ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devil*, -devil-

devil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devil (vt.) ทำให้รสชาติเผ็ดร้อน Syn. spice, peper
devil (n.) ภูต See also: ผี, ปีศาจ Syn. demon, monster
devil for (phrv.) ทำงานเป็น (ทนาย)
devil of a job (idm.) งานลำบากที่สุด (คำไม่เป็นทางการ) See also: งานยากที่สุด, งานหิน
devil-may-care (adj.) สุรุ่ยสุร่าย See also: ซึ่งไม่กังวลกับเรื่องในอนาคต, ซึ่งไม่แยแสสิ่งใด, ซึ่งไม่รับผิดชอบ, สนใจแต่เรื่องกิน - เล่น - เที่ยว Syn. cavalier, casual, indifferent
devil-may-care attitude (idm.) ความไม่ใส่ใจ See also: การไม่สนใจ
devil-may-care manner (idm.) ความไม่ใส่ใจ See also: การไม่สนใจ, การไม่ทุกข์ร้อน (ในเรื่องงาน)
devilis (adj.) ชั่วร้าย See also: ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม Syn. demonic, diabolical
devilish (adj.) ยากมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างเต็มที่
devilish (adj.) โหดเหี้ยม See also: ชั่วร้าย, ซึ่งมีคุณสมบัติของปีศาจ Syn. diabolic, hellish, harmful
devilishly (adv.) อย่างชั่วร้าย Syn. viciouly, vilely
devilishness (n.) ความโหดร้าย See also: ความชั่วช้า, ความเลวทราม Syn. viciousness, vileness Ops. righteousness, virtuousness
English-Thai: HOPE Dictionary
devil(เดฟ'เวิล) n. ภูต,ผี,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,อันธพาล,วายร้าย,สัตว์ร้าย vt. รบกวน,ฉีก
deviled(เดฟ'เวิลดฺ) adj. เผ็ดหรือมีรสจัด, มักสับละเอียด
devilism(เดฟ'เวิลลิสซึม) n. พฤติกรรมที่คล้ายปีศาจ,การบูชาภูตผีปีศาจ
devilkin(เดฟ'เวิลคิน) n. ปีศาจน้อย,ผีตัวเล็ก ๆ
devilment(เดฟ'เวิลมันทฺ) n. พฤติกรรมที่คล้ายภูตผีปีศาจ,ความร้าย
deviltry(เดฟ'เวิลทรี) n. ความร้ายกาจมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
devil(n) ผี,ภูตผี,ผีสาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สัตว์ร้าย,อันธพาล
devilish(adj) เหมือนผี,คล้ายปีศาจ,ชั่วร้าย,เหี้ยมโหด,โหดร้าย,วายร้าย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Devilมาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนทะลึ่ง (n.) devil See also: pest, impudent or bad person Syn. คนผี
คนผี (n.) devil See also: pest, impudent or bad person Syn. คนทะลึ่ง
คนผีทะเล (n.) devil See also: pest, impudent or bad person Syn. คนผี, คนทะลึ่ง
ปิศาจ (n.) devil See also: ghost, monster, demon, evil spirit Syn. ผี, ภูตผีปิศาจ, ปีศาจ
ปีศาจ (n.) devil See also: ghost, monster, demon, evil spirit Syn. ผี, ภูตผีปิศาจ
ปีศาจร้าย (n.) devil See also: ghost, monster, demon, spirit, Satan, fiend Syn. ผี, ภูติ, มาร, ซาตาน, ผีสาง
ผี (n.) devil See also: ghost, monster, demon, evil spirit Syn. ภูตผีปิศาจ, ปีศาจ
ผี (n.) devil See also: ghost, monster, demon, spirit, Satan, fiend Syn. ภูติ, มาร, ซาตาน, ผีสาง
ผีสาง (n.) devil See also: ghost, monster, demon, spirit, Satan, fiend Syn. ผี, ภูติ, มาร, ซาตาน
ยักษ์ (n.) devil See also: demon, giant, evil spirit, fiend, satan Syn. อสุรี
อสูร (n.) devil See also: demon, giant, evil spirit, fiend, satan Syn. ยักษ์, อสุรี
วายร้าย (adj.) devilish See also: evil, fiendish, diabolical, demonic, despicable Syn. เหลือร้าย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า Ops. ดี
ยมบาล (n.) Prince of Devils
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What the devil did she expect?- แล้วคาดไว้ยังไงกันล่ะ
What the devil do you think you're doing?คุณคิดว่าตัวเองทําบ้าอะไรเนี่ย รีเบคคา...
When that rope starts to pull tight you can feel the devil bite your ass!อีตอนที่เชือกเริ่มรัดแน่น นายรู้สึกได้เลยว่าปิศาจมันขย้ำตูดอยู่
What about all that hoo-hah with the devil a while ago, from that movie?แล้วเรื่องที่พวกคุณตกใจกัน เกี่ยวกับวิญญาณชั่วในหนังล่ะ
Nobody had trouble believing that the devil took over and existed in the little girl.ไม่มีใครมีปัญหาที่จะไม่เชื่อว่ามีวิญญาณ ชั่วสิงในร่างของเด็กเล็ก ๆ
The devil you could believe, but not God?คุณเชื่อเรื่องวิญญาณชั่ว แต่ไม่เชื่อพระเจ้า
Who the devil put you in there?ปีศาจร้าย ตนใดที่ให้คุณอยู่ในห้องนั้น
Young devil of a gypsy gets worse and worse.เจ้าเด็กยิบซีนั่น เลวขึ้นเรื่อยๆเลยนะ
Are you possessed with the devil to talk in that manner to me when you're dying?เธอโดนปีศาจร้าย เข้าสิงหรอกหรือ ถึงพูดแบบนี้กับฉัน ยามตัวเองกำลังตาย
How the devil can you dream of fawning on me?ปีศาจตนใด ดลใจให้เธอประจบสอพลอฉัน
Go to the devil and let me be.ไปหาปีศาจไปแล้วทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียว
If he were the devil himself, it wouldn't matter.ถึงแม้เขาจะเป็นปีศาจเสียเอง ก็ไม่สำคัญ

devil ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混世魔王[hùn shì mó wáng, ㄏㄨㄣˋ ㄕˋ ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ, 混世魔王] devil incarnate (成语 saw); fiend in human form
鬼魔[guǐ mó, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛˊ, 鬼魔] Devil (in Jewish and Christian mythology)
小脏鬼[xiǎo zāng guǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄤ ㄍㄨㄟˇ, 小脏鬼 / 小髒鬼] dirty little devil (affectionate, of child)
引鬼上门[yǐn guǐ shàng mén, ˇ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, 引鬼上门 / 引鬼上門] to lead the devil to the door (成语 saw); to invite the attention of criminals; to leave oneself open to attack
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, 人不为己,天诛地灭 / 人不為己,天誅地滅] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost.
尔虞我诈[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, 尔虞我诈 / 爾虞我詐] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost
坏包儿[huài bāo r, ㄏㄨㄞˋ ㄅㄠ ㄖ˙, 坏包儿 / 壞包兒] rascal; rogue; little devil (term of endearment)
魔王撒旦[mó Wáng Sā dàn, ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ ㄙㄚ ㄉㄢˋ, 魔王撒旦] Satan, Devil king
道高一尺,魔高一丈[dào gāo yī chǐ, ㄉㄠˋ ㄍㄠ ㄧ ㄔˇ, mo2 gao1 yi1 zhang4, 道高一尺,魔高一丈] virtue is one foot tall, the devil ten foot (成语 saw); It takes constant vigilance to stave off evil.
日本鬼子[Rì běn guǐ zi, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 日本鬼子] Japanese devil (common term of abuse in wartime China and in subsequent writing)
鬼脸[guǐ liǎn, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˇ, 鬼脸 / 鬼臉] wry face; to grimace; to pull a face; comic face; face mask; devil mask
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
天龙八部[tiān lóng bā bù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄅㄨˋ, 天龙八部 / 天龍八部] Demigods, semidevils, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its TV and screen adaptations
[yù, ㄩˋ, 獝] devil
鬼子[guǐ zi, ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 鬼子] devils; refers to 日本鬼子, wartime term insult for Japanese
[mó, ㄇㄛˊ, 魔] devil
魔鬼[mó guǐ, ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ, 魔鬼] devil
尘暴[chén bào, ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, 尘暴 / 塵暴] dust devil
凶神恶煞[xiōng shén è shà, ㄒㄩㄥ ㄕㄣˊ ㄜˋ ㄕㄚˋ, 凶神恶煞 / 兇神惡煞] fiends (成语 saw); devils and monsters
[yāo, ㄧㄠ, 妖] goblin; witch; devil; bewitching; enchanting; monster; phantom; demon
鬼迷心竅[guǐ mí xīn qiào, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄠˋ, 鬼迷心竅 / 鬼迷心窍] haunted; possessed by a devil
淫鬼[yín guǐ, ˊ ㄍㄨㄟˇ, 淫鬼] lecherous devil
厉鬼[lì guǐ, ㄌㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, 厉鬼 / 厲鬼] malicious spirit; devil
中邪[zhòng xié, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, 中邪] to meet a devil; momentarily nonplussed; sth has got into you
中魔[zhòng mó, ㄓㄨㄥˋ ㄇㄛˊ, 中魔] to meet a devil; momentarily nonplussed; sth has got into you
妖怪[yāo guài, ㄧㄠ ㄍㄨㄞˋ, 妖怪] monster; devil
肏蛋[cào dàn, ㄘㄠˋ ㄉㄢˋ, 肏蛋] Satan (loan); devil; fuck; damn it!
说曹操曹操就到[shuō Cáo Cāo Cáo Cāo jiù dào, ㄕㄨㄛ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄠˋ, 说曹操曹操就到 / 說曹操曹操就到] speak of the devil; cf Cao Cao 曹操 (155-220), king of Cao Wei 曹魏 and main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
神差鬼使[shén chāi guǐ shǐ, ㄕㄣˊ ㄔㄞ ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ, 神差鬼使] the work of gods and devils (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence
东洋鬼[Dōng yáng guǐ, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˇ, 东洋鬼 / 東洋鬼] foreign devil; wartime term of abuse for Japanese
东洋鬼子[Dōng yáng guǐ zi, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 东洋鬼子 / 東洋鬼子] foreign devil; wartime term of abuse for Japanese

devil ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タスマニアデビル[, tasumaniadebiru] (n) Tasmanian devil (Sarcophilus harrisii)
デビル;デヴィル[, debiru ; deviru] (n) devil
仕事の鬼[しごとのおに, shigotonooni] (n) work fiend; devil for work
噂をすれば影[うわさをすればかげ, uwasawosurebakage] (exp) (See 噂をすれば影が射す) speak of the devil (lit
噂をすれば影が射す;噂をすれば影がさす[うわさをすればかげがさす, uwasawosurebakagegasasu] (exp) (id) speak of the devil and he shall appear; speak rumours of someone and they shall appear
夷人[いじん, ijin] (n) barbarian; devil
悪魔主義[あくましゅぎ, akumashugi] (n) satanism; devil worship
瑠璃雀鯛[るりすずめだい;ルリスズメダイ, rurisuzumedai ; rurisuzumedai] (n) (uk) sapphire devil (Chrysiptera cyanea, damselfish from the Indo-West Pacific)
窮鼠噛猫[きゅうそごうびょう, kyuusogoubyou] (exp) A cornered rat will bite the cat; One who is cornered will fight like a devil
進退両難[しんたいりょうなん, shintairyounan] (n) being driven to the wall; finding oneself between the devil and the deep blue sea; finding oneself between a rock and a hard place
降魔[ごうま, gouma] (n) conquering the devil
鬼鰧;鬼虎魚[おにおこぜ;オニオコゼ, oniokoze ; oniokoze] (n) (uk) devil stinger (Inimicus japonicus)
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy
デヴィリッシュ[, devirisshu] (adj-na) (obsc) devilish
デビルズフードケーキ[, debiruzufu-doke-ki] (n) devil's food cake
デビルフィッシュ[, debirufisshu] (n) devilfish
デモーニッシュ[, demo-nisshu] (adj-na,n) devilish (ger
へそ曲がり;へそ曲り;臍曲がり;臍曲り[へそまがり, hesomagari] (n,adj-na,adj-no) perverseness; devil's advocate
ボードビリアン[, bo-dobirian] (n) vaudevillian
ボードビル[, bo-dobiru] (n) vaudeville (fre
ポトス[, potosu] (n) pothos; devil's ivy (species of arum, Epipremnum aureum)
人寄せ席[ひとよせせき, hitoyoseseki] (n) (obsc) (See 寄席) musical hall; vaudeville
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
剣鬼[けんき, kenki] (n) devilish swordsman
命知らず[いのちしらず, inochishirazu] (adj-na,n,adj-no) recklessness; daredevil; long-lasting
大切り;大喜利;大切(io)[おおぎり, oogiri] (n) (1) (大切り, 大切 only) large cut (e.g. of meat); (2) last piece of the day's programme; last act of a play; comic dialogue as the last item in vaudeville, music hall, etc.
大胆不敵[だいたんふてき, daitanfuteki] (adj-na,n) audacity; daredevil (attitude)
寄場;寄せ場[よせば, yoseba] (n) (1) gathering place; (2) (abbr) (See 人足寄場) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period); (3) (See 寄席) musical hall; vaudeville
寄席(P);寄せ席[よせ(寄席)(P);よせせき, yose ( yose )(P); yoseseki] (n) musical hall; vaudeville; (P)
小鬼[こおに, kooni] (n) imp; elf; pixie; goblin; devilkin
悪魔[あくま, akuma] (n) devil; demon; fiend; Satan; evil spirit; (P)
我武者羅[がむしゃら, gamushara] (adj-na,n) reckless; daredevil
昆布(P);恨布(iK)[こんぶ(P);コンブ;こぶ, konbu (P); konbu ; kobu] (n) kombu (any kelp of genus Laminaria) (konbu); devil's apron; (P)
死生不知[ししょうふち, shishoufuchi] (n,adj-no) daredevil; reckless; thinking nothing of one's death
殺人鬼[さつじんき, satsujinki] (n) devilish homicide; cutthroat
狸;貍[たぬき, tanuki] (n) (1) raccoon dog; tanuki (Nyctereutes procyonoides); (2) sly dog; sly old fox; sly fox; cunning devil; craftiness; sly person; someone who makes evil plans without ever breaking their poker face
猪武者[いのししむしゃ, inoshishimusha] (n) daredevil; foolhardy warrior; hotspur
箕作柄長提灯鮟鱇[みつくりえながちょうちんあんこう;ミツクリエナガチョウチンアンコウ, mitsukurienagachouchin'ankou ; mitsukurienagachouchin'ankou] (n) (uk) triplewart seadevil (Cryptopsaras couesii)
糞度胸;くそ度胸[くそどきょう, kusodokyou] (n) foolhardiness; daredevil courage

devil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสูร[n.] (asūn) EN: devil FR: démon [m]
ฉัตรบรรณ[n.] (chattraban) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
เห็ดปีศาจ[n.] (het pīsāt) EN: devil boletus FR: bolet Satan [m]
คนทะลึ่ง[n. exp.] (khon thaleu) EN: devil FR:
กุมภัณฑ์[n.] (kumphan) EN: devil ; monster ; demon ; giant FR: géant [m]
พญาสัตบรรณ[n.] (phayasattab) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
ผี[n.] (phī) EN: spirit ; ghost ; jinn ; spook ; devil ; genie ; demon ; phantom ; ghoul ; bad spirit FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; démon [m] ; génie [m] ; spectre [m]
ผีสาง[n.] (phīsāng) EN: devil FR:
พ่อหนูน้อย[n. exp.] (phø nū nøi) EN: little devil FR:
ปิศาจ[n.] (pisāt) EN: devil ; ghost ; monster ; demon ; evil spirit ; phantom FR: esprit [m] ; démon [m] ; diable [m] ; fantôme [m]
ปีศาจ[n.] (pīsāt) EN: demon ; spirit ; ghost ; devil FR: démon [m] ; diable [m]
เร้ดเดวิลส์ = เร้ด เดวิลส์[n. prop.] (Ret Dēwin) EN: Red Devil FR:
โรคกลัวซาตาน[n. exp.] (rōk klūa Sā) EN: Satanophobia ; Satan fear ; Satanic control fear ; devil fear ; Satan phobia ; Satanic control phobia FR:
ซาตาน[n. prop.] (Sātān) EN: Satan ; devil FR: Satan
สัตบรรณ[n.] (sattaban) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
ทอร์นาโดไฟ[n. exp.] (thønādō fai) EN: fire whirl ; fire devil ; fire tornado ; firenado ; fire twister FR: tornade de feu [f] ; tourbillon de feu [m]
ต้นสัตบรรณ[n. exp.] (ton sattaba) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious ; daredevil FR: imprudent ; casse-cou
ความไม่ใส่ใจ[n. exp.] (khwām mai s) EN: devil-may-care attitude FR: je-m'en-foutisme [m] = je m'en foutisme [m] (fam.) ; indifférence [f]
ลิ้นมังกร[n.] (linmangkøn) EN: Sansevieria ; mother-in-law's tongue ; devil's tongue ; jinn's tongue ; bow string hemp ; snake plant ; snake tongue FR: sansevière [f] ; langue de belle-mère [f]
ลิ้นมังกรด่างเขียวขอบทอง[n. exp.] (linmangkøn ) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue FR: sansevière [f]
ลิ้นมังกรเขียว(ใบเล็ก)[n. exp.] (linmangkøn ) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue FR: sansevière [f]
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ไม่กลัวตาย[adj.] (mai klūa tā) EN: fearless ; daredevil FR:
เน็ทเดวิล[n.] (netdēwil) EN: Netdevil FR:
เพชรสังฆาต[n.] (phetchasang) EN: Veldt Grape ; Devil's Backbone ; Cissus quadrangularis FR:
พลูด่าง[n. exp.] (phlū dāng) EN: Devil's iIvy ; Golden pothos ; Hunter's-robe FR:
ปีศาจแดง[n. prop.] (Pīsāt Daēng) EN: Red Devils FR: Diables rouges [mpl]
ปรุงรสเผ็ด[adj.] (prung rot p) EN: deviled FR:
ตำแย[n.] (tamyaē) EN: nettle ; fever-nettle ; devil-nettle FR:
อุบาทว์[adj.] (ubāt) EN: wicked ; evil ; hellish ; devilish ; ferocious FR: démoniaque ; diabolique ; maléfique ; féroce
วายร้าย[adj.] (wāirāi) EN: devilish ; evil ; fiendish ; diabolical ; demonic ; despicable FR: diabolique ; démoniaque
ยมบาล[n.] (yommabān) EN: Prince of Devils ; guardian of hell ; guardian of the underworld ; torturer of the dead FR: gardien de l'enfer [m]

devil ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Südsee-Demoiselle {f} (Chrysiptera taupou) [zool.]Fiji blue devil
Glückspilz {m}lucky devil
Saphir-Riffbarsch {m} (Chrysiptera cyanea) [zool.]blue damsel; blue devil (damsel)
Teufelskerl {m}devil of a fellow
teuflisch {adj} | teuflischer | am teuflischstendevilish | more devilish | most devilish
Satansbraten {m} [ugs.]devil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devil
Back to top