ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viciouly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viciouly*, -viciouly-

viciouly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viciouly (adv.) อย่างชั่วร้าย Syn. vilely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viciouly
Back to top