ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laborious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laborious*, -laborious-

laborious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laborious (adj.) ที่ใช้แรงงานมาก See also: ที่ใช้ความอุตสาหะ Syn. difficult, burdensome Ops. easy, simple
laboriously (adv.) เพียรพยายาม See also: ก้มหน้าก้มตา Syn. industriously
English-Thai: HOPE Dictionary
laborious(ละบอ'เรียส) adj. ใช้แรงงานมาก,ลำบาก,ยาก,อุตสาหะ, See also: laboriousness n. ดูlaborious, Syn. toilsome,difficult
English-Thai: Nontri Dictionary
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My grandson has done so many laborious things.หลานปู่คนนี้ต้องทำงานหนักมากมาย
And laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel.ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย
It's laborious. The results, unpredictable.มันเป็นงานยาก ผลก็คาดเดาไม่ได้

laborious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦心[kǔ xīn, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ, 苦心] painstaking effort; to take a lot of trouble; laborious at pains
[lù, ㄌㄨˋ, 碌] laborious; small stone; to record; to tape; to write down; to hire; to employ
辛劳[xīn láo, ㄒㄧㄣ ㄌㄠˊ, 辛劳 / 辛勞] laborious

laborious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
労作[ろうさく, rousaku] (n,vs) toil; labor; labour; laborious task; (P)
彫心鏤骨[ちょうしんるこつ, choushinrukotsu] (n) laborious work; lucubration; lucubrations; painstakingly polishing a piece of literary work
手のかかる;手の掛かる[てのかかる, tenokakaru] (exp,adj-f) (See 手が掛かる) troublesome; difficult (e.g. customer, guest, child); laborious (e.g. task, dinner)
根気仕事[こんきしごと, konkishigoto] (n) laborious task
苦吟[くぎん, kugin] (n,vs) laborious composition; struggling to compose a poem
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P)
大儀[たいぎ, taigi] (n) (1) state ceremony; (adj-na) (2) laborious; troublesome; irksome; arduous
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na,n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P)

laborious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบงานหนัก[adj.] (baēp ngān n) EN: laborious FR:
อุตสาหะ[adj.] (utsāha) EN: painstaking ; laborious FR: laborieux
อย่างเหน็ดเหนื่อย[adj.] (yāng netneū) EN: laborious FR:
หนัก[adv.] (nak) EN: toughly ; tediously ; laboriously FR: durement ; laborieusement
วิริยะ[n.] (wiriya) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]
วิริยภาพ[n.] (wiriyaphāp) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laborious
Back to top