ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glutton

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glutton*, -glutton-

glutton ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glutton (n.) คนตะกละ See also: คนโลภ Syn. gourmand, epicure
gluttonize (vi.) ตะกละ
gluttonize (vt.) ตะกละ
gluttonous (adj.) ตะกละ See also: ซึ่งหิวกระหาย, ละโมบ Syn. greedy, hungry
gluttony (n.) นิสัยตะกละ See also: ความตะกละ Syn. excesses, immoderation
English-Thai: HOPE Dictionary
glutton(กลัท'เทิน) n. คนที่กินมากเกินไป,คนตะกละ,คนโลภ, Syn. gourmand
gluttonous(กลัท'เทินนัส) adj. ตะกละ,ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,กินอย่างมูมมาม., See also: gluttonousness n., Syn. greedy A. abstemious
gluttony(กลัท'ทะนี) n. การกินและดื่มมากเกินไป,ความตะกละ, Syn. voracity
English-Thai: Nontri Dictionary
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
gluttony(n) ความตะกละ,การสวาปาม,การเขมือบ,การยัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gluttony; hyperphagia; polyphagia๑. อาการกินมาก๒. การกินไม่เลือก, จะกละ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จะกละจะกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม
จะกละจะกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม
ตระกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ตระกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ตะกละ (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ตะกละ (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a glutton for punishment.ฉันมันพวกชอบการลงโทษ
What a glutton for punishment.ชอบให้ถูกลงโทษเสียจริง
Be a glutton. Stuff yourselves.เป็นคนตะกละ สิ่งตัวเอง
Glutton, hedonist former celestial body, recent addition to the human race.คุณชอบกิน มีความสุขกับการใช้ชีวิต ...ก่อนที่ร่างกายจะไปสู่สวรรค์ / สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาสู่ชีวิตมนุษย์
He was touched with an awful gluttony.เขาถูกสัมผัสโดยความหิวกระหาย (1 ในบาปทั้ง 7)
Of gluttony and lust.ของความตะกละ กับราคะเลยนี่

glutton ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂饮暴食[kuáng yǐn bào shí, ㄎㄨㄤˊ ˇ ㄅㄠˋ ㄕˊ, 狂饮暴食 / 狂飲暴食] drunken gluttony (成语 saw); eating and drinking to excess
饕餮[tāo tiè, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ, 饕餮] ferocious mythological animal, the fifth son of the dragon king; zoomorphic mask motif, found on Shang and Zhou ritual bronzes; gluttonous; sumptuous (banquet)
[chán, ㄔㄢˊ, 嚵] gluttonous; greedy
老饕[lǎo tāo, ㄌㄠˇ ㄊㄠ, 老饕] glutton
贪吃[tān chī, ㄊㄢ ㄔ, 贪吃 / 貪吃] gluttony
贪吃者[tān chī zhě, ㄊㄢ ㄔ ㄓㄜˇ, 贪吃者 / 貪吃者] glutton
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 餮] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif
[tāo, ㄊㄠ, 饕] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif
饕餮之徒[tāo tiè zhī tú, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 饕餮之徒] glutton; gourmand; by extension, person who is greedy for power, money, sex etc
[chán, ㄔㄢˊ, 馋 / 饞] gluttonous; greedy
贪食[tān shí, ㄊㄢ ㄕˊ, 贪食 / 貪食] greedy; glutton

glutton ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大食らい[おおぐらい, oogurai] (adj-na,n) glutton
大食漢[たいしょくかん, taishokukan] (n) great eater; glutton
健啖[けんたん, kentan] (adj-na,n) gluttony; voracity
健啖家[けんたんか, kentanka] (n) glutton; gormandizer; gormandiser
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P)
大食[たいしょく, taishoku] (n,vs,adj-no) gluttony
大食い[おおぐい, oogui] (adj-na,n) gluttony
屈狸;貂熊[くずり;クズリ, kuzuri ; kuzuri] (n) (uk) wolverine (Gulo gulo); glutton; carcajou
意地汚ない;意地汚い;意地穢い[いじきたない, ijikitanai] (adj-i) gluttonous; greedy
泥目[どろめ;ドロメ, dorome ; dorome] (n) (uk) gluttonous goby (Chasmichthys gulosus)
食いしん坊[くいしんぼう;くいしんぼ, kuishinbou ; kuishinbo] (n,adj-na,adj-no) glutton; gourmand
食い意地[くいいじ, kuiiji] (n) gluttony
飽食[ほうしょく, houshoku] (n,vs) gluttony; satiation; engorgement; (P)

glutton ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนตะกละ[n. exp.] (khon takla) EN: glutton FR: glouton [m] ; goinfre [m]
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur FR: gastronome [m] ; gourmet [m]
ตะกละ[v.] (takla) EN: be greedy ; be a glutton ; glut oneself FR:
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
จะกลาม[adj.] (jaklām) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
มูมมาม[adv.] (mūmmām) EN: filthily ; greedily ; vulgarly ; sloppily ; devouringly ; voraciously ; gluttonously FR:
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ตะกรุมตะกราม[adj.] (takrumtakrā) EN: greedy ; gluttonous ; avaricious ; voracious ; insatiable FR: vorace

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glutton
Back to top