ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turbidness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turbidness*, -turbidness-

turbidness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turbidness (n.) ความขุ่น
turbidness (n.) ความทึบ
turbidness (n.) ความวุ่นวาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turbidness
Back to top