ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrath

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrath*, -wrath-

wrath ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrath (n.) ความโกรธเคือง See also: ความแค้น, ความโมโห, ความฉุนเฉียว, การมีโทสะ Syn. anger, fury, rage Ops. affection, fondness, love
wrath (adj.) โกรธจัด (คำโบราณและทางวรรณคดี) See also: โกรธแค้น, โมโหจัด, โกรธเกรี้ยว
wrathful (adj.) โกรธมาก See also: โมโหถึงขีดสุด, โกรธจัด, โกรธเกรี้ยว Syn. ireful, irate, wroth
wrathfulness (n.) ความฉุนเฉียว See also: ความโกรธ, การกระฟัดกระเฟียด, ความโมโห Syn. anger, irritation
wrathy (adj.) โกรธมาก See also: โมโหถึงขีดสุด, โกรธจัด, โกรธเกรี้ยว Syn. ireful, irate, wroth
English-Thai: HOPE Dictionary
wrath(รอธ'แรธ,ราธ) n. ความโกรธเคือง,ความกริ้วโกรธ,ความโมโห,ความแก้แค้น adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ, Syn. anger,rage,fury
wrathful(รอธ'ฟูล,ราธ'ฟูล) adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ,โมโห, See also: wrathfulness n. wrathfully adv., Syn. furious,angry
wrathy(รอธ'ธี,ราธ'ธี,แรธ'ธี) adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ,โมโห, See also: wrathily adv. wrathiness n., Syn. wrathful,angry
English-Thai: Nontri Dictionary
wrath(n) ความโกรธเคือง,ความโมโห,ความกริ้ว,ความแค้น
wrathful(adj) โกรธเคือง,กริ้ว,โมโห,แค้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wrathบันดาลโทสะอย่างแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแค้น (n.) wrath See also: anger, rage, indignation, fury Syn. ความโกรธ
ความโกรธแค้น (n.) wrath See also: anger, rage, indignation, fury Syn. ความโกรธ, ความแค้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wiped clean by the wrath of God.กวาดไปอย่างหมดจด โดยความโกรธของพระเจ้า
He brings the wrath of the Lord on himself... just like his namesake.ช่างอหังการ ราวกับจ้าวผู้อวดตน เหมือนชื่อของมัน
I won't let her face Memnon's wrath alone.ข้าไม่ยอมให้นางเผชิญหน้า กับเมมนอนโดยลําพัง
He disappeared. Al, and Wrath too.เขาหายไป แรธก็หายไปด้วย
There was a path Wrath told me about.มันเป็นวิธีที่แรธบอกผมมา
Yeah, other than telling me that homosexuality's a sin, and that I'm going to incur the wrath of god.ใช่ เว้นเสียแต่บอกฉันว่า/Nพวกรักร่วมเพศเป็นบาป และฉันต้องประสบกับ/Nความเกรี้ยวโกรธของพระเจ้า
The wrath of god.ความเกรี้ยวโกรธของพระเจ้า
His labour's fruit a Holy wrath incurredHis labour's fruit a Holy wrath incurred(ผลแห่งชังก้าวล่วงล้ำ โกรธายิ่ง)
His life's work produced new sciences that incurred the wrath of the Church.การค้นคว้าเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆทำให้คริสตจักรไม่พอใจ
Work that incurred the wrath of the Church until his dying day.ที่ทำให้คริสตจักร เคืองเป็นอย่างยิ่ง จนวาระสุดท้ายของชีวิต
It's a wedding. I let go, and I have to face the wrath of dr.ถ้าผมไป ผมก็ต้องไปเจอกับ หน้ายักษ์ของดร.สโลนซิ
You know,chuck can quote wrath of khan word-for-word.ชัคท่องบทหนัง "แวร็ธ ออฟ คาห์น" ได้คำต่อคำ

wrath ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 撊] valiant; wrathful
忿怒[fèn nù, ㄈㄣˋ ㄋㄨˋ, 忿怒] wrath

wrath ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天罰[てんばつ, tenbatsu] (n) divine punishment; wrath of God; justice of heaven
憤然;忿然[ふんぜん, funzen] (n,adj-t,adv-to) anger; indignation; rage; wrath
逆鱗[げきりん, gekirin] (n) imperial wrath
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure
闇穴道;暗穴道[あんけつどう, anketsudou] (n) (obsc) road taken by an Chinese ajari buddhist monk when he incurred the wrath of emperor Genso (685-762)
風に柳[かぜにやなぎ, kazeniyanagi] (exp) (id) Soft words pacify wrath
二河白道[にがびゃくどう, nigabyakudou] (exp) {Buddh} metaphor in which the road to paradise is likened to a white road between two rivers, one of water (wrath) and one of fire (greed)
怒り[いかり, ikari] (n) anger; hatred; rage; wrath; (P)
怒りを買う[いかりをかう, ikariwokau] (exp,v5u) to rouse anger; to provoke wrath; to offend
怒気[どき, doki] (n) anger; wrath; (P)

wrath ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความโกรธ[n.] (khwām krōt) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
โรษณะ[n.] (rōtsana) EN: anger ; wrath FR:
โทสะ ; โทโส[n.] (thōsa ; thō) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury ; hate ; animosity ; hatred ; ill will FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]
โทโส ; โทสะ[n.] (thōsō ; thō) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury ; hate ; animosity ; hatred ; ill will FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious ; be irrated ; be vexed FR: être mécontent ; être en colère ; être furieux ; grogner
ขึ้งเคียด[v.] (kheungkhīet) EN: rage ; anger ; be wrathful ; be furious ; frenzy ; be irate FR:
เกรี้ยว[adv.] (krīo) EN: angrily ; indignantly ; wrathfully ; irefully ; furiously FR:
เกรี้ยว ๆ = เกรี้ยวๆ[adv.] (krīo-krīo) EN: angrily ; indignantly ; wrathfully ; irefully ; furiously FR:
พลุ่งพล่าน[v. exp.] (phlung phlā) EN: burst out ; break out ; become angry ; get angry ; be wrathful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrath
Back to top