant); having had a bellyful; being sick and tired (of something); being fed up
狩衣[かりぎぬ;かりごろも, kariginu ; karigoromo] (n) (1) (arch) kariginu (informal clothes worn by the nobility from the Heian period onwards); (2) (See 布衣・ほい) (during the Edo period) patterned kariginu
硬直[こうちょく, kouchoku] (n,vs) stiffening; rigidity; rigor; stiffness; ossification; petrification; (P)
虫鰈[むしがれい;ムシガレイ, mushigarei ; mushigarei] (n) (uk) roundnose flounder (Eopsetta grigorjewi)
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na,n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P)
[こく, koku] (adj-na,n) (1) severe; harsh; stringent; rigorous; strict; unfair; (2) (uk) (often コク) body (esp. of food, wine, etc.); weight; substance; (P)

rigor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความลำบาก[n.] (khwām lambā) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk ) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery FR:
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage FR: réfrigérer ; frigorifier
ช่างติดตั้งผนังห้องเย็น[n. exp.] (chang titta) EN: FR: installateur de panneaux frigorifiques [m]
ห้องเย็น[n. exp.] (hǿng yen) EN: cold storage FR: chambre froide [f] ; chambre frigorifique [f]
การพิสูจน์อย่างเคร่งครัด[n. exp.] (kān phisūt ) EN: rigorous proof FR:
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe ; tough ; rigorous ; austere ; harsh ; stern FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
เคร่ง[v.] (khreng) EN: be strict ; be severe ; be austere ; be rigorous ; be serious ; be stringent FR: être sérieux ; être strict
เคร่ง[adj.] (khreng) EN: strict ; serious ; strenuous ; rigid ; rigorous ; severe ; stringent FR: strict ; rigoureux
เคร่งครัด[v.] (khrengkhrat) EN: be strict ; be serious ; be stiff ; be rigorous ; be stringent; FR:
เคร่งครัด[adj.] (khrengkhrat) EN: strict ; serious ; stiff ; rigorous ; stringent ; austere FR: strict ; exigeant ; rigoureux ; austère
นกนิลตวาเล็ก[n. exp.] (nok nintawā) EN: Small Niltava FR: Gobemouche de McGrigor [m] ; Niltava féérique [m] ; Petit Niltava [m]
ผนังห้องเย็น[n. exp.] (phanang hǿn) EN: cool room panel FR: panneau frigorifique [m]
ตู้เย็น[n.] (tūyen) EN: fridge ; refrigerator FR: réfrigérateur [m] ; frigo [m] (fam.) ; frigidaire [m] ; chambre frigorifique [f]

rigor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Präzision {f} | mit äußerster Präzisionprecision | with rigorous precision
Härte {f}rigor [Am.]; rigour [Br.]
Strenge {f}rigor [Am.]; rigour [Br.]
Totenstarre {f}rigor mortis; mortis
Härte {f}rigorousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rigor
Back to top