ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

childbirth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *childbirth*, -childbirth-

childbirth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
childbirth (n.) การคลอดบุตร Syn. childbearing, vaginal birth, parturition
English-Thai: HOPE Dictionary
childbirthn. การคลอดบุตร,การคลอดลูก
English-Thai: Nontri Dictionary
childbirth(n) การคลอดลูก,การออกลูก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
childbirth; accouchement; labor; labour; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Childbirthเด็กเกิด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคลอด (n.) childbirth See also: delivery Syn. การคลอดบุตร
การคลอดบุตร (n.) childbirth See also: childbearing
สูติกรรม (n.) childbirth See also: delivery Syn. การคลอดบุตร, การคลอด
แฝดเลือด (n.) childbirth bleeding See also: blood discharged just before giving birth
แฝดเลือด (n.) childbirth bleeding See also: blood discharged just before giving birth
การอยู่ไฟ (n.) lying by (/near) the fire after childbirth See also: lying near an open fire for warmth as well as sanitation
อยู่ไฟ (v.) lie by the fire after childbirth See also: remain by a fire after parturition
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I thought she died in childbirthฉันคิดว่าเธอเสียชีวิตจากการให้กำเนิดบุตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Died during childbirth in 1954, one week after the death of the man in derry.ตายระหว่างคลอดบุตร ในปี 1954 1 สัปดาห์ หลังการตายของชายในเดร์ลี่
For once in my life let me experience the horrors of childbirth in luxury...ให้ประสบการณ์ที่เยี่ยม ตอนคลอดฉันหน่อย
Now the Goddess of Childbirth had the gumiho run her errands. More like a pet.กูมิโฮเป็นวิญญาณจิ้งจอกที่ติดตาม และเชื่อฟังคุณยายสาม
That's what the Goddess of Childbirth told me.ใช่ คุณยายแซมซินได้เริ่มสร้างฉันขึ้นมาจากไฟ
That's what the Goddess of Childbirth told me.ตอนแรกคุณยายแซมซินสร้างฉันขึ้นมาขากไฟ
At the Fairview Childbirth Center, there are certain conversations you expect to hear.ที่ศูนย์การคลอดบุตรแฟร์วิว มีบทสนทนาบางอย่าง ที่คุณคาดจะได้ยิน
"You know what, I know what childbirth is like.""คุณรู้ว่าสิ่งที่ฉันรู้ สิ่งที่เป็นเหมือนการคลอดบุตร "
We know his mom died in childbirth and his dad committed suicide.เรารู้ว่าแม่เขาตายตอนที่คลอดเขา และพ่อเขาฆ่าตัวตาย
Childbirth can't possibly be as painful as this conversation.เดี๋ยวพอมีลูก ชีวิตมันจะเศร้ามากกว่านี้อีก
childbirth is tough enough.ลองคิดดูถ้าชีวิตของคุณ ต้องขึ้นอยู่กับมัน
Mother, Joanna, died from complications during childbirth.เดอแปร์, วิสคอนซิน แม่เปียโนเสียชีวิตจาก ภาวะแทรกซ้อนระหว่าง การคลอดบุตร
So, you're having a natural childbirth. is that like a pool, or a bathtub...แล้ว เธอจะคลอดเองแบบธรรมชาติ ใช่ไหม?

childbirth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产[shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ, 生产 / 生產] childbirth; parturition; to produce; manufacture
催生[cuī shēng, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ, 催生] to induce labor; to expedite childbirth
催产[cuī chǎn, ㄘㄨㄟ ㄔㄢˇ, 催产 / 催產] to induce labor; to expedite childbirth
坐月子[zuò yuè zi, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄝˋ ㄗ˙, 坐月子] lying-in (for one month after childbirth); postpartum period
孕产[yùn chǎn, ㄩㄣˋ ㄔㄢˇ, 孕产 / 孕產] pregnancy and childbirth; obstetrics and gynecology
宫缩[gōng suō, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄛ, 宫缩 / 宮縮] contraction of the uterus (during childbirth)
血晕[xuè yūn, ㄒㄩㄝˋ ㄩㄣ, 血晕 / 血暈] fainting for loss of blood (esp. after childbirth)
产褥期[chǎn rù qī, ㄔㄢˇ ㄖㄨˋ ㄑㄧ, 产褥期 / 產褥期] postnatal period; puerperium (period of six weeks after childbirth)

childbirth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
火之夜芸速男神[ひのやぎはやおのかみ, hinoyagihayaonokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
火結神;火産霊神[ほむすびのかみ, homusubinokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
産児[さんじ, sanji] (n) newborn baby; childbirth
産前[さんぜん, sanzen] (n) prior to childbirth
産前産後[さんぜんさんご, sanzensango] (n-t,adj-no) before and after childbirth
産婦[さんぷ, sanpu] (n) pregnant woman; woman on the point of childbirth
産後[さんご, sango] (n-adv,n-t,adj-no) postpartum; after childbirth
迦具土神[かぐつちのかみ, kagutsuchinokami] (n) (See 伊弉冉尊,伊弉諾尊,軻遇突智,火結神,火之夜芸速男神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
鬼子母神[きしもじん;きしぼじん, kishimojin ; kishibojin] (n) Hariti (goddess of childbirth and children)
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P)
息む[いきむ, ikimu] (v5m,vi) (1) to strain (e.g. with constipation); (2) to bear or push down (during childbirth)
無痛分娩[むつうぶんべん, mutsuubunben] (n) (1) painless childbirth; painless delivery; (2) obstetric analgesia for labor (e.g. epidural)
[さん, san] (n) (1) (See お産) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (n,n-suf) (2) native of; product of; (3) assets; property; fortune
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
初産[ういざん, uizan] Thai: ท้องแรก English: first childbirth

childbirth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth FR:
การคลอด[n.] (kān khløt) EN: delivery ; childbirth FR: accouchement [m]
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation FR:
ผทมเพลิง[v.] (phathomphlo) EN: lie by the fire after childbirth FR:
ประสูติ[n.] (prasūt) EN: delivery ; childbirth ; birth FR: accouchement [m]
สูติ-[pref.] (sūti-) EN: birth ; childbirth FR: naissance [f]
สูติกรรม[n.] (sūtikam) EN: childbirth ; delivery ; midwifery ; obstetrics FR: naissance [f]
ทำคลอด[v.] (thamkhløt) EN: deliver (a baby) ; assist at childbirth FR: donner naissance
อยู่ไฟ[v.] (yūfai) EN: lie by the fire after childbirth ; remain by a fire after parturition FR:

childbirth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entbindung {f}childbirth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า childbirth
Back to top