ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

corn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *corn*, -corn-

corn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
corn (vt.) เก็บรักษาและปรุงด้วยเกลือ Syn. cure, salt, pickle
corn (n.) ข้าวโพด
corn (n.) ต้นข้าวโพด
corn (n.) เมล็ดข้าวโพด See also: ข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์
corn (vt.) เลี้ยงด้วยเมล็ดข้าวโพด
corn (n.) ตาปลา See also: หนังแข็ง, ตุ่มหนัง
corncob (n.) แกนของฝักข้าวโพด See also: ซังข้าวโพด
cornea (n.) กระจกตา See also: แก้วตา
cornelian (n.) หินที่มีสีแดง สีน้ำตาลแดงหรือสีขาว
corner (n.) การเตะมุม See also: การเตะลูกจากมุมสนามฟุตบอล
corner (n.) การผูกขาด
corner (adj.) ซึ่งตั้งอยู่ที่มุม
corner (vt.) ต้อนเข้ามุม Syn. trap, bring to bay, drive into a corner
corner (vt.) ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: ทำให้จนตรอก
corner (n.) ที่สงบเงียบ
corner (vt.) ผูกขาด See also: ควบคุม
corner (adj.) เพื่อให้วางเข้ามุม
corner (n.) มุม Syn. angle
corner (vi.) เลี้ยวตรงมุม
corner (n.) สถานการณ์ที่ยากลำบาก Syn. difficulty, tight spot
corner (n.) สิ่งที่ทำมาเพื่อให้วางเข้ามุม
corner (n.) หัวถนน See also: หัวต่อถนน, จุดที่ถนนสองสายมาบรรจบกัน
cornered (adj.) ซึ่งตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: จนตรอก Syn. trapped
cornered (adj.) ซึ่งมีหลายมุม
cornerstone (n.) บุคคลหรือสิ่งสำคัญพื้นฐาน Syn. foundation
cornerstone (n.) หินที่มุม
cornet (n.) แตรทองเหลืองขนาดเล็ก Syn. horn, trumpet
cornfield (n.) ไร่ข้าวโพด
cornflakes (n.) คอร์นเฟล็ค See also: อาหารเช้าที่ทำจากข้าวโพดอบแห้ง (มักเสิร์ฟกับนม)
cornhusk (n.) เปลือกของเมล็ดข้าวโพด
cornice (n.) ส่วนบนสุดของผนัง
cornmeal (n.) แป้งข้าวโพด
cornstarch (n.) แป้งข้าวโพด
cornupopia (n.) แหล่งอุดมสมบูรณ์ See also: แหล่งที่มีมากมาย Syn. abundance Ops. scarcity
corny (adj.) ที่ล้าสมัย Syn. old-fashioned, trite
English-Thai: HOPE Dictionary
corn(คอร์น) {corned,corning,corns} n. ข้าวโดยทั่วไป (อังกฤษ) ,ข้าวโพด (สหรัฐ) ,ข้าวโอ๊ต (สก๊อตแลนด์) ,คำพูดน่าเบื่อหู,ตาปลา,หนังหดแข็ง,ตุ่มหนัง vt. ใส่เกลือในเมล็ดข้าว,ดองเค็ม,แช่เกลือ
corn chandlern. พ่อค้าขายข้าวปลีก
corn dodgern. ขนมปังข้าวโพด
corn loftn. ฉางข้าว
corncob(คอร์น'คอบ) รวงข้าวโพด,ซังข้าวโพด
cornea(คอร์'เนีย) n. กระจกตา,แก้วตา, See also: corneal adj. ดูcornea
corneal oacificationแก้วตาเป็นฝ้า
corned(คอร์นดฺ) adj. แช่เกลือ
corner(คอร์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มุม,หัวเลี้ยว,หัวต่อ,หัวโค้ง,หัวถนน,ลูกมุม (ฟุตบอล) vt.,vi. ต้อนเข้ามุม,ทำให้จนตรอก,ผูกขาด,กักตุน., Syn. trap
cornered(คอร์'เนอดฺ) adj. เป็นมุม,ซึ่งถูกต้อนเข้ามุม,จนตรอก
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
cornet(คอร์'เนท) n. แตรทองเหลืองขนาดเล็ก
cornetist(คอร์เนท'ทิสทฺ) n. คนเป่าแตรทองเหลืองขนาดเล็ก, Syn. cornettist
cornfed(คอร์น'เฟด) adj. ซึ่งเลี้ยงด้วยพืชประเภทข้าว,อยู่ดีกินดี
cornflakes(คอร์น'เฟลคซฺ) n.,pl. แผ่นข้าวโพดสำหรับผสมกับน้ำนมกินเป็นอาหารมื้อเช้า
cornhusking(คอร์น'ฮัสคิง) n. การเอาเปลือกข้าวโพดออก
cornice(คอร์'นิส) n. บัว,บัวเพดาน,กระบังลวดลายเหนือหรือใต้ประตูหน้าต่าง,ชายคา. vt. ใส่บัว,ใส่บัวเพดาน,ใส่ชายคา
corniche(คอร์'นิช) n. ถนนที่วกเวียนตามหน้าผาหรือภูเขา
cornicle(คอร์'นิเคิล) n. ส่วนที่ยื่นคล้ายเขาเล็ก ๆ ปุ่ม
corniculate(คอร์นิค'ยะเลท) adj. คล้ายเขาสัตว์,เป็นปุ่ม
cornsilkn. ไหมข้าวโพด
cornu(คอร์'นู) n.,เขา (สัตว์) ,ส่วนที่คล้ายเขา
cornucopia(คอร์นะโค'เพีย) n. เขาแพะ (ตามตำนาน) ที่ใส่อาหารเครื่องดื่มอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หมดสิ้น,ความอุดมสมบูรณ์,เครื่องประดับหรือภาชนะรูปเขา, See also: cornucopian adj. ดูcornucopia cornucopiate adj. ดูcornucopia
cornuted(คอร์นู'ทิด) adj. มีเขา,เป็นรูปเขา,เป็นมุม,
cornuto(คอร์นู'โท) n. สามีของหญิงที่มีชู้
corny(คอร์'นี) adj. ล้าสมัย,ซ้ำซาก,เปิ่น,เป็นตาปลา
English-Thai: Nontri Dictionary
corn(n) ข้าวโพด
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
cornet(n) แตรทองเหลือง,กรวยกระดาษ,กรวยไอศกรีม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
corn plasterยาแผ่นปิดตาปลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneaกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corner jointรอยต่อมุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
corniceบัวคอร์นิซ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corniculateมีติ่งคล้ายเขาสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cornual sphincter; sphincter, tubalหูรูดท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cornข้าวโพด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Corncobsซังข้าวโพด [TU Subject Heading]
Corneaกระจกตา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cornerมุม [การแพทย์]
Cornstarch industryอุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด [TU Subject Heading]
Cornuคอร์นู,มุมมดลูก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวโพด (n.) corn See also: maize
ตาปลา (n.) corn See also: corns (on the toes), bunion
แป้งข้าวโพด (n.) corn flour See also: maize flour
ซัง (n.) corncob See also: cob Syn. ซังข้าวโพด
ซังข้าวโพด (n.) corncob See also: cob
กระจกตา (n.) cornea
กว้านซื้อ (v.) corner See also: buy up, make a rush-purchase of Syn. รวบ
จนมุม (v.) corner See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี
มุม (n.) corner See also: nook
มุมถนน (n.) corner See also: street corner
หมดทางหนี (v.) corner See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้
หัวมุม (n.) corner Syn. มุม
หัวมุมถนน (n.) corner
sclera (n.) เยื่อหุ้มลูกตาสีขาว (ยกเว้นบริเวณกระจกตา cornea) See also: เปลือกลูกตา
ก่อฤกษ์ (v.) lay the corner stone See also: perform a construction ceremony at the beginning
กะวะ (n.) Buceros bicornis See also: great pied hornbill Syn. นกกก, นกกาฮัง
กาฮัง (n.) Buceros bicornis See also: great pied hornbill Syn. กะวะ, นกกก, นกกาฮัง
ข้าวโพดคั่ว (n.) popcorn
จนตรอก (v.) be cornered See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี
จนแต้ม (v.) be cornered See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's just around the cornerมันอยู่ใกล้ๆ นี่เอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You gonna look funny trying to eat corn on the cob with no fucking teeth!คุณจะดูน่าขบขันในเวลาจะกิน ข้าวโพดในซัง แต่ไม่มีฟัน
I'll give her this corn I pickedข้าวโพดที่เมย์หักมา เมย์จะเก็บใว้ให้คุณแม่
No This corn is for my Mommyไม่ได้นะ ข้าวโพดนี่ของคุณแม่
You wanted to take the corn to Mom?เธอจะเอาข้าวโพดไปให้คุณแม่เหรอ
Your husband plowed under his corn and built a baseball field.ผัวเธอไถไร่ข้าวโพดทิ้ง แล้วสร้างสนามเบสบอล
That's my corn out there. You guys are guests in my corn.นั่นมันไร่ข้าวโพดของผม พวกคุณเป็นแขกของผม
"'a land of corn and wine,"แผ่นดินที่มีข้าวและน้ำองุ่น
We're heading up to the corn patch. Figure you might like to help.เรากำลังจะไปไร่ข้าวโพดกัน อยากจะช่วยปู่กับย่าเจ้ารึเปล่า
You've got the gumption of a corn fritter, Neskaloosa.คุณไม่มีเลือดนักสู้ เนสกาลูซ่า
I was born in a corn field, Grandma was a stripper--ผมเกิดในทุ่งข้าวโพดยายเป็น stripper--
Now, what kind of machine can bend a stalk of corn over without breaking it?เครื่องจักรประเภทไหนที่บิดลำข้าวโพดได้โดยไม่หัก
When what was lost was burned, the corn fields became green againเมื่อไร่ข้าวโพดถูกเผามันก็จะกลับมาเขียวขจีอีก

corn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玉米淀粉[yù mǐ diàn fěn, ㄩˋ ㄇㄧˇ ㄉㄧㄢˋ ㄈㄣˇ, 玉米淀粉 / 玉米澱粉] corn starch
玉米粉[yù mǐ fěn, ㄩˋ ㄇㄧˇ ㄈㄣˇ, 玉米粉] cornflour; corn starch
栓皮栎[shuān pí lì, ㄕㄨㄢ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ, 栓皮栎 / 栓皮櫟] acorn
[mǎ, ㄇㄚˇ, 玛 / 瑪] agate; cornelian
天禄[tiān lù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, 天禄 / 天祿] auspicious animal, depicted as a unicorn or deer with long tail
角砧[jiǎo zhēn, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄣ, 角砧] beck iron (corner of anvil)
转角[zhuǎn jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, 转角 / 轉角] bend in a street; corner; to turn a corner
死角[sǐ jiǎo, ㄙˇ ㄐㄧㄠˇ, 死角] blind corner
聚宝盆[jù bǎo pén, ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄆㄣˊ, 聚宝盆 / 聚寶盆] treasure bowl (mythology); fig. source of wealth; cornucopia; gold mine
[shǔ, ㄕㄨˇ, 黍] broomcorn millet; glutinous millet
茧子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 茧子 / 繭子] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 趼子
老茧[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老茧 / 老繭] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 老趼
老趼[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老趼] callus (patch or hardened skin); corns (on feet)
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 趼] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
趼子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 趼子] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
包衣[bāo yī, ㄅㄠ ㄧ, 包衣] capsule (containing medicine); husk (of corn)
山羊座[Shān yáng zuò, ㄕㄢ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, 山羊座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); Japanese variant of 魔羯座
摩羯座[Mó jié zuò, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 摩羯座] Capricornus
摩蟹座[Mó xiè zuò, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 摩蟹座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 魔羯座
魔羯座[Mó jié zuò, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 魔羯座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac)
斜对[xié duì, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, 斜对 / 斜對] catty-corner; to be diagonally opposite to
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ, 角椅] chair designed to fit in corner of a room
轻视[qīng shì, ㄑㄧㄥ ㄕˋ, 轻视 / 輕視] contempt; contemptuous; despise; scorn; scornful
包米[bāo mǐ, ㄅㄠ ㄇㄧˇ, 包米] corn; maize
包粟[bāo sù, ㄅㄠ ㄙㄨˋ, 包粟] corn; maize
嘴角[zuǐ jiǎo, ㄗㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, 嘴角] corner; edge of sb's mouth; lips
基石[jī shí, ㄐㄧ ㄕˊ, 基石] cornerstone
山茱萸[shān zhū yú, ㄕㄢ ㄓㄨ ㄩˊ, 山茱萸] Cornus officinalis; sour mountain date; herb associated with longevity
康奈尔[Kāng nài ěr, ㄎㄤ ㄋㄞˋ ㄦˇ, 康奈尔 / 康奈爾] Cornell (US University)
康奈尔大学[Kāng nài ěr dà xué, ㄎㄤ ㄋㄞˋ ㄦˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 康奈尔大学 / 康奈爾大學] Cornell University
旮旯[gā lá, ㄍㄚ ㄌㄚˊ, 旮旯] corner; nook; recess; out-of-the-way place
玉米[yù mǐ, ㄩˋ ㄇㄧˇ, 玉米] corn; maize
眼角膜[yǎn jiǎo mó, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄠˇ ㄇㄛˊ, 眼角膜] cornea
角膜[jiǎo mó, ㄐㄧㄠˇ ㄇㄛˊ, 角膜] cornea
[bā, ㄅㄚ, 豝] corned beef; female pig
[zì, ㄗˋ, 眦 / 眥] corner of the eye; canthus; eye socket
眼梢[yǎn shāo, ㄧㄢˇ ㄕㄠ, 眼梢] corner of eye near temple
[yá, ㄧㄚˊ, 睚] corner of the eye; to stare
[léng, ㄌㄥˊ, 棱 / 稜] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion
[léng, ㄌㄥˊ, 稜] corner; square beam

corn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked)
コーンウイスキー[, ko-n'uisuki-] (n) corn whiskey (whisky)
コーンスープ[, ko-nsu-pu] (n) corn soup
コーンスターチ[, ko-nsuta-chi] (n) corn starch; (P)
コーンスネーク[, ko-nsune-ku] (n) corn snake (Elaphe guttata)
コーンチャウダー[, ko-nchauda-] (n) corn chowder
コーンフレーク;コーンフレークス[, ko-nfure-ku ; ko-nfure-kusu] (n) cold cereal; breakfast cereal; corn flakes
トウモロコシ畑;玉蜀黍畑[トウモロコシばたけ(トウモロコシ畑);とうもろこしばたけ(玉蜀黍畑), toumorokoshi batake ( toumorokoshi hatake ); toumorokoshibatake ( toumorokoshi hata] (n) corn field; maize field
果糖ぶどう糖液糖[かとうぶどうとうえきとう, katoubudoutouekitou] (n) (See 異性化糖) high fructose corn syrup; HFCS 55
玉蜀黍[とうもろこし(P);トウモロコシ, toumorokoshi (P); toumorokoshi] (n) (uk) corn (US); maize (UK); (P)
異性化糖[いせいかとう, iseikatou] (n) isomerized sugar; high fructose corn syrup
粗目雪[ざらめゆき, zarameyuki] (n) corn or granular snow
胼胝;胝[たこ;べんち(胼胝);へんち(胼胝), tako ; benchi ( tako ); henchi ( tako )] (n,adj-no) (uk) callus; callosity; corn
鶉水鶏;鶉秧鶏[うずらくいな;ウズラクイナ, uzurakuina ; uzurakuina] (n) (uk) corn crake; corncrake; land rail (Crex crex)
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation)
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei
アメリカ山法師;亜米利加山法師[アメリカやまぼうし;アメリカヤマボウシ, amerika yamaboushi ; amerikayamaboushi] (n) (uk) (See ハナミズキ) flowering dogwood (Cornus florida)
インコーナー[, inko-na-] (n) (abbr) inside corner
インド犀[インドさい;インドサイ, indo sai ; indosai] (n) Indian rhinoceros; great one-horned rhinoceros (Rhinoceros unicornis)
エーコン管[エーコンかん, e-kon kan] (n) acorn tube
エレガンスユニコーンフィッシュ;エレガントユニコーンフィッシュ[, eregansuyuniko-nfisshu ; eregantoyuniko-nfisshu] (n) elegant unicornfish (Naso elegans, species of Indian Ocean tang)
オニテングハギ[, onitenguhagi] (n) humpback unicornfish (Naso brachycentron, species of Indo-Pacific tang)
カカリ[, kakari] (n) attack (esp. a corner approach in the game of go)
カプリコン[, kapurikon] (n) Capricorn
カレーコーナー[, kare-ko-na-] (n) curry corner
キビレボウズハギ[, kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn
グレーユニコーンフィッシュ[, gure-yuniko-nfisshu] (n) gray unicornfish (Naso caesius, species of Pacific tang)
コーナー(P);コーナ[, ko-na-(P); ko-na] (n) corner; (P)
コーナーカップボード[, ko-na-kappubo-do] (n) corner cupboard
コーナーキック[, ko-na-kikku] (n) corner kick (soccer)
コーニス[, ko-nisu] (n) cornice
コーン[, ko-n] (n) (1) cone; (2) corn; (P)
コーンズ[, ko-nzu] (n) (1) cones; (2) corns
コーンフラワー[, ko-nfurawa-] (n) cornflour
コーンミール[, ko-nmi-ru] (n) cornmeal
ゴマテングハギモドキ[, gomatenguhagimodoki] (n) spotted unicornfish (Naso maculatus, species of Pacific tang found from Japan and Lord Howe Island to Hawaii)
コルニッシュボイラー[, korunisshuboira-] (n) cornish boiler
コルヌコピア[, korunukopia] (n) cornucopia
コルネット[, korunetto] (n) cornet (ita
Japanese-English: COMDICT Dictionary
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อนให้จนมุม English: to corner

corn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วงงวงข้าวโพด[n. exp.] (dūang ngūan) EN: Maize Weevil ; Corn Weevil FR:
ข้าวเหนียวเปียกข้าวโพด[n. exp.] (khāonīo pīe) EN: corn in coco milk and sticky rice FR:
ข้าวโพด[n.] (khāophōt) EN: corn ; maize FR: maïs [m]
ข้าวโพดอ่อน[n. exp.] (khāophōt øn) EN: baby corn ; young corn ; sweetcorn FR: petit maïs [m]
ข้าวโพดต้ม[n. exp.] (khāophōt to) EN: steamed corn FR: maïs cuit à la vapeur [m]
ข้าวโพดหวาน[n. exp.] (khāophōt wā) EN: sweet corn FR:
หมัก[v.] (mak) EN: salt ; pickle ; corn ; marinate FR: saler ; mariner
หนอนข้าวโพด[n. prop.] (nøn khāophō) EN: corn borer FR:
แป้งข้าวโพด[n. exp.] (paēng khāop) EN: corn flour ; maize flour FR: farine de maïs [f] ; fécule de maïs [f] ; maïzena [f]
โพด[n.] (phōt) EN: maize ; corn FR: maïs [m]
ไร่ข้าวโพด[n. exp.] (rai khāophō) EN: corn plantation FR: champ de maïs [m]
สาคูเปียกข้าวโพด[n. exp.] (sākhū pīek ) EN: Thai tapioca and corn pudding FR:
ตะโก้ข้าวโพด[n. exp.] (takō khāoph) EN: corn mixed with flour and coconut cream topping FR:
ตาปลา[n.] (tāplā) EN: corn ; bunion FR: cor [m] ; durillon [m]
ธัญพืช[n.] (thanyapheūt) EN: cereal ; grain ; corn FR: céréale [f]
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang ) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
เชยแหลก[adj.] (choēi laēk) EN: corny ; sappy FR:
ด้วงหนวดยาว[n. exp.] (dūang nūat ) EN: longicorn FR: longicorne [m] ; capricorne [m] ; cérambycidé [m]
ดูหมิ่นถิ่นแคลน[v.] (dūminthinkh) EN: despise ; hold in contempt ; look down on ; scorn FR:
หางแมงเงา[n. exp.] (hāng maēng ) EN: Appendicula cornuta FR: Appendicula cornuta
หัตถาจารย์[n.] (hatthājān) EN: mahout ; elephant handler FR: cornac [m]
หัวมุม[n.] (hūamum) EN: corner FR: coin [m]
หัวมุมถนน[n. exp.] (hūa mum tha) EN: corner of the street ; corner FR: angle de la rue [m] ; coin de la rue [m]
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner FR:
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners FR:
อีกา[n.] (īkā) EN: crow FR: corbeau [m] ; corneille [f]
อีกา[n.] (īkā) EN: large-billed crow ; thick-billed crow ; jungle crow FR: corbeau à gros bec [m] ; corbeau corassé [m] ; corneille à gros bec [f]
อีแก[n.] (īkaē) EN: house crow FR: corbeau familier [m] ; corneille de l’Inde [f]
จนมุม[v.] (jon mum) EN: corner ; be in a tight corner FR: acculer (fig.)
จนมุม[adj.] (jon mum) EN: cornered FR: acculé
จนแต้ม[v.] (jontaēm) EN: be cornered FR: acculer
จนตรอก[v.] (jontrøk) EN: be cornered ; have no way out FR:
จนตรอก[adj.] (jontrøk) EN: cornered ; trapped ; FR:
แก[n.] (kaē) EN: house crow ; Corvus splendens FR: corbeau familier [m] ; corneille de l’Inde [f] ; Corvus splendens
แก้วตา[n.] (kaēotā) EN: cornea FR: cornée [f] ; prunelle [f]
แก้วตา[n.] (kaēotā) EN: lens FR: lentille cornéenne [f] ; verre de contact [m]
กาฮัง[n.] (kāhang) EN: Buceros bicornis FR: Buceros bicornis
กักตุน[v.] (kaktun) EN: hoard for speculation ; corner FR:
กาหลอ[n.] (kālø) EN: Etlingera corneri FR: Etlingera corneri

corn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maiskolben {m}corn cob; corn on the cob
Ährenkranz {m}garland of corn
Strohpuppe {f}straw dully; corn dully
Zuckermais {m} [bot.] [cook.]sweet corn
Eichelspecht {m} [ornith.]Acorn Woodpecker
Eckenabschnitt {m} bei Lochkartencard corner
Karneol {m} [min.]carnelian; cornelian
Getreidegürtel {m} [geogr.]Corn Belt (U.S.)
Kornfeld {n}corn field
Mais {m}corn [Am.]
Grauammer {f} [ornith.]Corn Bunting (Emberiza calandra)
Wachtelkönig {m} [ornith.]Corn Crake (Crex crex)
Cornwall {n}Cornwall
Bettzipfel {m} | nach dem Bettzipfel schielen [ugs.]corner of the bed cover | to be longing for one's bed
Eckball {m} [sport] | einen Eckball tretencorner kick; corner throw | to take a corner
Eckbank {f}corner seat
Eckenabschnitt {m} der Lochkartecorner cut
Eckkanal {m}corner duct
Eckpfeiler {m}corner pillar
Eckplatz {m}corner seat
Eckpunkt {m}corner mark
Eckstoß {m} [sport]corner kick
Mundwinkel {m}corner of one's mouth
Kornettist {m} [mus.]cornetist
Hohngelächter {n}scornful laughter; jeering
Kornfeld {n}cornfield
Stärkemehl {n}cornflour [Br.]
Verachtung {f}scornfulness
höhnisch; verächtlich {adj} | höhnischer | am höhnischstenscornful | more scornful | most scornful
verächtlich {adv}scornfully
Halfterfisch {m}; Za(nclus cornutus) [zool.]moorish idol
schmalzig; abgedroschen; altmodisch {adj} | schmalziger; abgedroschener; altmodischer | am schmalzigsten; am abgedroschensten; am altmodischstencorny | cornier | corniest
Fries {m}cornice
Getreide {n}corn
Nebelkrähe {f} [ornith.]Hooded Crow (Corvus cornix)
Hornhaut {f} [anat.]cornea
Dachgesims {n}principal cornice
Saatkorn {n}seedcorn
Schmalz {m}corniness
Schmollwinkel {m}sulking corner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า corn
Back to top