ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

editor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *editor*, -editor-

editor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
editor (n.) บรรณาธิการ See also: บ.ก. Syn. director, supervisor
editor (n.) โปรแกรมการจัดการข้อมูล (ของคอมพิวเตอร์)
editor (n.) ผู้เรียบเรียง Syn. proofreader, reviser, rewriter
editorial (adj.) เกี่ยวกับบรรณาธิการ See also: เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด
editorial (n.) บทบรรณาธิการ Syn. column, commentary
editorialize (vi.) เขียนบทบรรณาธิการ See also: ลงบทความ, ใส่ข้อคิดเห็น
editorship (n.) ตำแหน่งบรรณาธิการ See also: งานบรรณาธิการ
English-Thai: HOPE Dictionary
editor(เอด,'ดิเทอะ) n. ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม,บรรณาธิการ
editor in chiefn. หัวหน้า บรรณาธิการ
editorial(เอดดิโท'เรียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บทบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ., See also: editorialist n.
editorshipn. ตำแหน่งบรรณาธิการ,ที่ทำการบรรณาธิการ,งานบรรณาธิการ
English-Thai: Nontri Dictionary
editor(n) บรรณาธิการ,ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม
editorial(adj) เกี่ยวกับบรรณาธิการ,เกี่ยวกับบทความ,เกี่ยวกับบทบรรณาธิการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
editor๑. บรรณาธิกรณ์๒. บรรณาธิการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
editorialบทบรรณาธิการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Editorบรรณาธิกร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorialบทบรรณาธิการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ.ก. (n.) editor See also: Ed. Syn. บรรณาธิการ
บรรณาธิการ (n.) editor See also: Ed.
สาราณียกร (n.) editor
นายเงิน (n.) creditor See also: financier, usurer
เจ้าหนี้ (n.) creditor Ops. ลูกหนี้
เจ้าเบี้ย (n.) creditor See also: financier, usurer Syn. นายเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She is the most celebrated editor in the businessเธอเป็นบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการธุรกิจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why wouldn't a religious editor believe you?ทำไมบ.ก.เรื่องศาสนาไม่เชื่อคุณ
You can't think of any reason why a book editor called Katya Orlova should risk her neck to send you a manuscript?คุณไม่สามารถคิดว่าเหตุผลที่ว่าทำไมการแก้ไขหนังสือที่เรียกว่าคัทย่า Orlova ใด ๆ ควรจะเสี่ยงคอของเธอที่จะส่งต้นฉบับหรือไม่
Meet Leonard Carl Wicklow, our new editor of Soviet books.พบลีโอนาร์คาร์ลวิคโลว์บรรณาธิการของเราใหม่ของหนังสือโซเวียต
Why is an editor keeping a lookout?ทำไมการแก้ไขการรักษาระวัง?
My editor doesn't like that word.. บรรณาธิการของฉันไม่ชอบคำว่า ถ้า...
My word against his, my editor wouldn't go for it.เขียนเปิดโปงเขาหรือ บรรณาธิการไม่พิมพ์มันหรอก.
I don't have to explain how much my cameraman, editor, assignment editor and news director, to name a few, did to get me this award.หือ ทำไมมีมิสคอลเยอะจัง สวัสดีครับคุณนักสืบ อ่าครับ ผมทำงานพิเศษอยู่น่ะครับ ผมเลยไม่ได้พกโทรศัพท์
I was the youngest copy editor at the Chicago Sun-Times.ฉันเป็นผู้จัดการสำเนาที่อายุน้อยที่สุด/ของ ชิคาโก้ ซันไทม์
This is Emmett Richmond, another associate... top three in his class... and former editor of "Harvard Law Review."นี่ เอมเม็ท ริชมอนด์ ผู้ร่วมงานเราอีกคน 1ใน 3 ของนักศึกษาเรียนดีในรุ่น อดีต บก.วารสารนิติศาสตร์ ฮาร์วาร์ด
They're digital scans of letters to the editor of The New England Courant.พวกเขาสแกนจดหมาย ถึงบรรณาธิการThe New England Courant.
This is Denise, she's the food editor for the New Timesนี่เดนี่ค่ะ เธอเป็นบรรณาธิการของ New Times
Editor ** Chibisige Editor and Release ** YoshitsuneHanazawa Rui แสดงโดย Oguri Shun *0*

editor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总编[zǒng biān, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ, 总编 / 總編] chief editor (of newspaper); abbr. for 總編輯|总编辑
总编辑[zǒng biān jí, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, 总编辑 / 總編輯] chief editor (of newspaper)
编辑器[biān jí qì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄑㄧˋ, 编辑器 / 編輯器] editor (software)
科学编辑[kē xué biān jí, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, 科学编辑 / 科學編輯] science editor (of a publication)
宋慈[Sòng Cí, ㄙㄨㄥˋ ㄘˊ, 宋慈] Song Ci (1186-1249), Southern Song lawyer, editor of Record of Washed Grievances 洗冤集錄|洗冤集录 (1247), said to be the world's first legal forensic text
债权人[zhài quán rén, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄣˊ, 债权人 / 債權人] creditor
债权国[zhài quán guó, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, 债权国 / 債權國] creditor country
主编[zhǔ biān, ㄓㄨˇ ㄅㄧㄢ, 主编 / 主編] editor
社评[shè píng, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄥˊ, 社评 / 社評] editorial (in a newspaper); also written 社論|社论
社论[shè lùn, ㄕㄜˋ ㄌㄨㄣˋ, 社论 / 社論] editorial (in a newspaper)
编者[biān zhě, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ, 编者 / 編者] editor; compiler
编者按[biān zhě àn, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ ㄢˋ, 编者按 / 編者按] editor's commentary
编辑[biān jí, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, 编辑 / 編輯] edit; compile; (assistant) editor; compiler
编辑室[biān jí shì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄕˋ, 编辑室 / 編輯室] editorial office
编辑家[biān jí jiā, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄚ, 编辑家 / 編輯家] editor; compiler

editor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイコンエディタ[, aikon'edeita] (n) {comp} icon editor
コンテクストエディタ[, kontekusutoedeita] (n) {comp} context editor
スクリーンエディタ[, sukuri-n'edeita] (n) {comp} screen editor
ダブリュズィーエディター[, daburyuzui-edeita-] (n) {comp} WZ EDITOR
テキストエディタ[, tekisutoedeita] (n) {comp} text editor
パイプラインエディタ[, paipurain'edeita] (n) {comp} pipeline editor
プロファイルエディタ[, purofairuedeita] (n) {comp} profile editor
リンカ;リンカー[, rinka ; rinka-] (n) {comp} linker; linkage editor
リンケージエディタ[, rinke-jiedeita] (n) {comp} linkage editor
レジストリエディタ[, rejisutoriedeita] (n) {comp} registry editor
投書欄[とうしょらん, toushoran] (n) letters to the editor section
エディター(P);エディタ[, edeita-(P); edeita] (n) {comp} editor; (P)
エディトリアル[, edeitoriaru] (n) editorial
エディトリアルデザイン[, edeitoriarudezain] (n) editorial design
エムエディタ[, emuedeita] (n) {comp} EmEditor
スペ[, supe] (n) (abbr) insert a space (editor's mark)
デスク[, desuku] (n) (1) desk; (2) copy editor; (P)
トル[, toru] (n) (1) torr; (2) (See 取る・1) to delete (editor's mark)
パリクラブ[, parikurabu] (n) Paris club (group of creditor countries)
ペンクラブ[, penkurabu] (n) PEN club; club for poets, play-wrights, essayists, editors, novelists; (P)
主幹[しゅかん, shukan] (n) (1) chief editor; managing editor; (2) manager; person in charge; (P)
代替わり;代替り;代変わり;代変り;代替(io)[だいがわり, daigawari] (n) (1) taking over (e.g. store or family's headship); (2) subrogation; substitution of one person for another (usu. a creditor)
債主[さいしゅ, saishu] (n) creditor
債権者[さいけんしゃ, saikensha] (n) (1) creditor; (2) claimant
債鬼[さいき, saiki] (n) cruel creditor; bill collector
共同権利者[きょうどうけんりしゃ, kyoudoukenrisha] (n) co-creditor
共編[きょうへん, kyouhen] (n,vs) joint editorship
共編者[きょうへんしゃ, kyouhensha] (n) coeditor
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P)
社説[しゃせつ, shasetsu] (n) editorial; leading article; (P)
社説面[しゃせつめん, shasetsumen] (n) editorial page
編集(P);編修;編輯[へんしゅう, henshuu] (n,vs,adj-no) editing; compilation; editorial (e.g. committee); (P)
編集委員[へんしゅういいん, henshuuiin] (n) editorial committee member; senior staff writer (newspaper)
編集子[へんしゅうし, henshuushi] (n) editorial-staff member
編集局[へんしゅうきょく, henshuukyoku] (n) editorial office; editorial department; editorial board
編集部[へんしゅうぶ, henshuubu] (n) editorial department
論説[ろんせつ, ronsetsu] (n) editorial; dissertation; (P)
識語[しきご, shikigo] (n) preface; editors note; postscript
貸し主;貸主[かしぬし, kashinushi] (n) lender; creditor; landlord
貸方;貸し方[かしかた, kashikata] (n) creditor; method of lending; credit side
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エディター[えでいたー, edeita-] editor
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor
スクリーンエディタ[すくりーん'えでいた, sukuri-n ' edeita] screen editor
ダブリュズィーエディター[だぶりゅずいーえでいたー, daburyuzui-edeita-] WZ EDITOR
テキストエディタ[てきすとえでいた, tekisutoedeita] text editor
フルスクリーンエディタ[ふるすくりーん'えでいた, furusukuri-n ' edeita] full-screen editor
ラインエディタ[らいん'えでいた, rain ' edeita] line editor
リソースエディタ[りそーすえでいた, riso-suedeita] resource editor
リンケージエディタ[りんけーじえでいた, rinke-jiedeita] linkage editor
編者[へんじゃ, henja] editor (abbr), compiler
リンカ[りんか, rinka] linkage editor, linker
視覚的エディタ[しかくてきエディタ, shikakuteki edeita] visual editor, vi

editor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการอำนวยการ[n. exp.] (bannāthikān) EN: editor in chief FR:
บรรณาธิการบริหาร[n. exp.] (bannāthikān) EN: executive editor ; editor-in-chief = editor in chief FR:
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikār) EN: editress ; woman editor FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
บ.ก. (บรรณาธิการ)[abv.] (bø.kø. (ban) EN: editor FR:
อิดีเตอร์[n.] (idītoe) EN: editor FR: éditeur [m]
จดหมายถึงบรรณาธิการ[n. exp.] (jotmāi theu) EN: letter to the editor FR:
ผู้ช่วยบรรณาธิการ[n. exp.] (phū chūay b) EN: assistant editor FR:
ผู้จัดการรายวัน[n. exp.] (phūjatkān r) EN: chief editor FR: rédacteur en chef [m]
สาราณียกร[n.] (sārānīyakøn) EN: editor ; editor in chief ; student editor FR:
บรรณาธิการบริหารรักษาการ[n. exp.] (bannāthikān) EN: acting editor-in-chief FR:
บทบรรณาธิการ[n.] (botbannāthi) EN: leading article ; leader ; editorial FR: éditorial [m] ; éditoriaux [mpl]
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation ; editorial ; feature FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m] ; compte-rendu [m]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial ; leader FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m] ; prélude [m] ; annonce [f] ; préliminaire [m] ; préface [f] ; prolégomènes [mpl]
เจ้าหนี้[n.] (jaonī) EN: creditor ; obligee FR: créancier [m] ; créancière [f]
เจ้าหนี้การค้า[n. exp.] (jaonī kānkh) EN: Account Payable (AP) ; trade accounts payable ; trade creditor FR:
เจ้าหนี้มีบุริมสิทธิ[n. exp.] (jaonī mī bu) EN: preferred creditor FR:
กองบรรณาธิการ[n. exp.] (køng bannāt) EN: publication department ; editorial department ; editorial staff ; editorial team FR: équipe éditoriale [f]
กองบ.ก.[n. exp.] (køng bø. kø) EN: editorial department FR: rédaction éditoriale (presse)
หลบเจ้าหนี้[v. exp.] (lop jaonī) EN: avoid meeting one's creditors FR:
ผู้ให้ยืมเงิน[n. exp.] (phū hai yeū) EN: creditor ; moneylender FR:
ประสานงานกองบรรณาธิการ[n. exp.] (prasān-ngān) EN: editorial coordinator FR:

editor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chefredakteur {m}chief editor
Dateiaufbereiter {m}file editor
Bindeprogramm {n}linkage editor
Zeitungsredakteur {m}newspaper editor
Bringschuld {f}debt to be discharged at creditor's domicile
Mitherausgeber {m}coeditors
Arbeitsdatei {f} des Editors [comp.]editor workspace file
Editor {m}editor
Redakteur {m}editor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า editor
Back to top