ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discouragement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discouragement*, -discouragement-

discouragement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discouragement (n.) การทำให้หมดกำลังใจ See also: การทำให้ท้อใจ Syn. despair, disappointment
English-Thai: HOPE Dictionary
discouragementn. การทำให้หมดกำลังใจ,สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ,ภาวะที่น่าท้อใจ, Syn. dejection,
English-Thai: Nontri Dictionary
discouragement(n) ความท้อใจ,การหมดกำลังใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเชื่องซึม (n.) discouragement See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง
ความเชื่องซึม (n.) discouragement See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง
มิทธะ (n.) discouragement See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness Syn. ความท้อแท้, ความเชื่องซึม, ความสิ้นหวัง
มิทธะ (n.) discouragement See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness Syn. ความท้อแท้, ความเชื่องซึม, ความสิ้นหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I loved her against reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, against all discouragement that could be.""ฉันรักเธอเหนือเหตุผล เหนือคำสัญญา เหนือความสงบ... ...เหนือความหวัง เหนือความสุข เหนือความท้อแท้ทุกอย่าง"
I've never said a word of discouragement to you, ever.ผมไม่เคยพูดอะไรซักคำ เพื่อให้คุณท้อแท้เลย ไม่เลย

discouragement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスカレッジ[, deisukarejji] (n) (1) discouragement; (vs) (2) to discourage; to be discouraged
力抜け[ちからぬけ, chikaranuke] (n,vs) discouragement; disappointment
力落し;力落とし[ちからおとし, chikaraotoshi] (n) discouragement; disappointment; loss of energy; fatigue
挫折[ざせつ, zasetsu] (n,vs) frustration; setback; discouragement; (P)
落胆[らくたん, rakutan] (n,vs) discouragement; despondency; dejection; disappointment; (P)

discouragement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มิทธะ[n.] (mittha) EN: discouragement ; disheartenment FR:

discouragement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entmutigung {f}discouragement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discouragement
Back to top