ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pest*, -pest-

pest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pest (n.) คนหรือสัตว์ที่รบกวน See also: คน / สัตว์ที่ทำลาย Syn. irritant, annoyance Ops. pacifier
pester (vt.) รบกวน See also: ทำให้ยุ่งยากใจ, กวนใจ, ทำให้รำคาญ Syn. annoy, bother, irritate, trouble
pester (vt.) ทำให้แน่นเกินไป Syn. overcrowd
pester out of (phrv.) รบกวน See also: ทำให้ยุ่งยาก, สร้างปัญหา
pester with (phrv.) ทำให้ยุ่งยากด้วย See also: รบกวนด้วย, สร้างปัญหาด้วย
pesthole (n.) เขตโรคติดต่อ See also: เขตกาฬโรค
pesticide (n.) ย่าฆ่าแมลง Syn. insecticide
pestiferous (adj.) ซึ่งน่ารำคาญ See also: ที่เป็นปัญหา Syn. pestilent, rabid, harmful
pestilence (n.) โรคติดต่อร้ายแรง See also: โรคระบาด Syn. epidemic, pandemic, plague
pestilent (adj.) ซึ่งทำให้เกิดโรคติดต่อ See also: แพร่โรคติดต่อ, ติดเชื้อ Syn. rabid, contaminated, harmful, malignant, fatal
pestilential (adj.) ที่นำโรคติดต่อ See also: เกี่ยวกับโรคร้ายแรง Syn. poisonous, miasmic, toxic Ops. nonpoisonous, nontoxic
pestle (n.) สาก See also: ลูกบด, สิ่งที่ใช้บด Syn. anvil
pestle (vi.) ตำ See also: บด
pestle (vt.) ตำ See also: บด
English-Thai: HOPE Dictionary
pest(เพสทฺ) n. สัตว์ที่รบกวนหรือทำลาย,สิ่งที่รบกวนหรือทำลาย,โรคติดต่อที่ทำลาย (โดยเฉพาะกาฬโรค) . -Id. (Pest on (upon) him ปล่อยให้เขาฉิบหาย), Syn. nuisance,pestilence,annoyance,worry
pester(เพส'เทอะ) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาน,ตื้อ,ตอม,ทำให้ยุ่งยากใจ., See also: pesterer n.
pesticide(เพส'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง,ยาปราบศัตรูพืช,ยาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายสัตว์อื่น, See also: pesticidal adj.
pestilence(เพส'ทะเลินซฺ) n. โรคติดต่อร้ายแรง,กาฬโรค,สิ่งที่เป็นภัย,สิ่งที่ชั่วร้าย
pestilent(เพส'ทะเลินทฺ) adj. ทำให้เกิดโรคติดต่อ,แพร่โรคติดต่อ,ติดเชื้อ,เป็นภัย,ร้ายแรง,เป็นพิษชั่วร้าย,น่ารำคาญ,ซึ่งรบกวน., Syn. epidemic,infectious
pestilential(เพส'ทะเลน'เชิล) adj. นำโรคติดต่อ,เกี่ยวกับโรคร้ายแรง,เกี่ยวกับกาฬโรค,เป็นภัย, Syn. epidemic,infectious
pestle(เพส'เซิล) n. สาก,ลูกบด,สิ่งที่ใช้ตอกตำบดประทับตราหรืออื่น ๆ vt.vi. บด,ตำ
English-Thai: Nontri Dictionary
pest(n) โรคระบาด,โรคติดต่อ,สิ่งรบกวน,ตัวมาร
pester(vt) รบกวน,รังควาน,ตอม,ตื้อ,ทำให้ยุ่งใจ
pestiferous(adj) นำโรคมาให้,แพร่เชื้อ,ร้ายแรง,เป็นภัย
pestilence(n) โรคระบาด,กาฬโรค
pestilent(adj) ร้ายแรง,เป็นภัย,แพร่เชื้อ,ซึ่งรบกวน
pestilential(adj) เกี่ยวกับโรคระบาด,ที่นำโรคติดต่อมาให้
pestle(n) สาก,ลูกบด,ไม้ตีพริก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pest๑. กาฬโรค [มีความหมายเหมือนกับ plague]๒. สัตว์รังควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pesticideสารฆ่าสัตว์รังควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pestiferous-นำโรคติดต่อร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pestilenceโรคติดต่อร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pestilential-ติดต่อร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pestleลูกโกร่ง, สาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pest ศัตรูพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Pesticide สารปราบสิ่งรังควาญ สารที่ใช้ฆ่าหรือควบคุมพืชหรือสัตว์ที่ก่อความ รำคาญหรือเดือดร้อน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศัตรูพืช (n.) pest
ตามตื๊อ (v.) pester See also: bother Syn. ตื๊อ
ตื๊อ (v.) pester See also: harass, bother, importune Syn. รบเร้า, เซ้าซี้
พะเน้าพะนึง (v.) pester Syn. เซ้าซี้, กระเซ้ากระซี้
รบเร้า (v.) pester See also: beg, beseech repeately Syn. วิงวอน, อ้อนวอน, ร่ำร้อง, ร้องขอ
วิงวอน (v.) pester See also: beg, beseech repeately Syn. อ้อนวอน, ร่ำร้อง, ร้องขอ
เซ้าซี้ (v.) pester Syn. กระเซ้ากระซี้
เซ้าซี้ (v.) pester See also: harass, bother, importune Syn. รบเร้า
สาก (n.) pestle
สากกะเบือ (n.) pestle Syn. สาก, ไม้ตีพริก
ไม้ตีพริก (n.) pestle See also: masher Syn. สาก, สากกะเบือ
ตะบัน (n.) metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing Syn. ตะบันหมาก
ตะบันหมาก (n.) metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a pest you are!เธอนี่มันกวนใจจริงๆ !
Time to go make a pest of myself.ถึงเวลาไปสร้างศัตรูด้วยตัวเองแล้ว
Did you call pest control?คุณได้โทรเรียกกรมควบคุมโรคหรือยัง
The pest must eat too, bwana.- แมลงมันจะกินด้วยนะครับ
Hey, did you get that pest control?เฮ้ คุณจัดการกับหนูที่มารบกวนรึยังคะ
It's about pest control."ผมพูดแทน ริค โอ แบรี่ได้แค่นั้น
Well, now it's my turn to do a little pest control.ซึ่งหมายความว่าทั้ง คุณต้องการของเราหรือไม่
Listen, know any good pest control companies?ถามหน่อย รู้จักบริษัท กำจัดหนูหรือแมลง ดีๆบ้างไหม
Remember I said I was in pest control?จำได้ไหมที่ฉันเคยบอก ว่าฉันเคยกำจัดแมลงไง
It's not like it's the first time we've seen a pest of a reporter like that...นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้ซะหน่อย
Ay, somebody call pest control?- ไปๆๆ ใครช่วยโทรเรียกเทศบาลมาจับแม่มทีซิ
Geiger pest control. We know them?ไกเกอร์ควบคุมศัตรูพืช พวกเรารู้จัก?

pest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土狗[tǔ gǒu, ㄊㄨˇ ㄍㄡˇ, 土狗] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa
天蝼[tiān lóu, ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, 天蝼 / 天螻] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa
深处[shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ, 深处 / 深處] abyss; depths; deepest or most distant part
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 螟] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
螟虫[míng chóng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, 螟虫 / 螟蟲] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
钻心虫[zuān xīn chóng, ㄗㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄥˊ, 钻心虫 / 鑽心蟲] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
研钵[yán bō, ㄧㄢˊ ㄅㄛ, 研钵 / 研鉢] mortar (bowl for grinding with pestle)
[piě, ㄆㄧㄝˇ, 苤] Brassica campestris subsp. rapa
布达佩斯[Bù dá pèi sī, ㄅㄨˋ ㄉㄚˊ ㄆㄟˋ ㄙ, 布达佩斯 / 布達佩斯] Budapest (capital of Hungary)
蟹獴[xiè měng, ㄒㄧㄝˋ ㄇㄥˇ, 蟹獴] crab-eating mongoose (Herpestes urva)
瘟神[wēn shén, ㄨㄣ ㄕㄣˊ, 瘟神] demon personifying pestilence
血流漂杵[xuè liú piāo chǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄠ ㄔㄨˇ, 血流漂杵] enough blood flowing to float pestles (成语 saw); rivers of blood; blood bath
[wēn, ㄨㄣ, 瘟] epidemic; pestilence; plague
香蒜酱[xiāng suàn jiàng, ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧㄤˋ, 香蒜酱 / 香蒜醬] garlic sauce; pesto
害人精[hài rén jīng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 害人精] goblin that kills or harms people; fig. wicked scoundrel; terrible pest
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 槌] hammer; mallet; pestle
獴科[měng kē, ㄇㄥˇ ㄎㄜ, 獴科] Herpestidae (the mongoose family)
传染病[chuán rǎn bìng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, 传染病 / 傳染病] infectious disease; contagious disease; pestilence
害虫[hài chóng, ㄏㄞˋ ㄔㄨㄥˊ, 害虫 / 害蟲] injurious insect; pest
杀虫剂[shā chóng jì, ㄕㄚ ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, 杀虫剂 / 殺蟲劑] insecticide; pesticide
虫害[chóng hài, ㄔㄨㄥˊ ㄏㄞˋ, 虫害 / 蟲害] insect pest; insect-borne blight; damage from locusts
研磨[yán mó, ㄧㄢˊ ㄇㄛˊ, 研磨] milling; to grind; to polish by grinding; to abrade; whetstone; pestle
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, 蝼蛄 / 螻蛄] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest)
油菜[yóu cài, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ, 油菜] oilseed rape (Brassica campestris)
油菜籽[yóu cài zǐ, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ ㄗˇ, 油菜籽] oilseed rape (Brassica campestris); rapeseed; coleseed
害人虫[hài rén chóng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄥˊ, 害人虫 / 害人蟲] pest; evil-doer
[chǔ, ㄔㄨˇ, 杵] pestle; to poke
毒物[dú wù, ㄉㄨˊ ˋ, 毒物] pest; venom; toxin
[duì, ㄉㄨㄟˋ, 碓] pestle; pound with a pestle
病虫害[bìng chóng hài, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄥˊ ㄏㄞˋ, 病虫害 / 病蟲害] plant diseases and insect pests
紫菜苔[zǐ cài tái, ㄗˇ ㄘㄞˋ ㄊㄞˊ, 紫菜苔] purple cabbage; Brassica campestris var. purpurea
暴风雨[bào fēng yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄩˇ, 暴风雨 / 暴風雨] rainstorm; storm; tempest
芸苔子[yún tái zǐ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄗˇ, 芸苔子] rape (Brassica campestris L.); rapeseed plant; canola plant; a common vegatable with a dark green leaf; also called 油菜
五瘟[wǔ wēn, ˇ ㄨㄣ, 五瘟] five chief demons of folklore personifying pestilence
五瘟神[wǔ wēn shén, ˇ ㄨㄣ ㄕㄣˊ, 五瘟神] five chief demons of folklore personifying pestilence; cf four horsemen of the apocalypse
五鬼[wǔ guǐ, ˇ ㄍㄨㄟˇ, 五鬼] five chief demons of folklore personifying pestilence; also written 五瘟神
壁毯[bì tǎn, ㄅㄧˋ ㄊㄢˇ, 壁毯] tapestry (used as a wall hanging)
绣帷[xiù wéi, ㄒㄧㄡˋ ㄨㄟˊ, 绣帷 / 繡帷] tapestry
轩然大波[xuān rán dà bō, ㄒㄩㄢ ㄖㄢˊ ㄉㄚˋ ㄅㄛ, 轩然大波 / 軒然大波] tempest
[mán, ㄇㄢˊ, 蔓] turnip; Brassica campestris

pest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
家禽ペスト[かきんペスト, kakin pesuto] (n) fowl pest
防除[ぼうじょ, boujo] (n,vs) pest control; extermination
青蠅;青蝿;蒼蠅;蒼蝿[あおばえ;せいよう(青蠅;青蝿);そうよう(蒼蠅;蒼蝿)(ok), aobae ; seiyou ( ao hae ; ao hae ); souyou ( ao hae ; ao hae )(ok)] (n) (1) (col) bluebottle fly; (2) (せいよう, そうよう only) (arch) (derog) little pest
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy
ゴブラン織り;ゴブラン織[ゴブランおり, goburan ori] (n) Gobelins tapestry
せがむ[, segamu] (v5m,vt) to badger (pester) (a person to do); (P)
せびる[, sebiru] (v5r,vt) to demand money; to pester; to extort
タピストリー[, tapisutori-] (n) tapestry
タペストリー[, tapesutori-] (n) tapestry
ブタペスト[, butapesuto] (n) Budapest
ペスト菌[ペストきん, pesuto kin] (n) plague bacillus (Yersinia pestis, formerly pasteurella pestis)
乳棒[にゅうぼう, nyuubou] (n) pestle
予想屋[よそうや, yosouya] (n) crystal gazer; dopester
原茸[はらたけ;ハラタケ, haratake ; haratake] (n) (uk) field mushroom (Agaricus campestris); meadow mushroom
大発生[だいはっせい, daihassei] (n) explosive increase (in number of pests); (severe) outbreak or upsurge of pests
大阪白菜;大阪しろ菜[おおさかしろな, oosakashirona] (n) bok choy hybrid (Brassica campestris var. amplexicaulis) (pak choi, bokchoy)
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla
嫌がらせ(P);厭がらせ[いやがらせ, iyagarase] (n) harassment; pestering; (P)
強請り;強請(io)[ねだり, nedari] (n) (uk) (See 強請・きょうせい) begging; pestering; pleading; coaxing
掻き口説く;かき口説く[かきくどく, kakikudoku] (v5k,vi) (See 口説く・1) to complain; to pester; to plead; to beg
擂粉木;擂り粉木[すりこぎ, surikogi] (n) wooden pestle
最深積雪[さいしんせきせつ, saishinsekisetsu] (n) deepest snow; maximum snowfall; maximum depth of snow cover
最深部[さいしんぶ, saishinbu] (n) deepest part; deepest portion; depths (of the ocean etc.); innermost
[きね, kine] (n) mallet; pestle; pounder
殺虫剤[さっちゅうざい, sacchuuzai] (n) insecticide; pesticide; (P)
毛虫[けむし, kemushi] (n) (1) hairy caterpillar; woolly bear; (2) pest; nudnik (nudnick); (P)
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P)
無心[むしん, mushin] (adj-na,n,adj-no) (1) innocence; (2) insentient (i.e. plants, inanimate objects, etc.); (3) {Buddh} (See 有心) free from obstructive thoughts; (vs,vt) (4) to pester someone (for cash, etc.); (P)
無農薬[むのうやく, munouyaku] (adj-no) pesticide-free; non-chemical; organic
無農薬栽培[むのうやくさいばい, munouyakusaibai] (n) (See 有機農業) organic farming; organic cultivation; farming without pesticides
牛疫[ぎゅうえき, gyuueki] (n) cattle plague; rinderpest
疫癘[えきれい, ekirei] (n) epidemic; plague; pestilence
疫神[えきじん, ekijin] (n) (See 疫病神) god who spreads infectious diseases; god of pestilence
白菜[はくさい(P);パクチョイ, hakusai (P); pakuchoi] (n) Chinese cabbage (Brassica campestris var. amplexicaulis); white rape; bok choy; pak choi; (P)
羅宇[らう;らお, rau ; rao] (n) (1) Laos; (2) bamboo pipestem
荒れ[あれ, are] (n) stormy weather; tempest; chaps (of skin); (P)
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai
[やく, yaku] (n) (1) medicine; pharmaceuticals; (legal) drugs; (2) efficacious chemical (i.e. gunpowder, pesticide, etc.); (3) (pottery) glaze; (4) (See 鼻薬・2) small bribe; (P)

pest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทกำจัดแมลง[n. exp.] (børisat kam) EN: pest control company FR:
คนที่รบกวน[n. exp.] (khon thī ro) EN: pest FR: peste [f] (fig.)
สัตว์รบกวน[n. exp.] (sat ropkūan) EN: pest FR:
ศัตรูพืช[n. exp.] (sattrū pheū) EN: pest FR:
บูดาเปสต์[n. prop.] (Būdāpēt = B) EN: Budapest FR: Budapest
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease FR: peste [f] ; choléra [m]
เจ๊าะแจ๊ะ[v. exp.] (jǿ jae) EN: pester FR:
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk = k) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
กลี[n.] (kalī) EN: wicked things ; evil ; plague ; pestilence ; plague of livestock FR:
กาฬโรค[n. exp.] (kānlarōk = ) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
เคลงย้อย[n. exp.] (khlēng yøi) EN: Medinilla alpestris FR: Medinilla alpestris
โขลก[v.] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle FR: broyer ; concasser ; piler ; écraser ; pulvériser
โขลก ๆ = โขลกๆ[v.] (khlōk-khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle FR: broyer ; concasser ; piler ; écraser ; pulvériser
คอยเซ้าซี้[v. exp.] (khøi saosī) EN: pester FR:
โกร่งบดยา[n. exp.] (krōng bot y) EN: mortar and pestle FR: mortier de pharmacie [m] ; mortier et pilon [mpl]
ลมแดง[n.] (lomdaēng) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm FR: tempête [f] ; vent violent [m]
ลมพายุ[n. exp.] (lom phāyu) EN: storm ; tempest ; hurricane FR: vent de tempête [m] ; vent tempétueux [m]
ไม้ตีพริก[n.] (māitīphrik) EN: pestle ; masher FR: mortier [m]
มาร[n.] (mān) EN: corrupter ; pestilence FR:
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong FR: sentir mauvais ; puer ; empester ; chlinguer (fam. - vulg.) ; schlinguer (fam. - vulg.)
มรสุม[n.] (mørasum) EN: storm ; rainstorm ; tempest FR: tempête [f]
นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง(หมอบุญส่ง)[n. exp.] (nok jap mal) EN: Hill Blue Flycatcher ; Hill Blue Niltava FR: Gobemouche des collines [m] ; Cyornis alpestre [m] ; Gobemouche de montagne [m]
ไผ่เสฉวน[n. exp.] (phai Sēchūa) EN: Bambusa multiplex 'Stripestem Fernleaf' FR:
พะเน้าพะนึง[v.] (phanaophane) EN: pester FR:
พังพอนเล็ก[n. exp.] (phangphøn l) EN: small Asian mongoose ; Herpestes javanicus FR:
พังพอนธรรมดา[n. exp.] (phangphøn t) EN: small Asian mongoose ; Herpestes javanicus FR:
พังพอนยักษ์[n. exp.] (phangphøn y) EN: Herpestes urva FR: Herpestes urva
พายุ[n.] (phāyu) EN: storm ; hurricane ; tempest ; gale FR: tempête [f] ; ouragan [m] ; coup de vent [m] ; bourrasque [f]
เพชรหึง[n.] (phetchaheun) EN: tempest FR: forte tempête [f]
โรคห่า[n. exp.] (rōk hā) EN: plague FR: peste [f]
รบ[v.] (rop) EN: pester FR:
รบเร้า[v.] (roprao) EN: Importune ; press ; pester FR: importuner ; presser ; insister
สาก[n.] (sāk) EN: pestle ; wooden pestle FR: pilon [m]
สากกะเบือ[n.] (sākkabeūa) EN: pestle FR:
เซ้าซี้[v.] (saosī) EN: importune ; implore ; bother ; pester ; insist FR: insister ; harceler ; importuner
ส่งกลิ่นเหม็น[v. exp.] (songklin me) EN: FR: puer ; empester ; chlinguer = schlinguer (fam., vulg.) ; fouetter (fam.) ; cocotter (fam.)
ตะบัน[n.] (taban) EN: tubular mortar and pestle for pounding betel ; metal tube /mortar used in combination with a pestle [in shredding betel leaves and areca nuts for chewing] FR:
ตะบันหมาก[n. exp.] (taban māk) EN: tubular mortar and pestle for pounding betel ; metal tube /mortar used in combination with a pestle [in shredding betel leaves and areca nuts for chewing] FR: mortier cylindrique [servant à broyer le bétel] [m]
ตะลุมพุก[n.] (talumphuk) EN: mallet ; pestle FR:
ตำ[v.] (tam) EN: pestle ; pound ; pulverize FR: piler ; pilonner

pest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belästigung {f}pestering
Brogue-Schuh {m}; Budapester Schuh (mit gestanzten Löchern verzierter Schuh)wingtip shoe; wingtip brogue shoe
Bronzekrankheit {f}; Bronzepest
billig; preiswert {adj} | billiger | am billigstencheap | cheaper | cheapest
rundlich; pummelig; plump {adj} | rundlicher; pummeliger; plumper | am rundlichsten; am pummeligsten; am plumpestenchubby | chubbier | chubbiest
unbeholfen; schwerfällig; plump; tapsig; tölpisch {adj} | unbeholfener; schwerfälliger; plumper; tapsiger; tölpischer | am unbeholfensten; am schwerfälligsten; am plumpesten; am tapsigstena; am tölpischstenclumsy | clumsier | clumsiest
tief {adj} | tiefer | am tiefstendeep | deeper | deepest
tiefempfunden {adj} | tiefempfundener | am tiefempfundenstendeep felt | deeper felt | deepest felt
Gifthauch {m}; Pesthauch
Gobelingewebe {n}tapestry
Heftigkeit {f}tempestuousness
Interessengruppe {f} | Mitglied einer Interessengruppestakeholders | stakeholder
schlaff; schlapp; welk; müde {adj} | schlaffer | am schlaffestenlimp | limper | limpest
Pest {f}; Pestilenz
Pestizid {n}pesticide
Schädlingsbekämpfung {f}pest control
pestartig {adv}pestilently
plump {adj} | plumper | am plumpestendumpy | dumpier | dumpiest
plump {adj} | plumper | am plumpestenstumpy | stumpier | stumpiest
Rinderpest {f}rinderpest; cattle plague
scharf {adj} | schärfer | am schärfstensharp | sharper | sharpest
Ohrenlerche {f} [ornith.]Shore Lark (Eremophila alpestris); Horned Lark
Tapisserie {f}tapestry
Brachpieper {m} [ornith.]Tawny Pipit (Anthus campestris)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pest
Back to top