ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mannerism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mannerism*, -mannerism-

mannerism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mannerism (n.) ธรรมเนียมปฏิบัติ See also: การยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน, ลักษณะเฉพาะ Syn. idiosyncrasy, pecularity
English-Thai: Nontri Dictionary
mannerism(n) กิริยาท่าทาง,นิสัย,คำพูดที่ติดปาก,ธรรมเนียมปฏิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mannerismจริตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mannerismมีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น, ดัดจริต, มีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you're going to have to try to you know-- change your mannerisms a little.และคุณจะต้องพยายามที่จะ ... ... คุณ know- - เปลี่ยนท่าทางของคุณเพียงเล็กน้อย
18 months of studying my target, learning mannerisms, but the devil is in the details.18เดือนที่ฉันเฝ้าศึกษาเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง, เรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติ แต่ปีศาจก็ยังมีความลับซ่อนอยู่
I've had ample opportunity to observe Browning and adopt his physical presence, study his mannerisms, and so on and so forth.ผมได้มีโอกาสเหลือเฟือที่จะสังเกตบราวนิ่ง ... ... และนำมาใช้ปรากฏทางกายภาพของเขาการศึกษากิริยาท่าทางของเขาและอื่น ๆ และอื่น ๆ

mannerism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
习气[xí qì, ㄒㄧˊ ㄑㄧˋ, 习气 / 習氣] habit (often unhealthy); mannerism

mannerism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンネリズム[, mannerizumu] (n) mannerism
貧乏揺るぎ[びんぼうゆるぎ, binbouyurugi] (n) nervous mannerism
マンネリ[, manneri] (n,adj-no) (abbr) mannerism; (P)
歴女[れきじょ, rekijo] (n) (See 戦国時代) young woman strongly interested in pre-Edo history; young woman making use of speech and mannerisms of pre-industrial Japan; female history buff
[くせ(P);へき, kuse (P); heki] (n) (1) habit (often a bad habit, i.e. vice); (2) peculiarity; idiosyncrasy; mannerism; (3) crease; wrinkle; curl; kink; (P)
脱オタク[だつオタク, datsu otaku] (n) (See オタク) ex-nerd; one who has given up geeky or nerdy hobbies; one who has given up stereotypically geeky dress, mannerisms, etc.

mannerism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สำนวน[n.] (samnūan) EN: idiom ; idiomatic expression ; figure of speech ; literary style ; literary mannerism FR: idiome [m] ; expression idiomatique [m] ; expression [f] ; tournure [f] ; figure de style [f] ; locution [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mannerism
Back to top