ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

connoisseur

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *connoisseur*, -connoisseur-

connoisseur ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
connoisseur (n.) ผู้เชี่ยวชาญ Syn. expert, aesthete
English-Thai: HOPE Dictionary
connoisseur(คอนนะเซอร์') n. ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัตถุ,ผู้เชี่ยวชาญ, See also: connoisseurship n. ดูconnoisseur, Syn. expert,authority
English-Thai: Nontri Dictionary
connoisseur(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักเลงผู้หญิง (n.) connoisseur of women
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A connoisseur in everything, Master Van Ruijven.ขอประทานโทษเถอะค่ะท่านฟอน ไรเว่น
♪ a-b-e-d connoisseur of Christmas ♪♪ A-b-e-d connoisseur of Christmas ♪
You might say that I'm a connoisseur of the male form.อาจจะพูดได้ว่าฉันชอบผู้ชาย.
I'm surprised that an art connoisseur like yourself can get so carried away by a banal piece of ironwork.ผมแปลกใจที่ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ จะมาตื่นเต้นไปกับงานเหล็กธรรมดาชิ้นหนึ่ง
I'm a connoisseur of the... first printing.ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้าน... การตีพิมพ์ครั้งแรกครับ
I'm a connoisseur of the dark and depraved arts.ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะ ด้านมืดและเสื่อมทราม
Are you not a connoisseur of rare and valuable objects?คุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการหาวัตถุหายากหรอกเหรอ?
It's rare to find a connoisseur these days...สมัยนี้หาคนรอบรู้ยากน่ะค่ะ
Yes, true connoisseurs of raw fish eat three pieces max.ใช่ ปลาโบราณดิบ ทานได้แค่ครั้งละ 3ชิ้นน่ะค่ะ
Well, if you're such a pizza connoisseur, there's a really great place in Italian Harlem.งั้นคุณก็คงเชี่ยวชาญเรื่องพิซซ่าสิครับ มีร้านดีมาก ๆ ในอิตาเลียนฮาร์เล็ม
Quite the connoisseur.ดูเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก
On "The Erotic Connoisseur. "มันมีคนเขียนประกาศไว้

connoisseur ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行家[háng jiā, ㄏㄤˊ ㄐㄧㄚ, 行家] connoisseur; expert; veteran

connoisseur ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目が肥える[めがこえる, megakoeru] (exp,v1) (See 肥える・3) to have a good eye (from having seen fine art, etc.); to be a connoisseur
目利き[めきき, mekiki] (n) judgement; judgment; connoisseur
見巧者[みごうしゃ, migousha] (n) experienced viewer (of theatre, kabuki, etc.); kabuki connoisseur
風狂[ふうきょう, fuukyou] (n,vs) (1) insanity; insane person; (2) arbiter of taste; connoisseur
趣味家[しゅみか, shumika] (n) connoisseur; devotee
[つう, tsuu] (adj-na,n) (1) connoisseur; authority; (ctr) (2) counter for letters, notes, documents, etc.; (P)
通にはたまらない;通には堪らない[つうにはたまらない, tsuunihatamaranai] (exp) irresistable to connoisseurs
鑑識家[かんしきか, kanshikika] (n) connoisseur; judge
雅客[がかく, gakaku] (n) (1) man of letters; man of taste; art connoisseur; (2) (See 水仙) narcissus

connoisseur ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอเหล้า[n. exp.] (khø lao) EN: discriminating drinker ; connoisseur of liquor FR:
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur FR: gastronome [m] ; gourmet [m]
นักเลง[n. exp.] (naklēng) EN: connoisseur ; specialist ; lover FR: spécialiste [m]
นักเลงผู้หญิง[n. exp.] (naklēng phū) EN: womanizer ; connoisseur of women FR:
ผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (phū chīochā) EN: expert ; specialist ; technician ; connoisseur FR: expert [m] ; experte [f] ; spécialiste [m, f] ; connaisseur [m]

connoisseur ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kennerschaft {f}connoisseurship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า connoisseur
Back to top