ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nook

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nook*, -nook-

nook ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nook (n.) มุม See also: ซอก, ช่อง, โพรง Syn. cranny, niche
nookie (n.) กิจกรรมทางเพศ (คำสแลง) Syn. nooky
nooky (n.) กิจกรรมทางเพศ (คำสแลง) Syn. nookie
English-Thai: HOPE Dictionary
nook(นูด) n. มุม,ซอก,ตำแหน่งหรือจุดที่อยู่ไกล
English-Thai: Nontri Dictionary
nook(n) มุม,ซอก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซอก (n.) nook See also: corner, niche Syn. ช่อง, โพรง, ร่อง, รู, หลืบ
ซอกเล็กซอกน้อย (n.) nook See also: cranny Syn. ซอกซอย
ร่อง (n.) nook See also: corner, niche, hole, cubbyhole, cavity, cave Syn. ช่อง, รู
โพรง (n.) nook See also: corner, niche Syn. ช่อง, ร่อง, รู, หลืบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it sure reached every nook and cranny in Savannah....แต่มันก็ดังไปทั่วซาวันน่าห์
This is Nook the Rook right here. He's also very much not a nice guy.นี่คือนุ๊กไอ้ตัวโกง หนึ่งในพวกคนไม่ดีมาก ๆ
The cook, Little Hitler and Nook the Rook and somebody I've never seen before.พ่อครัว ฮิตเล่อร์น้อย สารเลวนุ๊ก อีกคนใครไม่รู้ไม่เคยเห็น
Maybe you'd like to snuggle in a nice little nook for the night, eh?นี่มาดูกันดีกว่าว่าข้าจะทำอะไรเจ้า มามะ มามะ
The grand foyer is an extra $14,000, and the sun nook is an extra 24.แต่งห้องโถงคิดเพิ่ม $14,000 ช่องรับแสง $24,000
I'm going to give up the sun nook for the grand foyer.ไม่เอาช่องรับแสงก็ได้
Every nook and cranny, every which way, completely blocked.ทุกซอกทุกมุมทุกทิศทาง, บล็อกสมบูรณ์
What's more likely to kill Howard's mother are the antibiotic-resistant superbugs festering in every nook and cranny of this hospital.ถ้ามีอะไรจะฆ่าแม่ฮาวเวิร์ดได้ ก็น่าจะเป็นแมลงโรคเพียบ ที่ต้านยาปฏิชีวนะ
Your cameras hidden in every nook and cranny, I know.กล้องของนายแอบอยู่ตรงนู้นตรงนี้เต็มไปหมด และรอยต่อ ฉันรู้
You have carte blanche to excavate every nook and cranny.พวกนายมีอิสระที่จะค้นทุกซอกทุกมุม
I know every nook and cranny of this school.ผมรู้ทุกซอกทุกมุมของโรงเรียนนี้
Search every nook and cranny of Hong Man Pil's home and find Bu Yong!ค้นบ้านของฮองมันเปียวให้ทั่วทุกซอกทุกมุม และค้นหาบูยอง

nook ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满坑满谷[mǎn kēng mǎn gǔ, ㄇㄢˇ ㄎㄥ ㄇㄢˇ ㄍㄨˇ, 满坑满谷 / 滿坑滿谷] filling every nook and cranny
奇努克[qí nǔ kè, ㄑㄧˊ ㄋㄨˇ ㄎㄜˋ, 奇努克] Chinook (helicopter)
支努干[zhī nǔ gān, ㄓ ㄋㄨˇ ㄍㄢ, 支努干] Chinook (helicopter)
旮旯[gā lá, ㄍㄚ ㄌㄚˊ, 旮旯] corner; nook; recess; out-of-the-way place
角落[jiǎo luò, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄛˋ, 角落] nook; corner
斯诺克[sī nuò kè, ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, 斯诺克 / 斯諾克] snooker

nook ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
津津浦浦;津々浦々[つつうらうら;つづうらうら, tsutsuuraura ; tsuduuraura] (n-adv,n) all over the country; throughout the land; every nook and cranny of the land
隈なく(P);隈無く[くまなく, kumanaku] (adv) all over; everywhere; in every nook and cranny; (P)
このおかげで[, konookagede] (exp) because of this; thanks to this; due to this
スヌーカー[, sunu-ka-] (n) snooker; (P)
ナイルパーチ;ナイル・パーチ[, nairupa-chi ; nairu . pa-chi] (n) Nile perch (Lates niloticus); African snook; Capitaine; Victoria perch
心の奥底[こころのおくそこ, kokoronookusoko] (exp) innermost depths of one's heart
時節柄の贈り物[じせつがらのおくりもの, jisetsugaranookurimono] (n) seasonable gift
気の置けない[きのおけない, kinookenai] (adj-i) (See 気が置けない) amiable; affable
物置(P);物置き(io)[ものおき, monooki] (n) storage room; storeroom; lumber room; (P)
身の置き所がない;身の置き所が無い[みのおきどころがない, minookidokoroganai] (exp,adj-i) (so ashamed or embarrassed that) one does not know where to put oneself; feeling out of place
身の置き所もない[みのおきどころもない, minookidokoromonai] (exp,adj-i) (See 身の置き所がない) (so ashamed or embarrassed that) one does not know where to put oneself; feeling out of place
頭のおかしい;頭の可笑しい[あたまのおかしい, atamanookashii] (adj-i) (sens) (See 頭がおかしい) insane
鱒の介;鱒之介[ますのすけ;マスノスケ, masunosuke ; masunosuke] (n) (uk) chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha); king salmon; tyee salmon; Columbia River salmon; black salmon; chub salmon; hook bill salmon; winter salmon; spring salmon; quinnat salmon; blackmouth

nook ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุม[n.] (mum) EN: corner ; nook ; angle FR: coin [m] ; encoignure [f] ; angle [m]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: niche ; cubbyhole ; nook ; corner FR:
ซอก[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]
ซอก[v.] (søk) EN: hide ; hide in a nook FR:
เล่นสนุกเกอร์[v. exp.] (len sanukko) EN: play snooker FR: jouer au snooker
ลมชีนุก[n. exp.] (lom chinuk) EN: chinook FR:
สนุกเกอร์[n.] (sanukkoē) EN: snooker FR: snooker [m]

nook ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chinook {m}; Chinook-Wind
Chinook {m}; Chinook-Indianer
Idioten {pl}schnooks
Snooker {n}snooker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nook
Back to top