ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disavantage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disavantage*, -disavantage-

disavantage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disavantage (n.) ความยากลำบาก See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค Syn. annoyance, problem, trouble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disavantage
Back to top