ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

timorousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *timorousness*, -timorousness-

timorousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
timorousness (n.) ความขี้กลัว See also: ความขี้ตื่น, ความขี้ขลาด, ความขี้ตกใจ Syn. timidness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า timorousness
Back to top