ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faulty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faulty*, -faulty-

faulty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faulty (adj.) ซึ่งมีข้อผิดพลาด See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งมีตำหนิ Syn. impaired, imperfect Ops. sound
English-Thai: HOPE Dictionary
faulty(ฟอล'ที) adj. ซึ่งมีข้อบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด., See also: faultily adv. faultiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
faulty(adj) มีผิด,ซึ่งบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด,ผิดๆถูกๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
faulty drivingการขับรถโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faulty Techniqueขาดการติดต่อหรือขาดการหารือกันก่อนปฏิบัติงาน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition mustแล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ
You gave faulty information.คุณให้ข้อมูลผิด ๆ กับเรา
They had some faulty plumbing.พวกเขามีปัญหาเกี่ยวกับท่อน้ำ
Foiled by faulty contraception.สกัดกั้นโดยการคุมกำเนิดผิดพลาด
A faulty sector on one of the drives.ไฟล์มันเสีย มีส่วนหนึ่งของไดรว์เสีย
Well, that's just faulty logic postulated on imperfect data collection.อ้อ นั่นเป็นแค่ความผิดพลาดของหลักการตั้งสมมุติฐานขึ้นมา ของการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไม่สมบูรณ์
"Some faulty stage equipment on the last show had caused the actress to fall through."อุปกรณ์เวทีบางอย่างพังในการแสดงครั้งล่าสุด ทำให้นักแสดงตกลงมา
You met a guy in a club, you brought him home, he O.D.'d, so the guy now writhing on his front porch was the dealer who sold you the faulty goods.คุณพาเขากลับบ้าน แล้วผู้ชายคนนี้ก็บิดตัวอยู่ที่ระเบียงด้านหน้า ที่พ่อค้าคนที่ขายสินค้าผิดให้คุณ
Leonard's faulty digestive system?เกี่ยวกับระบบย่อยผิดปกติของเลนเนิร์ดไหม
Like I said, faulty equipment.อีก 1 อัน เขาวางแผนจะจัดการกับคุณ ก็อย่างที่บอก อุปกรณ์ผิดพลาด
I just got off the phone with the electric company, and it turns out it's a faulty line, so they're gonna fix it first thing tomorrow morning.ฉันเพิ่งวางสาย กับบริษัทไฟฟ้า เขาบอกมันดับ เป็นเพราะสาย เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาซ่อม เป็นสิ่งแรกในตอนเช้าเลย
He of the faulty gas line.คนที่ทำแก๊ซรั่วนั่นแหละ

faulty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
理屈词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ, 理屈词穷 / 理屈詞窮] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on

faulty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
整備不良[せいびふりょう, seibifuryou] (n) faulty maintenance; poor maintenance; inadequate maintenance
無効票[むこうひょう, mukouhyou] (n) faulty ballot
語弊[ごへい, gohei] (n) faulty expression
障害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] (n) {comp} faulty sector
不完全[ふかんぜん, fukanzen] (adj-na,n) imperfect; incomplete; faulty; defective; (P)
杜撰[ずさん(P);ずざん, zusan (P); zuzan] (adj-na,n) (1) (uk) careless; sloppy; faulty; (2) author who makes many mistakes; author who uses unsupported references; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
障害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] faulty sector

faulty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บกพร่อง[adj.] (bokphrǿng) EN: faulty ; defective ; wrong ; not right FR: défectueux ; imparfait
ความผิดพลาด[n.] (khwām phit ) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness ; mistake ; failure FR: erreur [f]

faulty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
defekt {adj}defective; faulty
fehlerhaft {adj} | fehlerhafter | am fehlerhaftestenfaulty | more faulty | faultiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faulty
Back to top