ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bubbles

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bubbles*, -bubbles-

bubbles ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bubbles (n.) ฟอง See also: พรายฟอง, ฟองเหงื่อ, ฟองน้ำลาย Syn. froth, spume
bubbles (n.) ฟอง Syn. foam, lather, suds
bubbles (n.) ฟองสบู่ See also: ฟอง Syn. foam, suds
bubbles (n.) น้ำสบู่ที่มีฟอง Syn. foam

bubbles ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアーパッキン[, ea-pakkin] (n) (See エアキャップ) plastic packing material with air bubbles (wasei
エアキャップ[, eakyappu] (n) (1) plastic packing material with air bubbles (wasei
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.)

bubbles ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles FR: mousse [f] ; écume [f]
พราย[n.] (phrāi) EN: air bubbles FR: bulles d'air [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bubbles
Back to top