ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fishbowl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fishbowl*, -fishbowl-

fishbowl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fishbowl (n.) ตู้ปลา Syn. artificial pond, fish tank

fishbowl ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鱼缸[yú gāng, ㄩˊ ㄍㄤ, 鱼缸 / 魚缸] fish tank; fishbowl; aquarium

fishbowl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่างเลี้ยงปลา[n. exp.] (āng līeng p) EN: fishpond ; fishbowl = fish bowl FR:
ตู้ปลา[n. exp.] (tū plā) EN: aquarium ; fishbowl ; fish tank FR: aquarium [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fishbowl
Back to top