ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cravenness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cravenness*, -cravenness-

cravenness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cravenness (adj.) ความขี้ขลาด Syn. cowardliness, cowardice

cravenness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zaghaftigkeit {f}cravenness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cravenness
Back to top