ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

man-made

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *man-made*, -man-made-

man-made ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
man-made (adj.) ซึ่งทำเทียม See also: ปลอม, ซึ่งไม่แท้, ซึ่งสร้างขึ้นมา Syn. manufactured, unnatural, counterfeit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I've heard tell of man-made structures... becoming possessed by a human soul... so that the spirit becomes merged with wood and brick... creating a rare form of monster... known as Domus mactabilis.และครั้งนึง ชั้นก็ได้ยินเรื่องที่เกี่ยวกับ สิ่งปลูกสร้างของมนุษย์... ...ที่กลายเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะถูกสิงโดยวิญญาณของมนุษย์... ...ไอ้เจ้าวิญญาณนี้ได้รวมตัว เข้ากับไม้และอิฐ...
But if you circle the world you land back over in your back yard like your mission plan says you're a man-made American hero.แต่ถ้าคุณโคจรไปรอบโลก... ...คุณกลับลงมาที่สนามหลังบ้าน ตามแผนการที่พูดไว้... ...คุณก็เป็นเหมือนอเมริกันฮีโร่
I don't know whether it's man-made or natural, but I do know that it's definitely not supernatural or biblical, and, no offense, Mrs. Carmody, but the only way we're going to help ourselvesผมไม่รู้ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีใครทำให้มันเป็นแบบนี้ แต่ผมแน่ใจว่า มันไม่ใช้พลังเหนือธรรมชาติ หรือว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อ ไม่ว่าอะไรหน่อยเหรอคุณคาร์โมดี้
You have to fight these man-made materials.คุณจะต้องต่อสู้กับวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นพวกนี้
The fact that we can do this is the only way of definitively proving that there are man-made objects on the moon put there by a species that only 60 years before had just invented the airplane.ที่เราจะทำแบบนี้ได้ คือวิธีเเดียวที่พิสูจน์ได้ว่า มีวัตถุที่มนุษย์ประดิษฐ์ บนดวงจันทร์ ติดตั้งโดยสมาชิดของเย่าพันธ
It came from a man-made space probe orbiting the sun called Soho.ทาเทอ และเพื่อนร่วมงาน ของเธอได้ทำผิดพลาด
We're doomed. They be drawn to man-Made light.ชะตากำหนดไว้แล้ว แสงไฟจะล่อพวกมันมา
So the basic idea is that man-made or human EMF fields will remain stable.ตามหลักแล้วเมื่อมิเตอร์ ถ้าตรวจพบมนุษย์ เข็มจะนิ่ง
So its inconceivable that the fish could become confused and to enter man-made drainage systems especially with those shocking abundance of back yard poolsทำให้ปลาสับสน และเข้ามาระบบน้ำของคน โดยเฉพาะสระน้ำ
And then Angela compiled a list of man-made structures in the area.แองเจล่าทำรายการสิ่งก่อสร้าง
You're pretty sure we're looking for a man-made structure?ที่คนทำขึ้นในบริเวณนั้น คุณมั่นใจว่าเราต้องมองหาสิ่งก่อสร้างที่คนทำขึ้น
A gym is a building, a man-made structure inside which physical education teachers teach physical education to physical education students.ครูโรงยิม? โรงยิมเป็นสถานที่ สิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ข้างใน

man-made ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人工河[rén gōng hé, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ, 人工河] canal; man-made waterway
天灾人祸[tiān zāi rén huò, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, 天灾人祸 / 天災人禍] natural and man-made disasters (成语 saw); natural calamities (flood, drought, earthquake) added to human calamity (fire, famine, war, Microsoft software)
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, 人为 / 人為] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort
人造[rén zào, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ, 人造] man-made; artificial; synthetic

man-made ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人工物[じんこうぶつ, jinkoubutsu] (n) artificial object; man-made object; artifact; artefact
人工衛星[じんこうえいせい, jinkoueisei] (n) man-made satellite; (P)
人災[じんさい, jinsai] (n) man-made calamity
人間手作り[にんげんてづくり, ningentedukuri] (adj-no) man-made
作り物;造り物[つくりもの, tsukurimono] (n,adj-no) (1) artificial product; man-made product; imitation; fake; sham; (2) fiction; (n) (3) decoration (e.g. for a festival); (4) theatrical prop (esp. a large prop in noh or kyogen, e.g. tree, well, etc.); (5) crop
堀切り;堀切[ほりきり, horikiri] (n) (arch) man-made water channel (e.g. round a castle); artificial trench
人造[じんぞう, jinzou] (n,adj-no) man-made; synthetic; artificial; (P)
園(P);苑[その(P);えん(P), sono (P); en (P)] (n,n-suf) (1) (えん usually when a suffix) (See りんご園) garden (esp. man-made); orchard; park; plantation; (2) (See 学びの園) place; location; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า man-made
Back to top