ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hopelessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hopelessness*, -hopelessness-

hopelessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hopelessness (n.) ความหมดหวัง See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย Syn. despair, forlornness Ops. hopefulness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสิ้นหวัง (n.) hopelessness See also: desperation, despair Syn. ความหมดหวัง Ops. ความหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two pills cut my feelings of hopelessness by a third.สองเม็ด ลดความรู้สึกสิ้นหวังของผมลงได้หนึ่งในสาม
I do a pretty good job of being in denial... about the hopelessness of my condition.ฉันไม่ยอมรับ ร่างกายของฉัน
The last port in your personal storm of hopelessness and despair.ที่พึ่งสุดท้าย ในยามที่คุณท้อแท้และสิ้นหวัง
He understands the sense of hopelessness only felt by those who have had baseball taken away from them.เขาเข้าใจว่าที่เขาเจ็บปวดเป็นเพราะว่า เขาไม่สามารถจะเล่นเบสบอลอีกต่อไปได้
It was a time of people sitting together, bound together by a common feeling of hopelessness.มันเป็นช่วงเวลาที่ผู้คน นั่งรวมกลุ่มกัน ผูกพันกัน ด้วยความรู้สึกที่หมดหวังเช่นเดียวกัน
Plenty of people are on to the emptiness, but it takes real guts to see the hopelessness.ตอนนี้คุณได้บอกว่ามัน มากมายของผู้คนที่จะอยู่ในความว่างเปล่า แต่มันต้องใช้ความกล้าจริงที่จะเห็นความสิ้นหวัง
hopelessness, so it cannot be God, but it canความสิ้นหวัง ดังนั้นมันไม่สามารถเป็นพระเจ้า แต่มันสามารถ
I realized that in my downward spiral of hopelessness,ผมตระหนักถึงการตกต่ำของผม ต่อความหดหู่สิ้นหวัง
Only temporary relief from hopelessness. "มีเพียงการบรรเทาเพียงชั่วคราว จากความสิ้นหวัง"
You stay in your prison of fear with bars made of hopelessness.ท่านจงอยู่ในคุกนั่นด้วยความกลัว และจมอยู่กับความสิ้นหวัง
She had an uncanny way of connecting with people feeling hopelessness.เธอมีวิธีประหลาดๆในการเข้าถึง คนที่กำลังสิ้นหวังอยู่
She's built emotional walls... guilt, worthlessness, hopelessness.เธอเริ่มสร้างกำแพงอารมณ์ขึ้นมา... ความรู้สึกผิด,รู้สึกไร้ค่า, ความสิ้นหวัง.

hopelessness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
閉塞感[へいそくかん, heisokukan] (n) locked up feeling; cooped up feeling; feeling of entrapment; (feeling of hopelessness); being in a bind
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hopelessness
Back to top