ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maturity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maturity*, -maturity-

maturity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maturity (n.) การเจริญเติบโตเต็มที่ See also: การโตเต็มวัย Syn. development, adulthood, readiness
English-Thai: HOPE Dictionary
maturity(มาทัว'ริที) n. ความเจริญเติบโตเต็มที่,ความสุก,ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด,เวลาที่กำหนด, Syn. ripeness
English-Thai: Nontri Dictionary
maturity(n) ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maturityช่วงการเจริญเต็มที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maturityวุฒิภาวะการบรรลุความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความเจริญสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคล ที่พัฒนาอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงขั้นภาวะนั้น ๆ ตามศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วุฒิภาวะ (n.) maturity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You haven't the maturity to take care of yourself, let alone your mother.ท่านยังไม่ได้กำหนดที่จะดูแล ของตัวเองให้คนเดียวของ?
Oh, I've got 10 pounds of dangling maturity right here, Leesy.ผมหนักเพิ่มขึ้น 10 ปอนด์และห้อยโตงเตงจนเป็นหนุ่มนี่ไง ลีซี่
Dealing with things way beyond my maturity level.หนูไปดูเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกหนูในท้องมา...
Yes. We did Maturity and Action.ใช่ เราทำขั้นการปรับปรุงข้อด้อย\ กับการนำไปใช้แล้ว
You want to move up on the maturity scale, right?เธออยากเลื่อนขั้น สู่ความเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหม
There's a million reasons to love him, but unfortunately maturity is not on that list.มันมีเหตุผลเป็นล้านที่จะรักเขา แต่น่าเสียดายที่ การเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่ในเหตุผลนั้น
Uh,I said you had the emotional maturity of a nine year-old,and that she had to make allowances.ฉันบอกว่านายมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เท่าเด็ก9ขวบ เพราะฉะนั้นเธอต้องเป็นฝ่ายยอม
Your emotional maturity level when we were together.เท่าระดับวัยวุฒิของนาย ตอนที่เราเจอกันเลย
Um, especially if the delay in sexual maturity was due to some sort of trauma or negative conditioning.อืม โดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ช้าในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบอบช้ำทางจิตใจ หรืออาการต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์
I am very mature and have exhibited maturity in other aspects of my life making me prepared to watch mature situations and adult themes.หนูโตพอที่จะคิด ในด้านมุมมองแบบผู้ใหญ่.. ..เพื่อทำให้หนูพร้อมดู หนังที่มีเนื้อหาของผู้ใหญ่
I hope his maturity level is 29 too Don't even dream of thatเขาว่ากันว่าตาของเขาเป็นเจ้าของถนนทุกสาย,เขาอายุ 29,ไม่เลวเลย,ว่ามั้ย?
Where youth plummets, maturity may soar.ในกรณีที่เด็กและเยาวชน plummets, ครบกําหนดอาจทะยาน

maturity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)

maturity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
壮年期[そうねんき, sounenki] (n) (1) prime of one's life; (2) stage of maturity (geology)
成熟度[せいじゅくど, seijukudo] (n) level of maturity (not used for mental maturity)
期近[きぢか, kidika] (adj-no,n) near maturity (esp. futures contract)
残存日数[ざんそんにっすう, zansonnissuu] (n) days remaining; days until maturity
爛熟[らんじゅく, ranjuku] (n,adj-no,vs) overripeness; full maturity (of); overmaturity
高度成長[こうどせいちょう, koudoseichou] (n,adj-no) (See 高度経済成長) rapid growth (e.g. of the economy); advanced maturity
鯔のつまり;鯔の詰まり;とどの詰まり[とどのつまり, todonotsumari] (exp,adv) (See 鯔・とど・1) in the end; after all is said and done; at the striped mullet's ultimate maturity (when the striped mullet is fully grown)
円熟[えんじゅく, enjuku] (n,vs) ripeness; mellowness; maturity; perfection; (P)
尚早[しょうそう, shousou] (adj-na,n,adj-no) prematurity
成熟[せいじゅく, seijuku] (n,vs,adj-no) maturity; ripeness; (P)
成熟期[せいじゅくき, seijukuki] (n) period of maturity; adolescence; puberty
満期日[まんきび;まんきじつ, mankibi ; mankijitsu] (n) due date; date of maturity; expiration date; date of expiry
熟れ[こなれ, konare] (n) maturity; ripeness
育て上げる;育てあげる[そだてあげる, sodateageru] (v1,vt) to raise (to maturity); to bring up; to rear; to train; to educate

maturity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำหนดสิ้นอายุ [n. exp.] (kamnot sin ) EN: maturity FR:
การครบกำหนด[n. exp.] (kān khrop k) EN: maturity ; time for payement FR:
ครบกำหนดชำระเงิน[n. exp.] (khrop kamno) EN: maturity FR:
ก่อนครบกำหนด[X] (køn khrop k) EN: prior to maturity FR:
ก่อนถึงกำหนด[X] (køn theung ) EN: prior to maturity FR:
มูลค่ากำหนด[n. exp.] (mūnkhā kamn) EN: maturity value FR:
นิติภาวะ[n.] (nitiphāwa) EN: majority ; maturity ; sui juris status ; sui juris ; legal age ; legal capacity FR: majorité [f] ; âge légal [m]
วุฒิภาวะ[n.] (wutthiphāwa) EN: maturity FR: maturité [f]
วุฒิภาวะทางอารมณ์[n. exp.] (wutthiphāwa) EN: emotional maturity FR:
วุฒิภาวะทางสังคม[n. exp.] (wutthiphāwa) EN: social maturity FR:

maturity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fälligkeit {f} | bei Fälligkeit | fällig werdenmaturity | at maturity | to come to maturity
Laufzeit {f} | durchschnittliche Laufzeitmaturity | average maturity
Serienreife {f}series maturity
Geschlechtsreife {f}sexual maturity
Unreife {f}immaturity; immatureness
Vertragsfälligkeitstag {m}maturity date of contract

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maturity
Back to top