ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trapped

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trapped*, -trapped-

trapped ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trapped (adj.) ที่ติดกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดแร้ว (v.) be trapped in a snare See also: fall into the net (/snare)
หมูสนาม (n.) easily trapped person See also: loser
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A tragedy is three men trapped in a mine or police dogs used in Birmingham.เรื่องคอขาดบาดตาย ต้องประมาณว่า มีคนสามคนติดในเหมืองแร่
And then there's Casey Jones a 9-year-old trapped in a mars body.แล้วมีเคซี่ย์โจนส์เป็น ... ... 9 ขวบติดอยู่ในร่างกายของดาวอังคาร
You're trapped in here, aren't you?แกก็ติดอยู่ที่นี่เหมือนกัน
We're trapped here and can't reach her.เราจะถูกขังอยู่ที่นี่และสามารถเว็บไซต์นั้นมีเสื้อเข้าถึงของเธอ
This is the cage of your own making which keeps you trapped and pacing about in the smallest space forever.นี่คือกรงที่คุณเป็นเจ้าของ ด้วยกับดักและฝีก้าวด้วย ที่ว่างเล็กที่สุดตลอดกาล
The car crashes and burns with everyone trapped inside."ถ้าคุณนั่งอยู่ในบริเวณ ทางออกฉุกเฉิน" นั่นแหละ...
The driver of the private car was trapped until firefighters came and rescued himคนขับติดอยู่ในรถ พนักงานดับเพลิงช่วยออกมาได้
He is trapped in a place between this world and the machine world.เขาติดอยู่ในช่องว่างระหว่าง - โลกนี้กับโลกจักรกล
His daughter, Angela, is trapped in the city.ลูกสาวของเขา แองเจล่า ซึ่งติดอยู่ในเมืองนี้
We'd be trapped here without food, supplies... .เราจะติดอยู่ที่นี่ขาดอาหารประทังชีวิต...
For days, we've despaired about the fate of the people who are trapped in the North.หลายวันที่เราสิ้นหวังกับชะตากรรมของผู้คน ...ที่ติดอยู่ทางตอนเหนือ
Chief says we gotta deport people trapped on the 12th floor above.หัวหน้าสั่งให้เราเคลื่อนย้ายคน ที่ติดอยู่ข้างบนชั้น 12

trapped ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受困[shòu kùn, ㄕㄡˋ ㄎㄨㄣˋ, 受困] trapped; stranded

trapped ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
腰巾着;腰ぎんちゃく[こしぎんちゃく, koshiginchaku] (n) (1) hanger-on; follower; flunky; sycophant; (2) purse strapped round one's waist

trapped ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดักหน้าดักหลัง[v. exp.] (dak nā dak ) EN: be trapped on all sides FR:
จนตรอก[adj.] (jontrøk) EN: cornered ; trapped ; FR:
ถูกกับดัก[adj.] (thūk kapdak) EN: trapped FR:
ถูกกับดัก[adj.] (thūk kapdak) EN: trapped FR: piégé
ติดกับ[v. exp.] (tit kap) EN: trap ; snare ; be caught in a spring trap ; fall into a trap ; be trapped in ; get trapped by FR: pièger ; prendre au piège ; être pris au piège
ติดอยู่[v. exp.] (tit yū) EN: be stuck ; be trapped FR: être bloqué ; être coincé
ตกหลุม[v. exp.] (toklum) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:
ตกหลุมพราง[v. exp.] (toklumphrān) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of FR:
กระเป๋าแห้ง[adj.] (krapaohaēng) EN: penniless ; short of money ; broke ; strapped ; poor ; impecunious FR: à court d'argent ; sans le sou (fam.) ; fauché (fam.)
ไม่มีเงิน[xp] (mai mī ngoe) EN: have no money ; be strapped for cash ; be without funds FR: ne pas avoir d'argent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trapped
Back to top