ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pregnant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pregnant*, -pregnant-

pregnant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pregnant (adj.) มีครรภ์ See also: ตั้งครรภ์, ตั้งท้อง Syn. expecting, gestating
pregnant (adj.) เต็มไปด้วยความหมาย See also: เต็มไปด้วยนัย, เต็มไปด้วยความคิด Syn. significant
English-Thai: HOPE Dictionary
pregnant(เพรก'เนินทฺ) adj. ตั้งครรภ์,มีครรภ์,อุดมสมบูรณ์,เป็นไปได้มาก,เต็มไปด้วยความคิด
English-Thai: Nontri Dictionary
pregnant(adj) ตั้งครรภ์,เต็มไปด้วยความหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pregnant-มีครรภ์, -ตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pregnant teenagersวัยรุ่นมีครรภ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งครรภ์ (v.) pregnant See also: conceive Syn. มีครรภ์, ตั้งท้อง, มีท้อง Ops. แท้ง
ตั้งครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. มีท้อง, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีท้อง, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. มีท้อง, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงพระครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีท้อง, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงพระครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. มีท้อง, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงพระครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงพระครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
มีครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีท้อง, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
มีท้อง (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
มีท้อง (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
มีลูก (v.) be pregnant See also: be in the club, be expecting a baby Syn. มีเด็ก, ตั้งท้อง
มีเด็ก (v.) be pregnant See also: be in the club, be expecting a baby Syn. ตั้งท้อง
อุ้มท้อง (v.) be pregnant See also: be enceinte Syn. ตั้งครรภ์, ตั้งท้อง, ท้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right. I didn't. I was treating a patient that killed his pregnant girlfriend.ใช่ ผมไม่ได้ทำ ผมกำลังดูแลคนไข้ ที่ฆ่าแฟนเขาที่กำลังตั้งครรภ์
I got pregnant for the worst reason imaginable, a last attempt to hang on.ฉันตั้งท้องด้วยเหตุผลที่แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อจะยึดเอาไว้
You wouldn't be pregnant pregnant.นายไม่ต้องตั้งท้องจริงๆก็ได้
You're not pregnant pregnant.นายไม่ได้ท้องจริงๆเสียหน่อย
Anybody ever tell you that you eat like a pregnant woman?มีใครบอกคุณไหม ว่าคุณกินเหมือนผู้หญิงท้องเลย
Typical. I can't tell you how many times I've heard pregnant women complain...จริงๆนะ ฉันได้ยินคำบ่นของผู้หญิงท้องมาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้ว
I give you the world's first pregnant man.ผมขอเสนอผู้ชายที่ตั้งท้องคนแรกของโลก
Everyone I know is either getting married or getting pregnant or getting promoted and I'm getting coffee.ทุกคนที่ฉันรู้จักไม่แต่งงานก็ตั้งท้อง ไม่ก็ได้เลื่อนตำแหน่ง ส่วนฉันได้แต่กาแฟ
She's pregnant with my child.เธอกำลังท้องลูกของผม
Did you also know, that Isabella was pregnant when she got shot?แล้วคุณรู้มั้ยว่าอิสเบลล่ากำลังท้อง ตอนที่เธอถูกยิงน่ะ
Well, anyhow, somehow I got pregnant and I was scared.ยังไงซะ บังเอิญว่าฉันท้องขึ้นมา แล้วฉันก็
Is your pregnant wife fine?แฟนนายที่กำลังท้อง สบายดีอยู่หรือ?

pregnant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孕妇[yùn fù, ㄩㄣˋ ㄈㄨˋ, 孕妇 / 孕婦] pregnant woman
产妇[chǎn fù, ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ, 产妇 / 產婦] pregnant woman; lady about to give birth
重身子[zhòng shēn zi, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄣ ㄗ˙, 重身子] pregnant; pregnant woman
害口[hài kǒu, ㄏㄞˋ ㄎㄡˇ, 害口] morning sickness during pregnancy; to be pregnant
大肚子[dà dù zi, ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ ㄗ˙, 大肚子] pregnant
[shēn, ㄕㄣ, 娠] pregnant
[yùn, ㄩㄣˋ, 孕] pregnant
怀孕[huái yùn, ㄏㄨㄞˊ ㄩㄣˋ, 怀孕 / 懷孕] pregnant; to have conceived; gestation; pregnancy
怀胎[huái tāi, ㄏㄨㄞˊ ㄊㄞ, 怀胎 / 懷胎] pregnant

pregnant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イン腹ベビー;イン腹ベイビー[インはらベビー(イン腹ベビー);インはらベイビー(イン腹ベイビー);インハラベビー;インハラベイビー, in hara bebi-( in hara bebi-); in hara beibi-( in hara beibi-); inharabebi-; inhara] (n) (sl) being pregnant
充満[じゅうまん, juuman] (n,vs,adj-no) being filled with; teeming with; pregnant with; (P)
含蓄の有る;含蓄のある[がんちくのある, ganchikunoaru] (exp) significant; suggestive; pregnant (with meaning)
子供を妊む[こどもをはらむ, kodomowoharamu] (exp,v5m) to conceive; to become pregnant
意味深[いみしん, imishin] (adj-na) (sl) (See 意味深長) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance
意味深長;意味慎重(iK);意味深重(iK)[いみしんちょう, imishinchou] (adj-na,n) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance
母体[ぼたい, botai] (n,adj-no) (1) mother's body, esp. when pregnant or after giving birth; (2) parent body; parent organization; heartland; (P)
産婦[さんぷ, sanpu] (n) pregnant woman; woman on the point of childbirth
腹ボテ;腹ぼて[はらぼて(腹ぼて);はらボテ(腹ボテ), harabote ( hara bote ); hara bote ( hara bote )] (n) showing (i.e. being visibly pregnant); someone who is visibly pregnant
子を宿す[こをやどす, kowoyadosu] (exp,v5s) to be pregnant; to be with child
宿る[やどる, yadoru] (v5r,vi) (1) to lodge; to dwell; (2) to be pregnant; (P)
懐胎[かいたい, kaitai] (n,vs) conception; becoming pregnant; pregnancy

pregnant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาน[v.] (mān) EN: conceive ; be pregnant FR:
มีครรภ์[v.] (mīkhan) EN: be pregnant ; be in pregnancy FR: être enceinte ; être grosse (fam. - vx)
มีครรภ์[adj.] (mīkhan) EN: pregnant FR: enceinte
มีท้อง[v.] (mīthøng) EN: be pregnant FR: être enceinte ; être grosse (fam. - vx) ; avoir un polichinelle dans le tiroir (fam. - vulg.)
มีท้อง[adj.] (mīthøng) EN: pregnant ; expecting FR: enceinte ; grosse (vx)
มีท้องมีไส้ [v.] (mīthøngmīsa) EN: be pregnant FR: être enceinte ; être grosse (fam. - vx) ; avoir un polichinelle dans le tiroir (fam. - vulg.)
ทรงพระครรภ์[v. exp.] (song phra k) EN: be pregnant FR:
ตายทั้งกลม[v.] (tāithangklo) EN: die while pregnant FR:
ตั้งครรภ์[v.] (tangkhan) EN: be pregnant ; become pregnant ; get pregnant ; expect a baby FR: être enceinte ; attendre un enfant
ตั้งครรภ์[adj.] (tangkhan) EN: pregnant FR: enceinte
ตั้งท้อง[v.] (tang thøng) EN: become pregnant ; conceive FR:
ท้อง[v.] (thøng) EN: be pregnant FR: être enceinte
ท้องโย้[v. exp.] (thøng yō) EN: be in the last stage of pregnancy ; be pregnant FR:
อุ้มท้อง[v.] (umthøng) EN: carry a baby ; be pregnant FR:
อุ้มท้อง[adj.] (umthøng) EN: pregnant ; with child FR:
หญิงมีครรภ์[n. exp.] (ying mī kha) EN: pregnant woman FR: femme enceinte [f]

pregnant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
trächtig {adj} | trächtiger | am trächtigstenpregnant | more pregnant | most pregnant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pregnant
Back to top