ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discontentment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discontentment*, -discontentment-

discontentment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discontentment (n.) ความไม่พอใจ Syn. dissatisfaction, unhappiness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me have a gander at the source of the societal discontentment here.เอาละไหนมาต้นเหตุของความไม่พอใจกันหน่อย
This climate was sort of evident and he didn't hide his discontentment.บรรยากาศมันฟ้องค่อนข้างชัด และพ่อก็แสดงความไม่พอใจให้เห็นเลย

discontentment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่พอใจ [n. exp.] (khwām mai p) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration ; grudge FR: mécontement [m] ; insatisfaction [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discontentment
Back to top