ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irremediable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irremediable*, -irremediable-

irremediable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irremediable (adj.) ไม่มีทางรักษาได้ Syn. incurable, irreparable Ops. curable, reparable
English-Thai: HOPE Dictionary
irremediable(เออริมี'เดียเบิล) adj. ไม่มีทางรักษา,ไม่สามารถจะรักษาได้,แก้ไขไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้., See also: irremediableness n. irremediably adv., Syn. incurable
English-Thai: Nontri Dictionary
irremediable(adj) ไม่มีทางรักษา

irremediable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可收拾[bù kě shōu shí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄡ ㄕˊ, 不可收拾] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless

irremediable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างต่อเนื่อง[adv.] (yāng tø neū) EN: constantly ; continuously ; consecutively ; regularly ; consistently ; in succession ; in a row ; back-to-back FR: constamment ; continuellement ; de manière continue ; irrémédiablement

irremediable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unheilbarkeit {f}irremediableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irremediable
Back to top