ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

placate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *placate*, -placate-

placate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
placate (vt.) ทำให้สงบลง See also: พูดหรือทำให้คลายความโกรธ Syn. satisfy, pacify, mollify
English-Thai: HOPE Dictionary
placate(เพล'เคท,แพลค'เคท) vt. ทำให้สงบ,ปลอบโยน,ปลอบใจ,ทำให้พอใจ., See also: placater n. placation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
placate(vt) ปลอบโยน,ปิดปาก,ทำให้สงบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won't be able to stop them, unless you give me something to placate them.ผมไม่สามรถหยุดพวกเขาได้, นอกจากคุณ จะให้บางอย่างแก่ผม เพื่อทำให้พวกเขาสงบ
Is this sufficient to placate your men?มันเพียงพอที่จะทําให้ ทหารของเจ้าสงบรึยัง
You execute me, you get your swift justice and you may placate the masses.นายตัดสินทันทีและจะจัดการความวุ่นวายที่เกิดขึ้นได้
This will explain why he disappeared and will placate the po-po.นี่จะอธิบายได้ว่า ทำไมเค้าหายตัวไป ตำรวจจะได้หายสงสัย
You can't keep interrupting affairs of state to placate a minority.ท่านจะคอยปลีกตัวจากงานรัฐ เพื่อไปปลอบโยน.. ชนกลุ่มน้อยอย่างเดียวไม่ได้นะคะ
And we need to take this world back from the humans, not placate them with billboards and PR campaigns while they destroy it.และเราต้องการโลกนี้คืนจากมนุษญ์ ไม่ใช่ที่ๆพวกมนุษย์จะประชาสัมพันธ์ใดๆ ขณะที่พวกมันทำลาย
Don't placate me because you think that I'm...แล้วคุณคิดไงละ ถ้าผมจี้รถคุณ
The only thing that'll placate her is if Victoria welcomes her back into the fold.สิ่งเดียวต้องการก็คือสงบศึก และถ้าวิคตอเรียต้อนรับ เธอกลับมาเหมือนเดิม
This will placate her and Mother.นี่จะช่วยให้เธอและท่านแม่คลายความโกรธ
Now the heroes are off to find her and I'm stuck here trying to placate a city on the brink of civil war.ครานี้ พวกวีรบุรุษออกไปตามหาตัวนาง ส่วนข้าก็ติดแหง็กที่นี่ พยายามทำให้นครที่ ร่ำๆจะเกิดสงครามกลางเมืองสงบ
This is most unusual and taboo, as you know. But, if you win the gods may be placated if the girl has been purified.นี่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามเจ้าก็รู้แต่ถ้าเจ้าชนะ เทพเจ้าอาจนิ่งเงียบถ้าทำให้นางบริสุทธิ์
Our organization will not be placated with flowery New Age rhetoric...องค์กรของเราจะไม่ได้จบลง กับสำนวนสละสลวยยุคใหม่

placate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาน้ำเย็นเข้าลูบ[v. exp.] (ao nām yen ) EN: placate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า placate
Back to top