ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incorrectness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incorrectness*, -incorrectness-

incorrectness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incorrectness (n.) ความไม่ถูกต้อง Syn. wrongness Ops. correctness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่ถูกต้อง (n.) incorrectness See also: wrongness, inaccuracy, faulty Ops. ความถูกต้อง

incorrectness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความผิดพลาด[n.] (khwām phit ) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness ; mistake ; failure FR: erreur [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incorrectness
Back to top