ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gastronome

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gastronome*, -gastronome-

gastronome ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gastronome (n.) นักกิน See also: นักชิมอาหาร, ผู้พิถีพิถันในการกิน Syn. gourmet, epicure

gastronome ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガストロノーム[, gasutorono-mu] (n) gastronome

gastronome ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur FR: gastronome [m] ; gourmet [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gastronome
Back to top