ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vilely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vilely*, -vilely-

vilely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vilely (adv.) อย่างชั่วร้าย Syn. viciouly
vilely (adv.) อย่างโหดร้าย See also: อย่างชั่วช้า, อย่างเลวทราม Syn. sinfully, viciously Ops. morally, righteously, virtuously
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระยำตำบอน (adv.) vilely See also: devilishly Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ

vilely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑躬屈节[bēi gōng qū jié, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄐㄧㄝˊ, 卑躬屈节 / 卑躬屈節] bow and scrape; cringe; act servilely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vilely
Back to top